AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 6

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

OPSÆTNING
Opsætning
Inden AVR tages i brug, skal den programmeres
med højttalertyper, niveaukalibrering, dele-
frekvenser, tidsforsinkelser, m.m.
Ibrugtagning
Når AVR tages i brug for første gang, skal man
lave følgende justeringer.
1. Lysnetledningen skal sidde godt fast i
fatningen på bagsiden. Lysnetledningen tilsluttes
stikkontakt. Der må IKKE anvendes lysnetledning
med ringere strømledningsevne.
2. Tryk knappen lige over ordet POWER, så den
sidder fast og ordet ”OFF” på knappens
overside ikke længere ses. LED'en omkring
knappen under ordet POWER lyser orange, som
tegn på at AVR er i Standby.
3. Beskyttelsesfilmen fjernes fra displayet. Hvis
filmen ikke fjernes, kan det forringe modtagelse
fra remote'n.
4. De medfølgende batterier monteres i
remote’n, plus-til-plus og minus-til-minus som
vist.
5. AVR aktiveres fra remote’n ved tryk enten på
POWER ON eller "AVR” eller een af kildetaster-
ne eller fra fronten enten ved tryk på knappen
lige under ordet POWER eller ved tryk på
SOURCE. LED'en omkring POWER knappen
lyser grønt, som tegn på at AVR er aktiv.
Displayet lyser også.
NB: Hvis en kildetast bruges til at aktivere AVR,
tryk på AVR for fjernbetjening af AVR funktioner.
Skærmmenu
Ved følgende justeringer, er det lettest at bruge
skærmmenu. De letlæselige oversigter giver
overblik over status og let adgang til justeringer.
For at vise skæmmenu, skal enten komposit eller
S-Video VIDEO MONITOR ud bagpå AVR være
tilsluttet TV eller projektor. Skærmmenu ses når
den korrekte kilde er valgt på TV'et. NB: Skærm-
menu vises ikke ved komponenttilslutning til
TV'et.
MEGET VIGTIGT: Når skærmmenu vises på TV
eller projektor med billedrør eller på plasma-
skærm, må menuen ikke vises længere end højst
nødvendigt. Længere tids visning af et statisk
billede som menuer eller computerspil kan få
billedet til at ”brænde fast”, så det ses
permanent. Denne type skade omfattes ikke af
AVR garantien og sandsynligvis heller ikke af
TV/projektorens garanti.
Skærmmenu kan vises i ”lille” eller ”stor” form.
Ved indledende opsætninger, anbefales stort
format for bedst overblik over status og justerings-
muligheder. Lille format er kun een tekstlinie.
NB: Når stort format er i brug, vises menuen ikke
i displayet på AVR's front. Ordene ”OSD ON”
vises øverst i displayet og OSD LED'en lyser som
tegn på at TV skal tændes for at se menu.
Når lille format aktiveres i forbindelse med de
direkte opsætningsknapper, viser TV'et en enkelt
tekstlinie med det aktuelle valg. Det valgte vises
også i displayet.
Stort format vises altid ved tryk på OSD.
MASTER MENU
(Figur 1) vises og justeringer
sker i de enkelte menuer. Menuen forsvinder
igen efter 20 sekunder uden aktivitet. Man kan
forlænge denne tid op til 50 sekunder ved at
vælge ADVANCED i menuen og ændre i
emnet FULL OSD TIMEOUT.
Menuens lille format vises ved tryk på en knap,
men kan afbrydes så den slet ikke vises ved at
gå ind i ADVANCED menuen. Med lille
format kan justeringer ske direkte ved tryk på
knapper på remote eller front for den ønskede
funktion. F.eks., for at ændre digitalindgang for
en kilde, tryk DIGITAL, efterfulgt af en piltast 
¤
for at gennemgå mulighederne på skærmen
eller i displayet.
