SCS 138 TRIO (serv.man11) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

scs 138 trio (serv.man11) user guide / operation manual
Model
SCS 138 TRIO (serv.man11)
Pages
8
Size
302.82 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-138-trio-sm11.pdf
Date

Read JBL SCS 138 TRIO (serv.man11) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
4 ”
8 ”
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
M Å L : Att ta upplevelsen av live framträdande och filmljud till hem miljö med
hjälp av JBLs professionella teknikers lederskap.
D I S K A N T T Y P : Titanlaminerad Domediskant
L Å D T Y P : Stängd
P R O F E S S I O N E L L   R E F E R E N N S : Cinema Loudspeaker Series
B R U K S A N V I S N I N G
P R O D U K T L I N J E :
Surround Cinema Speakers
M O D E L L -                            
TRIO138S
NUMMER:
2
L Ä S D E T T A !  
Viktiga säkerhetsåtgärder!
Allmänt:
1. Uppackning: 
Kontrollera produkten
noggrant, om den har blivit skadad vid
transporten, rapportera eventuell skada
omedelbart genom att ringa din återför-
säljare och/eller transportfirman som
leverera den.
2. Anslutningar: När en anslutning ska
ändras, stäng alltid av all utrustning. Det
förhindrar ”transients” att komma in i
utrustningen och elektrisk energi att nå
dig. Håll alla anslutningar utom räckhåll
för barn. Förre apparaten flyttas, se till
att alla anslutningar med andra kompo-
nenter och deras nätanslutningar är
utdragna.  
3. Läs anvisningar. Läs alla anvisningar
för säkerhet och användning innan du
börjar använda apparaten.
4. Spara anvisningar. Spara anvisningar-
na för säkerhet och användning.
5. Ta hänsyn till varningar. Ta hänsyn till
alla varningar på apparaten och i bruk-
sanvisningen.
6. Följ anvisningar. Följ alla anvisningar
för säkerhet och användning.
7. Vatten och fukt. Apparaten ska inte
användas i närheten av vatten, till exem-
pel i närheten av badkar, tvättställ, vask
eller tvättbalja, i en fuktig källare eller i
närheten av en swimmingpool.
8. Tillbehör. Placera inte apparaten på
ostadiga vagnar, ställningar, stativ, hål-
lare eller bord. Apparaten kan falla ner
och orsaka allvarliga personskador på
barn och vuxna samt omfattande skador
på apparaten. Använd endast apparaten
med vagnar, ställningar, stativ, hållare
eller bord som är godkända av tillverka-
ren eller säljs tillsammans med produk-
ten. Apparaten ska monteras i enlighet
med tillverkarens anvisningar, och de
monteringstillbehör som används ska
vara rekommenderade av tillverkaren.
9. Montering på vägg eller i tak. Appara-
ten ska endast monteras på en vägg
eller i ett tak om tillverkaren rekommen-
derar det och i enlighet med tillverka-
rens anvisningar.
10. Rengöring. Dra ut stickkontakten från
vägguttaget innan du rengör den.
Använd en fuktad duk, inte flytande ren-
göringsmedel eller sprayer.
11. Tillbehör. Använd endast tillbehör
som rekommenderas av apparattillver-
karen, eftersom andra tillbehör kan med-
föra faror.
12. Ersättningsdelar. När någon del
måste bytas ut bör du kontrollera att ser-
viceteknikern har använt ersättningsde-
lar som anges av tillverkaren eller delar
med samma egenskaper som den
ursprungliga delen. Om icke godkända
delar används kan detta medföra risk för
brand, elchock och andra faror.
13. Säkerhetskontroll. När service eller
reparationer har utförts på denna appa-
rat bör du be serviceteknikern att utföra
säkerhetskontroller för att fastställa att
apparaten fungerar som den ska.
14. Fötter/Spikes. Vid placering eller
flyttning av denna produkt, lyft den istäl-
let för att dra den fram över golv/monter-
ings ytan. Det undviker skada på golv/-
monterings ytan. Varning! Produkter
och/eller produkternas fötter som är
konstruerade av gummi eller plast kan i
ovanliga fall reagera kemiskt och mis-
sfärga behandlad eller obehandlad trä
yta vid placering ytan skydd.
15. Garanti: Följande förutsättningar kan
resultera i ogiltig produkt garanti:
a. tillverkarens serie nummer är bort-
taget eller förfalskad.
b. om reparationer och/eller modifika-
tioner och/eller andra behandlingar/-
inställningar gjorts av en person som
inte är auktoriserad eller tillbehör/-
tillägg är fastsatta som inte är god-
kända av tillverkaren/importören.
