AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 7

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

OPSÆTNING 7
Audio/Video tilslutningerne på fronten kan
som noget enestående skiftes mellem brug som
indgange og som udgange for let, praktisk
forbindelse til en bærbar optager. De analoge
bøsninger VIDEO 4 står normalt som indgang til
brug med videokamera, spil eller andet bærbart.
Men de kan bruges som udgang for tilslutning til
en bærbar optager. Hvis de skal bruges midler-
tidigt som udgang til optagelse, vælges
IN/OUT SETUP
menu. Tryk 
¤
indtil linien
VIDEO 4
markeres. Tryk 
indtil ordet OUT
markeres. Bemærk at INPUT/OUTPUT STATUS
indikatoren mellem S-Video og komposit
bøsningerne lyser rødt, som bekræftelse på at
VIDEO 4 tilslutningerne nu er udgange klar til
optagelse.
VIDEO 4 vil nu være udgang så længe AVR er
tændt. Næste gang AVR tændes, er VIDEO 4
igen omstillet til indgang.
Coax 3 Digital er normalt indgang, men kan
omstilles til udgang til brug med CD-optager,
MiniDisc eller anden digitaloptager. For om-
stilling til udgang, tryk op/ned, så COAXIAL 3
markeres i IN/OUT SETUP menu. Tryk
/
, så ordet OUT markeres. Bemærk at
Digital Coax 3 Status LED'en lyser rødt som tegn
på at tilslutningen nu bruges som udgang.
NB: Signalet er kun tilgængelig her når den
valgte kilde er digital. Digitalsignalet er
tilgængelig uanset format (PCM, Dolby Digital,
DTS) eller tilslutningstype (optisk eller coax).
Men analogsignal konverteres ikke til digitalt og
signalformatet kan ikke ændres.
Coax 3 vil nu være udgang så længe AVR
forbliver tændt. Næste gang AVR tændes, er
Coax 3 igen omstillet til indgang.
Højttaleropsætning
Her angives hvilke højttalere og højttalertyper der
er i brug. Det har betydning for fordeling af dyb-
bassen. For hver højttaler skal du vælge LARGE,
kun hvis der er tale om en fuldtonehøjttaler som er
i stand til at håndtere dybbas under 80 Hz. Vælg
SMALL
, hvis du ønsker at overlade dybbassen
til en separat subwoofer. Når SMALLer valgt,
skal der bruges subwoofer. ”Large” og ”small” i
denne forbindelse handler ikke om højttalerens
størrelse, men udelukkende om evnen til at
gengive dybbas. Er du i tvivl, se højttalernes
brugsvejledning eller spørg din forhandler.
Noter:
• Højttaleropsætning sker særskilt for hver kilde,
så du kan bestemme hvilke højttalere der skal
bruges ved hver kilde. Du kan f.eks. fravælge
center og/eller sub når du hører musik og kun
bruge dem når du ser film.
• For den aktuelle kilde, bruges samme højt-
taleropsætning, uanset den valgte surroundfunk-
tion. Derfor behøver man ikke gentage opsæt-
ning når en anden surroundfunktion bruges.
For højttaleropsætning, vælg en DTS Neo:6
surroundfunktion, da de benytter alle anlæggets
højttalere. Tryk DTS Neo:6 på front eller remote.
1. Tryk OSD, så MASTER MENU vises. Tryk
¤
to gange, så linien SPEAKER SETUP
markeres. Tryk SET, så SPEAKER SETUP
menu (Figur 3) vises.
Figur 3
2. Når linien LEFT/RIGHT er markeres.
Vælges venstre/højre fronthøjttalertype.
Tryk 
/
for at vælge ”LARGE” eller
”SMALL”, som beskrevet tidligere.
Når SMALL er valgt, sendes dybbas under den
valgte delefrekvens kun til subwooferen. Hvis du
vælger SMALL uden en subwoofer, høres ingen
dybbas fra disse to kanaler.
Når LARGE er valgt, får venstre/højre front-
højttalerne hele frekvensområdet. Afhængig af
dit valg i forbindelse med subwooferen senere,
kan bassen fra disse kanaler også sendes til
subwooferen.
Vigtig Note: Hvis du bruger et sub/sat system,
hvor fronthøjttalerne tilsluttes sub'ens højttaler-
udgange, skal sub'en tilsluttes FRONT