Figur 1
Individuelle Indstillinger 
for Hver Kilde
Du kan programmere forskellige indstillinger af
højttaleropsætning, digitalindgang og
surroundfunktion for hver kilde. F.eks. kan du
tilknytte forskellige surroundfunktioner og
analoge eller digitale indgange til forskellige
kilder, eller vælge specielle højttaleropsætninger,
med/uden centerhøjttaler, med/uden subwoofer,
o.s.v. Efter endt programmering, huskes de
ønskede indstillinger hver gang du vælger
kilden.
Standardindstillingen tilknytter en analog-
indgang til hver kilde undtagen DVD-spilleren.
For DVD er COAX DIGITAL IN standard. Første
gang DSP aktiveres for en indgang, bliver
opsætningen for alle højttalere automatisk
”Small”, med Subwoofer sat til ”LFE”.
Standardopsætning for surroundhøjttalere er
”Surround Off”, d.v.s. stereo, men Dolby Digital
eller DTS aktiveres automatisk når et sådant
signal er til stede.
Inden ibrugtagning, bør du ændre indstillingerne
for hver indgang, så de passer til de tilsluttede
analoge og digitale kilder, højttalertyper og til de
surroundfunktioner som skal anvendes. AVR
husker indstillingerne for hver indgang, men du
skal lave justeringer for hver indgang som du
skal bruge. Efter opsætning, er det kun
nødvendig at lave ændringer, hvis du udskifter
apparater.
Opsætning er lettest med skærmmenu i stort
format på TV-skærmen. Når du har lavet
indstillinger for een indgang, kan mange
indstillinger kopieres til de resterende indgange.
Indgangsopsætning
Først tilknyttes en analog eller digitalindgang til
hver kilde som skal bruges, f.eks CD eller DVD.
Efter opsætning af en kilde, indlæses alle de
programmerede indstillinger automatisk hver
gang kilden vælges.
For stort format i forbindelse med opsætning,
tryk OSD, så MASTER MENU vises. Bemærk
markør 
ud for linien IN/OUT SETUP.
Tryk SET knappen for at gå ind i menuen og
IN/OUT SETUP
menuen (Figur 2) vises på
skærmen. Tryk 
/
indtil det ønskede kildenavn
er markeret. Navnet vises også i displayet med
en grøn LED ved siden af. Hvis kilden kun skal
benytte standard venstre/højre stereo analog-
indgange, er der ikke behov for yderligere
justering (undtagen ved DVD).
Figur 2
For at tilknytte en digitalindgang til den valgte
kilde, tryk 
¤
mens IN/OUT SETUP
menuen (figur 2) vises, indtil linien DIGITAL
IN
markeres. Tryk 
/
indtil den ønskede
digitalindgang vises. For at vende tilbage til
analogindgangen, tryk indtil ordet ANALOG
vises. Når den ønskede kilde vises, tryk
¤
for at
vælge en ny IN/OUT indstilling.
For at tilknytte en digital eller analog indgang til
en kilde mens den spiller, tryk DIGITAL når stor
skærmmenu ikke er aktiveret. Inden 5 sekunder,
tryk 
/
› 
på AVR eller 
/
¤
på remote'n indtil
den ønskede digital eller analogindgang vises
øverst i displayet. Tryk SET for at programmere
den nye indgang/kilde kombination.
    *   I N / O U T   S E T U P   *    
I N P U T           :
V I D E O   1
D I G I T A L   I N :
A N A L O G
C O A X I A L   3   :
I N
  O U T
V I D E O   4       :
I N
  O U T  
B A C K   T O   M A S T E R   M E N U
    *   M A S T E R   M E N U   *
I N / O U T   S E T U P
S P E A K E R   S E T U P
S U R R O U N D   S E L E C T
D E L A Y   A D J U S T
C H A N N E L   A D J U S T
B A S S   P E A K   L E V E L
M U L T I - R O O M
A D V A N C E D
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.