SCS 138 TRIO (serv.man7) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

scs 138 trio (serv.man7) user guide / operation manual
Model
SCS 138 TRIO (serv.man7)
Pages
8
Size
301.92 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-138-trio-sm7.pdf
Date

Read JBL SCS 138 TRIO (serv.man7) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
4 ”
8 ”
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
T O E P A S S I N G : Op realistische wijze weergeven van live-opnamen en
muziek in huis, dankzij de toonaangevende techniek van JBL.
T W E E T E R : Titanium Laminaat dome
K A S T T Y P E : Gesloten
P R O F E S S I O N E L E   R E F E R E N T I E : Cinema Luidspreker Series
H A N D L E I D I N G
P R O D U C T S E R I E :
Surround Cinema Speakers
M O D E L  
TRIO138S
N U M M E R :
2
L E E S   D I T   E E R S T !  
Belangrijk voor uw Veiligheid!
Algemeen
1. Uitpakken: 
controleer het product
zorgvuldig. Mocht het tijdens transport
beschadigd zijn, meldt dit dan direct bij
uw handelaar en/of transporteur die het
heeft afgeleverd.
2. Aansluitingen: schakel altijd alle
apparatuur uit wanneer u iets verandert
aan de aansluitingen, signaalkabels of
lichtnetverbindingen. Daarmee voorkomt
u dat schakelklikken ontstaan en boven-
dien dat u zelf enig risico loopt. Houd
alle verbindingen buiten het bereik van
kinderen. Voordat u het apparaat ver-
plaatst, eerst alle verbindingen met
andere componenten losnemen en con-
troleren of alle stekkers uit het stopcon-
tact zijn genomen.
3. Lees de handleiding. Lees vooral alle
aanwijzingen omtrent veiligheid voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
4. Bewaar de aanwijzingen voor 
eventueel later gebruik.
5. Houd u aan de aanwijzingen die in de
handleiding worden gegeven.
6. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op:
voorkomen is beter dan genezen!
7. Water en vocht. Gebruik geen enkel
elektrisch product in de nabijheid van
water – bijvoorbeeld een bad, gootsteen,
zwembad enzovoort.
8. Toebehoren. Plaats het apparaat om
te beginnen op een solide en vlakke
ondergrond. Zet u het op een schap of
plank, overtuig u er dan van dat deze het
gewicht kan dragen. Gebruik nooit een
instabiele of zwakke ondergrond, stand,
driepoot, beugel of tafeltje. Zou het
apparaat vallen, dan kan het – zeker bij
kinderen – ernstig letsel toebrengen en
uiteraard ook schade aan het product
veroorzaken. Gebruik uitsluitend stands,
beugels en andere materialen die door
de fabrikant worden aanbevolen, of bij
het product worden geleverd. Volg bij
wandmontage altijd de aanwijzingen van
de fabrikant op.
9. Wand- of plafondmontage. Bevestig
het product alleen tegen wand of 
plafond op de door de fabrikant voorge-
schreven wijze.
10. Schoonmaken. Neem de stekker uit
het stopcontact voordat het product
wordt schoongemaakt. Gebruik geen
vloeibare middelen, noch spuitbussen.
Gebruik een vochtige, zachte doek.
11. Extra’s. Gebruik nooit extra’s die niet
uitdrukkelijk door de fabrikant zijn voor-
geschreven.
12. Vervangende onderdelen. In het
geval dat vervangende onderdelen nodig
zijn, zie er dan op toe dat uitsluitend door
de fabrikant voorgeschreven onderdelen
worden gebruikt, dan wel onderdelen
met identieke specificaties. Verkeerde
onderdelen kunnen brand en zelfs elek-
trische schokken veroorzaken.
13. Veiligheid. Laat de technicus na de
reparatie altijd een veiligheidstest uit-
voeren, om vast te stellen of het product
veilig gebruikt kan worden.
14. Voeten/spikes. Bij het opstellen of
verplaatsen van het product opletten dat
het wordt opgelicht en niet verschoven.
Zo voorkomt u beschadiging van de
vloer of het vlak waarop het staat. Let
op! Soms kunnen de rubber pootjes van
een product chemisch reageren met het
oppervlak waar ze op staan en dit ver-
kleuren. Leg er voor de zekerheid altijd
een bescherming tussen.
15. Garantie: in de onderstaande
omstandigheden kan de garantie 
vervallen:
a. Wanneer het serienummer is 
verwijderd of veranderd.
b. Wanneer reparaties en/of modifica-
ties en/of andere bewerkingen zijn 
uitgevoerd door niet geautoriseerde
technici en/of accessoires zijn toege-
voegd die door de fabrikant/importeur
niet zijn goedgekeurd.
