AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 8

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

OPSÆTNING
Opsætning
• Hvis du bruger subwoofer og ønsker at den
skal spille bas sammen med venstre/højre front-
højttalerne uanset kilde eller surroundfunktion,
tryk 
/
indtil SUB L/R+LFE vises. Ved
dette valg, får fronthøjttalerne fuldtonesignal,
mens bas under den valgte delefrekvens (se
næste punkt) også gengives af subwooferen,
sammen med evt. LFE signal.
9. Efter subwoofer indstilling, tryk 
¤
for at 
markere linien SUB X-OVER FREQ.
Delefrekvensen kan kun justeres med menu på
TV-skærmen.
Her vælges den højeste frekvens som sub'en skal
gengive fra de andre kanaler. Du skal vælge den
frekvens som ligger tættest på den nedre græn-
sefrekvens for den mindste af de andre højttale-
re. Se højttalernes brugsvejledning eller kontakt
din forhandler.
• Hvis venstre/højre fronthøjttalerne er valgt som
LARGE, kan du vælge mellem 40 Hz og 
60 Hz som delefrekvens. Hvis du bruger store
fuldtonehøjttalere som kan gengive bas ned til
40 Hz med tilstrækkelig styrke, vælges 40 Hz
ellers vælges 60 Hz.
• Hvis fronthøjttalerne er valgt som SMALL,
kan delefrekvensen vælges som 80 eller 100 Hz
for små eller mellemstore højttalere. Vælg det
som passer bedst til dine højttalere.
10. Efter indstilling af delefrekvens, tryk 
¤
og
SET for at vender tilbage til hovedmenu.
11. Højttaleropsætning kan ændres uden skærm-
menu ved tryk på SPEAKER SELECT. FNT S-
PEAKER
vises i display og på 
skærmen.
Inden 5 sekunder, tryk 
/
¤
for at vælge en
anden højttalerposition eller tryk SET for at
ændre indstillingen for venstre/ højre front-
højttalerne.
Når SET er trykt, vises FRONT LARGE eller
FRONT SMALL
, svarende til det aktuelle
valg. Tryk en op/ned pil 
/
¤
indtil det ønskede
vises. tryk SET.
For at ændre en anden højttalerposition, tryk en
op/ned pil 
/
¤
for at vælge den ønskede 
position, tryk SET og brug op/ned pilene 
/
¤
indtil den ønskede indstilling vises. Tryk SET igen
for at bekræfte valget.
For at give overblik, markerer højttalersymboler-
ne i displayet den valgte højttalerposition. Kun
det indre af symbolet lyser, hvis højttaleren er
valgt som ”small.” Hele symbolet lyser, hvis højt-
taleren er valgt som ”large.” Symbolet lyser slet
ikke, hvis ”none” eller ”no” er valgt for den
pågældende position.
Note: Symbolerne vises kun ved ændring af
indstillinger uden fuld skærmmenu.
Surround Opsætning
Her vælges en surroundfunktion som tilknyttes
en given indgang. Du kan f.eks. vælge Logic 7
eller Dolby Pro Logic II for de fleste analogkilder
og Dolby Digital for digitalkilder. Ved stereokilder
som CD, kassette, eller tuner, kan du vælge
Stereo, hvis du ikke ønsker surroundbehandling
af disse kilder. Men prøv med 5-Channel Stereo
eller Logic 7 Music ved stereokilder.
For surroundopsætning, gå til MASTER
MENU og tryk 
/
¤
indtil SURROUND
SELECT
markeres. Tryk SET for 
SURROUND SELECT
menu (Figur 4).
Figur 4
I første linie i SURROUND SELECT menu-
en vælges mellem 5.1 (uden centerbaghøjttalere)
eller 6.1/7.1 (med centerbaghøjttalere) højttaler-
opsætning. Med SURR MODE linien markeret,
tryk SET og 
/
indtil 5.1 markeres, hvis du ikke
bruger centerbaghøjttaler. Vælg 7.1, hvis du har
een eller to centerbaghøjttalere tilsluttet
Surround Back Preamp ud med separat effektfor-
stærker.
Fordi visse surroundfunktioner skal benytte cen-
terbaghøjttalere, er disse funktioner ikke tilgæn-
gelige med en 5.1 opsætning. Hvis du senere
udvider med centerbaghøjttalere, er det vigtigt at
