AVR 5500 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual. Page 3

Read Harman Kardon AVR 5500 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

SIKKERHEDSINFORMATIONER 3
Sikkerhedsinformationer
Vigtige Sikkerhedsinformationer
1. Læs informationerne - Alt vedr. sikkerhed og
betjening bør læses inden produktet tages i brug.
2. Gem informationerne - Sikkerheds- og
betjeningsinformationer bør også opbevares til
senere brug.
3. Overhold advarsler - Overhold nøje alle
advarsler som findes på produktet eller i
brugsvejledningen.
4. Følg instruktionerne - Alle sikkerheds- og
betjeningsinstrukser bør overholdes nøje.
5. Rengøring - Træk stikket ud af kontakten
inden rengøring påbegyndes. Brug aldrig flydende
midler eller sprayflasker. Brug en fugtig klud til
rengøring. Undtagelse: Ved visse produkttyper kan
der være grunde til at strømmen ikke må afbrydes,
f.eks. ved risiko for at miste adgangskoder for en
CATV konverter. Hvis det er tilfældet, skal man ikke
trække stikket ud i forbindelse med rengøring.
6. Tilbehør - Monter aldrig ekstraudstyr som ikke
anbefales af producenten. Det kan være farligt.
7. Vand og fugt - Produktet bør ikke benyttes
tæt på vand, f.eks. badekar, håndvask,
køkkenvask, vaskebalje, fugtig kælder, swimming
pool, og så videre.
8. Montering - Produktet må aldrig placeres på
ustabilt underlag, stand, trefod, beslag eller bord.
Produktet kan vælte og forårsage alvorlige skader
på personer og på selve produktet. Brug kun
underlag, stand, trefod, beslag eller bord
anbefalet af producenten eller som sælges
sammen med produktet. Montering bør kun ske i
henhold til producentens monteringsanvisninger
og ved brug af de af producenten anbefalede
monteringsudstyr.
9. Produktet på en flytbar vogn bør flyttes
med forsigtighed 
- Hurtige opbremsninger,
overdreven kraft og ujævne underlag kan få
produktet og vognen til at vælte.
10. Udluftning - Huller og åbninger i produktet
er beregnet til varmeafledning for at sikre stabil
funktion og beskytte mod overophedning. Disse
åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, f.eks.
ved at placere produktet på en seng, sofa, tæppe
eller andet blødt underlag. Produktet må ikke
placeres i lukket reol eller racksystem med mindre
der er tilstrækkelig udluftning i henhold til
producentens anvisninger.
11. Strømkilder - Produktet må kun strømfødes
som beskrevet bag på produktet. Hvis De ikke er
bekendt med boligens strømforhold, kontakt
produktets leverandør eller det lokale el-selskab.
Hvis produktet benytter batteri eller anden
strømkilde, se brugsanvisning.
12. Jordforbindelse og lysnetpolaritet - En
ægte jordforbindelse øger sikkerheden og kan
have betydning for lydkvaliteten. Ved to-bens el-
stik bør man eksperimentere ved at lytte med
stikket vendt først den ene vej og så den anden
vej. Brug den stilling der giver bedst lyd.
13. Lysnetledning - Lysnetledninger bør
placeres, så de ikke klemmes af gående eller af
genstande placeret på eller ved dem. Pas især
godt på ved stikket, stikdåser og dér hvor
ledningen kommer ud af produktet.
14. Stel ved udendørsantenne - Hvis
udendørsantenne eller kabelanlæg er tilsluttet
produktet, skal antennen eller kabelanlæg have
jordforbindelse som yder beskyttelse mod
lynnedslag og statiske opladninger. Søg
kvalificeret rådgivning vedr. jordforbindelse af
antennemast og støtteunderlaget, forbindelse til
en aflader, tværsnit af stelforbindelsesledning,
placering af aflader, forbindelse til jord og krav til
jordforbindelse.
15. Lynnedslag - For øget beskyttelse i torden-
vejr eller når produktet skal stå ubenyttet eller
uden opsyn gennem længere tid, bør lysnet-
ledningen trækkes ud af stikkontakten og
forbindelse til antenne eller kabelanlæg afbrydes.
Det beskytter mod lynnedslag og overlast grundet
pludselige strømstigninger.
16. El-master - En udendørsantenne bør ikke
monteres tæt ved el-ledninger/master eller andre
strømkredsløb, hvor der er risiko for berøring
mellem dem. Under opsætning af udendørs-
antenne, skal der udvises stor forsigtighed for at
undgå berøring med strømledninger. Det kan
være livsfarligt.
17. Overbelastning - Stikkontakter, forlænger-
ledninger og eventuelle kontakter på produktet
må ikke overbelastes. Det øger fare for brand eller
elektrisk stød.
18. Fremmede genstande og væsker -
Fremmede genstande må aldrig presses gennem
åbninger. Det kan forårsage kortslutning med
risiko for skade på produktet, brand eller elektrisk
stød. Af samme grund, bør man holde enhver
form for væske langt borte fra produktet.
19. Reparationer - Forsøg på at åbne eller
reparere produktet giver risiko for stød eller
anden skade. Alt service overlades til autoriseret
værksted.
20. Skade der kræver service - Træk
stikkontakt ud af kontakten og aflever produktet
til autoriseret værksted i følgende tilfælde:
a) Når lysnetledning eller stik er beskadiget.
b) Hvis væske eller fremmede genstande er
trængt ind i produktet.
c) Hvis produktet har været udsat for regn eller
andet vand.
d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt ved
normal betjening. Forsøg kun de fejlløsninger
som anvises i brugsvejledningen. Ukyndig
justeringer kan forårsage skader og kræver en
større indsats ved en kvalificeret tekniker for at
genoprette normal funktion.
e) Hvis produktet udsættes for slag, fald eller
anden skade.
f) Hvis produktets ydelse ændres markant- Det
kan være tegn på skade.
21. Reservedele - Serviceteknikeren må kun
benytte reservedele specificeret af producenten
eller med egenskaber identiske til originaldelen.
Uautoriserede dele kan forårsage brand, stød eller
anden skade.
22. Sikkerhedscheck - Efter endt service, bed
serviceteknikeren om at gennemføre sikkerheds-
check for at sikre at produktet virker normalt.
23. Væg- eller loftsmontering - Montering på
loft eller væg må kun ske i henhold til
producentens anvisninger.
24. Varme - Produktet bør placeres bort fra
varmekilder som radiatorer, direkte sollys,
ovn/komfur eller andre produkter (også
effektforstærkere) der udstråler varme.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
Page of 42

Click on the first or last page to see other AVR 5500 (serv.man4) service manuals if exist.