16. Garantie: onderstaande onderdelen
vallen niet onder de garantie:
a. Schade die is veroorzaakt door
onachtzaamheid of niet voldoen aan
de aanwijzingen in de handleiding.
b. Schade aan mechanische onderdelen
(zoals opname/weergave koppen,
bewegende rubber en plastic delen en
zekeringen) en normale slijtage door
gebruik.
c. Schade door acties of invloeden van
buitenaf.
d. Schade door verkeerd gebruik.
e. Schade door te hoge netspanning of
blikseminslag.
f. Schade door vuur, water of rook.
g. Schade die voor aanschaf al bekend
was.
h. Schade door professioneel gebruik
van huiskamerapparatuur (gebruik in
horeca, publieke ruimte, continu
gebruik, enz.).
17. Technische gegevens: alle techni-
sche gegevens en eigenschappen van
producten kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Passieve Producten
18. Versterkers: 
versterkers die worden
gebruikt om passieve producten te stu-
ren dienen voldoende vermogen te heb-
ben. Een tekort aan vermogen kan leiden
tot ‘clippen’, wat weer kan leiden tot
schade die niet onder de garantie valt.
Actieve Producten
19. Ventilatie: 
sleuven en openingen in
de kast zijn bedoeld voor ventilatie: ze
zorgen voor een betrouwbare werking
van het product en beschermen het
tegen oververhitting. Dek of sluit deze
openingen nooit af door het product op
een tapijt of andere zachte ondergrond
te zetten. Plaats zo’n product ook niet in
een afgesloten kastje of rek, tenzij voor
adequate ventilatie wordt gezorgd. Zorg
er ook voor dat er om het product vol-
doende ruimte (minimaal 10 cm) vrij blijft
voor de luchtstroom. Wordt de verster-
ker ondergebracht is een kast of afge-
sloten geheel, zorg er dan voor dat er
voldoende luchtstroom in de kast is, wat
betekent dat de warme lucht eruit kan
en frisse lucht wordt toegevoerd. Dek
ook de ventilatiesleuven in de bovenzijde
nooit af door er iets op te zetten. Bedenk
dat versterkers warmte produceren en
dat de ventilatiesleuven ervoor bedoeld
zijn deze warmte af te voeren. Door
andere elektronische apparatuur in de
buurt van deze sleuven te plaatsen zal
op den duur de betrouwbaarheid in
gevaar brengen van zowel de versterker
als de andere apparatuur. Leg ook geen
CD’s, hoezen, doosjes en andere zaken
op, onder of tussen apparatuur die is
gestapeld. Ook dat belemmert de nood-
zakelijk luchtstroom.
20. Netvoeding. Sluit dit apparaat alleen
aan op een lichtnet als gespecificeerd
op het typeplaatje. Bent u niet zeker van
het juiste type voeding, raadpleeg dan
uw leverancier of uw elektriciteitsbe-
drijf. Raadpleeg bij apparatuur die op
batterijen of andere voedingsbronnen
werkt eerst de handleiding.
21. Aarding en polariteit. (alleen in Groot
Brittannië). Het product kan uitgerust
zijn met een gepolariseerde wisselspan-
ningstekker, waarvan de ene pen breder
is dan de andere, en die daardoor
slechts op één manier in het stopcontact
kan worden gestoken. Lukt het niet om
de stekker in te steken, draai deze dan
om. Lukt het dan nog niet, laat de elektri-
cien het verouderde stopcontact dan
vervangen. Verander deze veiligheids-
voorziening niet.
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
3
D A N K   V O O R   H E T   K I E Z E N   V A N   J B L
Al meer dan 50 jaar is JBL
actief in alle aspecten van het
opnemen en weergeven van
muziek en film, live en in de
studio, voor reproductie thuis,
onderweg, of op kantoor.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
JBL-systeem dat u hebt geko-
zen, u alle plezier zal verschaf-
fen dat u ervan verwacht, en
dat u, mocht u erover denken
aanvullende audioapparatuur
te kopen voor thuis, onderweg,
of op kantoor, u opnieuw voor
JBL zult kiezen.