ændre denne indstilling for at få adgang til 
7 Channel Stereo, Logic 7/7.1, DTS-ES 6.1
Discrete og Matrix, DTS+NEO:6 og DTS NEO:6.
Når det ønskede er valgt, tryk SET for at fort-
sætte opsætning.
For at vælge en standardindstilling for en ind-
gang, tryk 
/
¤
indtil den ønskede surround-
funktion markeres: Dolby, DTS, DSP (SURR), m.fl.
Tryk SET for undermenu. Tryk 
/
indtil det
ønskede vises. Tryk 
¤
indtil BACK TO SURR
SELECT
markeres for at vende tilbage til
SURROUND SELECT
menuen.
Note: Dolby Digital eller DTS vælges automatisk
når signalet er til stede, uanset opsætningen.
Andre surroundfunktioner kan ikke vælges, und-
tagen VMAx ved Dolby Digital og alle Pro Logic II
funktioner ved Dolby Digital 2-kanals (2.0). Logic
7 kan også tilføres (se nedenfor).
Valgmulighederne i DOLBY menuen omfatter
Dolby Digital, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro
Logic II Cinema, Dolby Pro Logi II Emulation og
Dolby 3 Stereo. Ved Dolby Digital er der også
indstillinger for ”Night” kompression. Night skal
kun indstilles een gang, ikke for hver indgang (se
senere).
Figur 5
Valgmulighederne i DTS menuen som vises ved
tryk 
/
afhænger af DTS kilden og om der er
valgt 5.1 eller 6.1/7.1 højttaleropsætning.
Uanset højttaleropsætning, kan du vælge Neo:6
Music eller Neo:6 Cinema med en analogkilde
for en udvidet 5.1-kanals eller endda 7.1-kanals
surroundoplevelse.
Ved en 5.1 højttaleropsætning, vælges DTS 5.1
automatisk. Ved en 6.1/7.1 højttaleropsætning,
vælges DTS-ES Discrete automatisk når en DTS
kilde med ES Discrete ”flag” spilles. Ved en
6.1/7.1 opsætning og en ikke-ES DTS kilde,
vælges automatisk DTS+Neo:6 som udnytter
centerbagkanalerne.
Valgmulighederne i LOGIC 7 menuen som
vises ved tryk 
/
afhænger af om der er valgt
5.1 eller 6.1/7.1 højttaleropsætning. Uanset
højttaleropsætning, kan Logic 7 skabe fuld 
surround fra to-kanals stereokilder eller matrix-
kodede kilder som f.eks. VHS, TV, laserdisc med
Dolby Surround.
Ved 5.1 opsætning, kan du vælge Logic 7/5.1
Music (til stereo musik), Cinema (til matrix-
surround kodede kilder) eller Enhanced (til to-
kanals kilder). Ved 6.1/7.1 opsætning, kan
Logic7/7.1 Music eller Cinema bruges for at op-
nå størst surroundvirkning med rene stereo eller
matrixsurround kodede kilder. Logic 7 kan ikke
bruges sammen med Dolby Digital eller DTS.
Valgmulighederne i DSP (SURR) menuen
vises ved tryk 
/
og kan bruges for at opnå
surroundvirkning fra stereokilder. Hall og Theater
bruges i surroundanlæg, mens de to VMAx funk-
tioner bruges til at skabe surroundeffekt fra et
almindeligt stereo højttalerpar. Hall og Theater
kan ikke bruges med et Dolby Digital eller DTS
lydspor.
Valgmulighederne i STEREO menuen som
vises ved tryk 
/
kan enten afbryde surround-
funktionerne for ren to-kanals lytning eller 
vælge 5 STEREO (ved 5.1 opsætning) eller 7
STEREO
(ved 6.1/7.1 opsætning). Disse funk-
tioner spreder de to kanaler i alle højttalere for
en god fest-effekt.
Efter indstillingerne er lavet i Dolby, DTS,
Logic 7, DSP og Stereo menuerne, tryk 
/
¤
indtil BACK TO MASTER MENU markeres.
Tryk SET.
        * *   D O L B Y   * *
M O D E :  
D O L B Y  
           
D I G I T A L
N I G H T :   O F F   M I D   M A X
B A C K   T O   S U R R   S E L E C T
*   S U R R O U N D   S E L E C T   *
S U R R   M O D E :  
5 . 1
  6 . 1 / 7 . 1
D O L B Y
D T S
L O G I C   7
D S P   ( S U R R )
S T E R E O
B A C K   T O   M A S T E R   M E N U
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.