16. Garanti: Följande saker täcks inte av
produkt garantin:
a. Skada orsakad av ovarsam hantering
trots tydliga instruktioner i bruks-
anvisningen.
b. Skada på mekaniska delar (t.ex. in-
spelnings-/uppspelnings huvud, rör-
liga gummi och plast delar och säk-
ringar) och även resultatet av normalt
slitage. 
c. Skada orsakad av yttre handling eller
påverkan.
d. Skada orsakad av felaktig användning.
e. Skada orsakad av överspänning från
elnätet eller blixtnedslag.
f. Skada orsakad av brand, vatten eller
rök.
g. Skada som var känd av köparen innan
köpet.
h. Skada orsakad av yrkesman som
arbetar med hem underhållnings pro-
dukter (t.ex. för servering, restaurang-
er eller offentliga platser).
17. Specifikationer: Alla produkt specifi-
kationer/egenskaper kan ändras utan
underrättelse.
Passiva Produkter:
18. Förstärkare: 
Förstärkare som an-
vänds för att driva dessa enheter måste
leverera en tillräcklig utgångs effekt.
Brist på utgångs effekt kan leda till att
förstärkaren klipper, som orsakar skada
som inte täcks av garantin. 
Aktiva Produkter:
19. Ventilation. 
Springor och öppningar i
kabinettet är till för ventilation och tillför-
litlig förfarande av produkten och skydda
mot överhettning, dessa öppningar får
inte blockeras eller täckas. Öppningarna
skall aldrig blockeras genom att placera
produkten på en säng, soffa, filt eller
något annan liknande yta. Produkten
skall inte placeras i en inbyggnads
installation som t.ex. bokhylla eller rack
såvida inte riktig ventilation finns eller
att tillverkarens instruktioner har följts.
Se till att det är tillräckligt med utrymme
(mer än 10 cm) både över och under
apparaten för ventilation. Om förstärka-
ren skall installeras i ett kabinett eller
annat instängt område, se till att det är
tillräckligt med rörelse för luften inom
kabinettet, vilket menas att det finns
möjlighet för varm luft att komma ut och
för kall luft kan komma in. Täpp inte till
ventilations springorna på ovansidan av
apparaten eller placera föremål direkt
över dem. Kom ihåg att förstärkare alst-
rar värme och heat sink fenor och venti-
lations springor som formar del av kabi-
nettet är speciellt designat att förflytta
denna värme. Placering av annan
elektronisk utrustning nära dessa värme
skingrande system kan möjligtvis lång-
siktigt påverka pålitligheten av både din
förstärkare och föremålen placerade
ovanpå den.
Placera inte CD skivor, skivfodral, bruk-
sanvisningar eller annat papper ovanpå
eller under apparaten eller mellan pro-
dukter som innehåller stapplade förstär-
kare. Det kommer att hindra luftflödet
och orsaka försämrad prestation och
möjlig brand fara.
20. Strömförsörjning. Denna apparat ska
endast drivas med den strömförsörjning
som anges på typskylten. Om du inte är
säker på vilken typ av strömförsörjning
ditt hem har, rådfråga din återförsäljare
eller elleverantör. Information om appa-
rater som är konstruerade för att drivas
med batterier eller andra typer av ström-
försörjning finns i bruksanvisningen till
apparaten.
21. Hantering av nätsladden. Placera
nätsladden på ett sådant sätt att ingen
trampar på den och att den inte blir
klämd ovanifrån eller från sidan. Kontrol-
lera särskilt sladden vid stickkontakter,
eluttag och den punkt där sladden går ut
ur apparaten. För att undvika säkerhets-
risk, använd endast den nätsladd som
medföljde apparaten. Om en ersättnings
sladd används, se till att den är av lik-
nande mått. Vi rekommenderar inte
användning av förlängnings sladd med
denna produkt. Som med alla elektriska
produkter, dra inte nätsladden under 
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
3
T A C K   F Ö R   A T T   D U   V A L D E   J B L
I över femtio år har JBL sysslat
med inspelning och återgiv-
ning av musik och filmljud, från
konserter till ljudåtergivning i
hemmet, i bilen och på
arbetsplatsen.
Vi är övertygade om att den
utrustning du har köpt kommer
att leva upp till alla dina för-
väntningar. 
