AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 9

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

OPSÆTNING  9
Justering af Andre Indgange
Når du har justeret analogkilde, digitalkilde, højt-
talertype og surroundfunktion for een indgang,
skal du tilbage til linien INPUT SETUP i Master
Menu og angive indstillinger for de andre ind-
gange som du skal bruge. I de fleste tilfælde er
det kun digitalindgang og surroundfunktion som
skal være forskellige fra den ene indgang til den
næste. Højttalertyper er normalt de samme og
kan kopieres fra den første indgang. Men indivi-
duelle indstillinger for højttalertyper eller afbry-
delse af bestemte højttalere for hver indgang  er
også mulige.
Indstillinger uafhængige af valgt indgang
Mens ovenstående indstillinger laves individuelt
for hver indgang, laves følgende indstillinger een
gang for alle indgange. For lettest opsætning,
bruges skærmmenu.
Tidsforsinkelser
På grund af forskellig afstand mellem højttalerne
og lyttepladsen, er der forskel på den tid det
tager for lyden at nå frem. Du kan udligne disse
forskelle i Dolby Digital og Pro Logic ved at lave
tidsforsinkelser der passer til dine højttaler-
placeringer og rumakustik.
Tidsforsinkelser skal kun indstilles for een Dolby
Digital surroundfunktion. De bliver automatisk
kopieret til de andre DD funktioner. Tidsfor-
sinkelser kan ikke justeres for andre surround-
funktioner.
Vigtig Note: Når tidsforsinkelser er indstillet for
een indgang, kopieres de automatisk til de andre
indgange.
For at synkronisere lydens ankomsttid, måles og
noteres afstanden i meter fra lyttepladsen og
hen til fronthøjttalerne og fra lyttepladsen og
hen til surroundhøjttalerne.
Træk afstanden til surroundhøjttalerne fra afstan-
den til fronthøjttalerne. Resultatet ganges med 3.
Tallet angiver i millisekunder den ideele tidsforsin-
kelse. F.eks., hvis fronthøjttalerne er 3 meter væk
og surroundhøjttalerne 1 meter væk, er den opti-
male forsinkelse (3 -1) x 3 = 6 millisekunder.
NB: DTS, Logic 7, 5/7CH Stereo, Hall og Theater
anvender fast, ikke-justerbar forsinkelse.
Dolby Digital tillader også separat forsinkelse af
den kritiske centerkanal. Tiden beregnes ved at
måle afstanden fra lyttepladsen og hen til center-
højttaleren og fra lyttepladsen hen til enten ven-
stre eller højre fronthøjttaler.
Hvis tallene er ens, skal der ikke justeres. Center-
forsinkelsen sættes til nul. Hvis afstanden til front-
højttalerne er større end afstanden til centerhøjt-
taleren, bør venstre/højre højttalerne rykkes lidt
frem eller centerhøjttaleren rykkes lidt tilbage.
Hvis det ikke er muligt at flytte højttalerne, øges
centerforsinkelsen med 1 miilisekund for hver 
30 cm som centerhøjttaleren er tættere på lytte-
pladsen. F.eks., hvis venstre/højre fronthøjttalerne
er 3 m fra lyttepladsen og centerhøjttaleren 
2,4 m, beregnes forsinkelsen som 300 cm -240 cm
= 60 cm. Det giver 2 millisekunder.
Først vælges en indgang tilsluttet en kilde med
Dolby Digital. Gå ind i MASTER MENU ved
tryk på OSD. Tryk ned-pil indtil linien DELAY
ADJUST
markeres. Tryk SET for at vise 
menuen.
Figur 6
CENTER DELAY
er markeret. Tryk 
/
indtil
det beregnede antal millisekunder vises. Tryk
ned-pil for at gå til SURR DELAY.
Tryk 
/
indtil det beregnede antal sekunder
vises. For at afslutte, tryk ned-pil så BACK TO
MASTER MENU
markeres. Tryk SET for at
vende tilbage til hovedmenu.
Tidsforsinkelser kan justeres nårsomhelst en
Dolby Digital eller Pro Logic funktion er aktiveret
ved tryk på DELAY på remote. Tryk 
/
¤
for at
vælge den ønskede kanal og tryk SET.
Tryk 
/
¤
indtil den ønskede afstand vises i 
displayet eller på skærmen. Tryk SET to gange
for at bekræfte ændringen og vende tilbage til
normalt display.
Night Kompression
NIGHT bruges sammen med Dolby Digital for at
bevare lydsporets dynamik og taleforståelighed,
når der skal lyttes ved lavere niveau. Det for-
hindrer kraftige lyde i at forstyrre andre, uden at
spolere dynamikken. Night kan kun bruges
sammen med Dolby Digital.
For at justere Night kompression, tryk OSD, så
MASTER MENU
vises. Tryk 
¤
og tryk SET for
at vælge SURROUND SELECT menuen.
Tryk 
¤
igen og tryk SET for at vælge DOLBY
menu (figur 7).
Figur 7
Når Night skal justeres, skal linien NIGHT i
DOLBY
menuen markeres. Tryk
/
for at vælge
en af følgende muligheder.
OFF
: Night er normalt afbrudt. Lydsporet 
gengives med fuld dynamik.
MID
: Lydsporet gengives med lidt reduceret
dynamik.
MAX
: Lydsporet gengives med meget reduceret
dynamik.
Hvis du skal lytte med reduceret dynamik, start
med MID. Hvis det stadig er for højt, vælg MAX.
Når Night er justeret, tryk 
/
¤
indtil BACK
TO SURR SELECT
markeres. Tryk SET for at
vende tilbage til SURROUND SELECT
menu.
Night kompression kan justeres nårsomhelst en
Dolby Digital kilde spiller ved tryk på NIGHT.
Ordet D-RANGE vises med den aktuelle 
indstilling (MID, MAX, OFF) i display og på
skærmen. Tryk 
/
¤
inden 5 sekunder for at
vælge den ønskede indstilling. Tryk SET for at
bekræfte valget.
Højttalerkalibrering
Kalibrering af højttalerniveauer sikrer korrekt
surroundoplevelse med den ønskede intensitet
og retningsfornemmelse.
Note: Med korrekt kalibrerede højttalere, er det
mening at man sjældent skal høre lyd direkte fra
surroundhøjjtalerne. Hvis du skruer for meget op
for surroundhøjttalerne, kan du spolere den 
oplevelse som instruktør og lydfolk har arbejdet
hårdt for at formidle.
Vigtig Note: Højttalerkalibrering kan ske for
hver digital og analog surroundfunktion for sig.
Dermed kompenseres for forskel mellem højt-
talerne, som også kan variere med forskellige
surroundfunktioner. Man kan også med vilje
hæve eller sænke niveauet fra bestemte højt-
talere, afhængig af den valgte surroundfunktion.
Kalibrering følger den valgte surroundfunktion
uanset den valgte indgang eller kilde.
Inden kalibrering, kontrolleres at alle højttaler-
tilslutninger er korrekte og stramme og med
korrekt polaritet. Begynd ved moderat niveau.
Balanceknappen skal være i dens neutrale 
midterstilling. Kalibrering kan ske manuelt, men
vi anbefale brug af den medfølgende EzSet
mikrofon.
        * *   D O L B Y   * *
M O D E :  
D O L B Y  
           
D I G I T A L
N I G H T :   O F F   M I D   M A X
B A C K   T O   S U R R   S E L E C T
* *   D E L A Y   A D J U S T   * *
C E N T E R   D E L A Y :   5 M S  
S U R R   D E L A Y :     1 0 M S
B A C K   T O   M A S T E R   M E N U
Opsætning
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.