SPEAKERS 
bagpå AVR og LARGE skal vælges
for venstre/højre fronthøjttalerne.
3. Efter indstilling af venstre/højre fronthøjttalerne,
tryk 
¤
for at markere CENTER.
4. Tryk 
/
for at vælge LARGE, SMALL eller
NONE
, som defineret her:
Hvis SMALL vælges, sendes bas fra center-
kanalen til venstre/højre fronthøjttalerne, hvis de
er valgt som LARGE og der ikke bruges sub.
Hvis der bruges Sub, sendes bas fra center-
kanalen kun til sub'en.
Hvis LARGE vælges, sendes hele frekvensom-
rådet til centerhøjttaleren og intet centersignal
til subwooferen (undtaget ved Pro Logic II Music
surround).
NOTE: Hvis Logic 7 surround er aktiveret for den
kilde som bruges ved højttalerindstilling, vil center-
højttaler ikke kunne vælges som LARGE. Det skyl-
des Logic 7 surround og er ikke tegn på fejl ved
AVR. Brug DTS NEO:6 under højttaleropsætning.
Hvis du ikke bruger centerhøjttaler, vælges
NONE
. Centerkanalens signal bliver fordelt
ligeligt mellem venstre/højre fronthøjttalerne og
centerkanalens bas sendes til subwooferen, hvis
SUB L/R+LFE
er valgt ved sub'en (se 
senere). Bemærk at Logic 7 Cinema eller
Enhanced ikke kan bruges uden centerhøjttaler.
Logic 7 Music kan bruges uden centerhøjttaler.
5. Efter indstilling af centerhøjttaler, tryk
¤
for at
markere SURROUND.
6. Tryk 
/
for at vælge SMALL, LARGE
eller NONE, som defineret her.
Hvis SMALL er valgt, sendes dybbas ved
digitale surroundfunktioner fra surroundkanaler-
ne til venstre/højre fronthøjttalerne, hvis der ikke
er sub. Dybbassen sendes til sub'en, hvis den
bruges. Ved analog surround afhænger bas-
fordelingen af den valgte surroundfunktion og af
indstillingerne for sub og fronthøjttalerne.
Hvis LARGE er valgt, sendes hele frekvensom-
rådet til surroundhøjttalerne (både ved analog
og digital surround). Der sendes IKKE bas fra
disse kanaler til subwooferen, bortset fra når en
Hall eller Theater surroundfunktion er aktiveret.
Hvis NONE er valgt, fordeles surroundsignal
mellem venstre/højre fronthøjttalerne. For
optimal ydelse uden surroundhøjttalere, bør man
bruge Dolby 3 Stereo surroundfunktion.
Hvis du har centerbagkanal, tryk 
¤
for at mar-
kere SURR BACK og vælg LARGE eller
SMALL
for de center baghøjttalere som er til-
sluttet den eksterne forstærker som er tilsluttet
SURROUND BACK PREAMP OUT bagpå AVR.
Valgmulighederne er de samme som for de
andre surroundhøjttalere.
7. Efter indstilling af surroundhøjttalerne, tryk 
¤
for at markere SUBWOOFER.
8. Tryk 
/
for at træffe de nødvendige valg som
beskrevet her.
Dine subwoofervalg afhænger af indstillingerne
for de andre højttalere, især venstre/højre front.
Hvis venstre/højre front er valgt som SMALL,
kan man ikke ændre indstillingen SUB, som
betyder at der anvendes subwoofer.
Hvis venstre/højre front er valgt som LARGE,
er der tre muligheder:
• Hvis der ikke bruges subwoofer, tryk 
/
indtil
NONE
vises. Ved dette valg, sendes al bas til
venstre/højre fronthøjttalerne.
• Hvis der bruges subwoofer, kan du vælge at
lade venstre/højre fronthøjttalerne altid spille
bas, så subwooferen kun bruges til LFE (Low
Frequency Effects) signal når det er til stede
(DTS, Dolby Digital). For at vælge dette, tryk
/
indtil SUB (LFE) vises.
*   S P E A K E R   S E T U P   *
L E F T / R I G H T :  
S M A L L
               
C E N T E R         :  
S M A L L
S U R R O U N D     :  
S M A L L
S U R R   B A C K   :  
S M A L L
S U B W O O F E R   :  
S U B
S U B   X - O V E R   F R E Q : 8 0   H Z
B A C K   T O   M A S T E R   M E N U
Opsætning
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.