Vi tror också att du kommer att
välja JBL igen när du ska köpa
ytterligare ljudutrustning till
hemmet, bilen eller arbetsplat-
sen.
JBL Consumer Products
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi Harman Consumer International 
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
FRANKRIKE
Förklarar härmed att den produkt som beskrivs i denna bruksanvisning
överensstämmer med följande tekniska normer:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Luc E Godard
Harman Consumer International
Château-du-Loir, FRANKRIKE. 09/01
mattor, filtar eller placera tunga föremål
på nätsladden. Skadad nätsladd skall
bytas omedelbart av en utbildad yrkes-
man, med en nätsladd som motsvarar
fabriks specifikationerna. När nätslad-
den ska tas bort från eluttaget, drag all-
tid i kontakten, aldrig i sladden.
22. Om apparaten inte används. Dra ut
stickkontakten från eluttaget när appa-
raten inte används under en längre tid.
23. Åska. För att apparaten ska vara
extra skyddad under åskväder, eller när
den inte används under en längre tid,
bör du dra ut stickkontakten ur eluttaget
och antenn- eller kabel-tv mottagaren ur
deras uttag. Därmed förhindras skador
på apparaten på grund av åsknedslag
och överspänningar.
24. Överbelastning. Överbelasta inte
eluttag, förlängningssladdar eller
inbyggda uttag i apparater, eftersom
detta kan medföra risk för brand eller
elchock.
25. Skador som kräver service. Dra ut
stickkontakten ur eluttaget och överlåt
service åt kvalificerad servicepersonal
om något av följande har inträffat:
a. Nätsladden eller stickkontakten har
skadats.
b. Föremål eller vätskor har kommit in i
apparaten.
c. Apparaten har utsatts för regn eller
vatten.
d. Apparaten fungerar inte normalt när
bruksanvisningen följs. Ändra endast
de kontroller som beskrivs i bruksan-
visningen, eftersom felaktiga ändring-
ar av andra kontroller kan medföra
skador och ofta kräver omfattande
åtgärder av en kvalificerad tekniker
för att apparaten ska återställas till
normal funktion.
e. Apparaten har tappats eller höljet har
skadats.
f. Apparaten verkar inte fungera normalt
eller en betydande prestandaföränd-
ring har inträffat.
26. Service. Försök inte själv utföra ser-
vice på denna apparat, eftersom du kan
utsätta dig för farlig spänning eller andra
faror om du öppnar eller avlägsnar höl-
jet. Överlåt all service åt kvalificerad
servicepersonal.
27. Föremål eller vätskor som kommer in
i apparaten. 
För aldrig in några föremål
av något slag i denna apparat genom
öppningar i höljet, eftersom föremålen
kan komma i kontakt med punkter med
farlig spänning eller kortsluta delar, så
att brand eller elchock uppkommer. 
Spill aldrig vätskor av något slag på
apparaten.
28. Värme. Apparaten ska placeras på
avstånd från värmekällor som element,
varmluftsutsläpp, ugnar eller andra pro-
dukter (inklusive förstärkare) som avger
värme. Undvik installation på extremt
varma eller kalla platser, vid ett område
som är utsatt för direkt solljus eller nära
uppvärmnings utrustning. När produkten
placeras på sin slutliga plats, se till att
den har tillräckligt med ventilation på
båda sidorna och även på över och
under sidan.
4
M O N T E R I N G S   F Ö R S L A G
Satelliter och Surround
På en hylla.
Väggmontering
Hållaren monteras på väggen
så att skruvarna fäster i en
regel. Om det inte är möjligt,
använd lämpliga väggplugg.
Kunden måste själv välja ut
och använda lämpliga fästan-
ordningar, som kan köpas i
en järnhandel, för korrekt och
säker väggmontering av hög-
talare.
På en vägg. Hållare för vägg-
montering medföljer endast till
satelliterna. 
Sätt högtalaren på 
stödet.
På extra stativ (FS300S). 
Placera högtalaren
och stödet på hålla-
ren.
Två satelliter för vänster och
höger eller surround med
väggfästen.
En Centerhögtalare med
justerbart stöd. 
För ett komplett system, Överväg att skaffa en aktiv subwoofer till anläggningen. 
Kontakta din JBL återförsäljare för hjälp.
D E T T A   I N G Å R
Page of 8
Display

Download JBL SCS 138 TRIO (serv.man11) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL SCS 138 TRIO (serv.man11) User Guide / Operation Manual in PDF. SCS 138 TRIO (serv.man11) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 138 TRIO (serv.man11) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.