JBL Consumer Products
Verklaring
We, Harman Consumer International
2, route de Tours 
72500 Château-du-Loir
FRANCE
verklaring hierbij dat de producten als beschreven in deze
handleiding aan onderstaande technische normen voldoen:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Luc E Godard
Harman Consumer International
Château-du-Loir, FRANCE. 09/01
22. Bescherm het netsnoer. Leg een net-
snoer zodat er niet op getrapt kan wor-
den, of door scherpe voorwerpen of
poten beschadigd kunnen raken. Let
vooral op de plaats waar het snoer het
apparaat of de stekker verlaat. Om
gevaarlijke situaties te voorkomen wordt
aangeraden alleen het bij het apparaat
geleverde snoer te gebruiken. Gebruikt u
een vervanging, zie er dan op toe dat dit
even dik is. Wij raden het gebruik van
verlengsnoeren af. Leg in het algemeen
snoeren nooit onder het tapijt door en
plaats er geen zware meubels op. Laat
beschadigde snoeren direct door een
gekwalificeerde technicus vervangen
door een identiek type. Trek bij het uitne-
men van de stekker uit het stopcontact
altijd aan de stekker en niet aan het
snoer.
23. Afwezigheid. Neem de stekker uit
het stopcontact wanneer het apparaat
voor langere tijd niet zal worden
gebruikt.
24. Onweer. Neem de stekker ook uit het
stopcontact – net als de eventuele
antennekabel – in geval van onweer. Dat
voorkomt dat er schade aan het appa-
raat ontstaat door blikseminslag via het
lichtnet of de kabelverbinding.
25. Overbelasting. Zorg ervoor dat het
stopcontact en/of de groep niet wordt
overbelast, waardoor brand kan 
ontstaan.
26. Beschadigingen. Neem de stekker
uit het stopcontact en laat het systeem
controleren door een gekwalificeerde
technicus in de volgende gevallen:
a. Het netsnoer of de stekker zijn
beschadigd.
b. Apparatuur is gevallen of er vloeistof
in is gekomen.
c. Apparatuur aan regen of vocht 
blootgesteld is geweest.
d. Het apparaat niet normaal werkt 
terwijl de aanwijzingen worden op-
gevolgd. Gebruik bedieningsorganen
uitsluitend als aangegeven in de
handleiding, daar verkeerd gebruik
kan resulteren in beschadiging en
vaak kostbare reparatie met zich 
meebrengt.
e. Het apparaat is gevallen, of de kast is
beschadigd.
f. Wanneer het apparaat merkbaar niet
normaal werkt, of het gedrag duidelijk
is veranderd.
27. Service. Probeer nooit het apparaat
zelf te repareren, daar het openen u kan
blootstellen aan gevaarlijke spanningen.
Laat alle service over aan een gekwalifi-
ceerde technicus.
28. Vreemde voorwerpen en vloeistof.
Zorg ervoor dat er geen vreemde voor-
werpen en/of vloeistof in het apparaat
kan komen daar dit tot ernstige schade
en gevaarlijke situaties kan leiden. Zet
nooit bloempotten, vazen en andere
zaken op elektrische of elektronische
apparatuur: levensgevaarlijk!
29. Warmte. Houd het apparaat altijd uit
de buurt van kachels, ovens en andere
warmtebronnen (zoals versterkers). 
Vermijd gebruik in extreem warme en
koude plaatsen en direct zonlicht. 
Controleer of het apparaat op de 
gekozen plaats aan alle zijden voldoende
ventilatie krijgt.
4
O P S T E L M O G E L I J K H E D E N
Satellieten en Surrounds
Op een boekenplank 
Wandbevestiging
Bevestig de plaat tegen de
wand. Plaats deze indien
mogelijk zo dat de schroeven
in een houten balk van de
wand zitten. Is dat niet moge-
lijk, gebruik dan de juiste
bevestigingsmaterialen.
Het is de verantwoordelijk-
heid van de gebruiker het
juiste bevestigingsmateriaal
uit te zoeken voor een veilige
montage. U vindt het in doe-
het-zelf zaken e.d..
Tegen de wand. Alleen voor de
satellieten zijn muurbeugels bij-
gevoegd.
Hang de luidspreker
aan de beugel.
Op extra stands (FS300S).
Plaats de luidspreker
en de steunplaat op
de wandplaat.
Twee satellieten voor links en
rechts of surround inclusief
muurbeugels.
Eén centrum luidspreker met
instelbare steun.
Voor een compleet systeem is een actieve subwoofer een overweging waard. 
Raadpleeg uw JBL dealer.
I N H O U D
Page of 8
Display

Download JBL SCS 138 TRIO (serv.man7) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL SCS 138 TRIO (serv.man7) User Guide / Operation Manual in PDF. SCS 138 TRIO (serv.man7) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 138 TRIO (serv.man7) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.