SCS 138 TRIO (serv.man2) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

scs 138 trio (serv.man2) user guide / operation manual
Model
SCS 138 TRIO (serv.man2)
Pages
8
Size
316.24 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-138-trio-sm2.pdf
Date

Read JBL SCS 138 TRIO (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
4 ”
8 ”
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
D E S I G N M Å L : DESIGNMÅL: At overføre den levende musik- og filmpole-
velse til hjemmet ved brug af avanceret JBL professionel teknologi.
D I S K A N T E N H E D : Titanium-laminate-dome
K A B I N E T T Y P E : Lukket
P R O F E S S I O N E L   R E F E R E N C E : Cinema Series
B R U G S V E J L E D N I N G
P R O D U C T S E R I E
Surround Cinema
M O D E L  
TRIO138S
N U M M E R :
2
L Æ S   D E T T E !  
Vigtige Sikkerhedsinformationer
Generelt
1. Udpakning. 
Produktet undersøges nøje
ved modtagelse. Hvis der konstateres
transportskade, anmeldes dette straks
hos forhandler eller transportfirma.
2. Tilslutninger. Før signal- eller
strømkabler udskiftes, tilsluttes eller fjer-
nes, skal hele anlægget altid slukkes. Det
forebygger transientskader på udstyret
og skader på personer fra strøm. Alle til-
slutninger bør være utilgængelige for
børn. Inden produktet flyttes, skal alle til-
slutninger fjernes og lysnetstikket træk-
kes ud.
3. Læs informationerne. Alt vedr. sikker-
hed og betjening læses inden produktet
tages i brug.
4. Gem informationerne. Sikkerheds- og
betjeningsinformationer opbevares til
senere brug.
5. Overhold advarsler. Overhold nøje alle
advarsler som findes på produktet eller i
brugsvejledningen.
6. Følg instruktionerne. Alle sikkerheds-
og betjeningsinstrukser overholdes nøje.
7. Vand og fugt. Benyt ikke produktet tæt
på vand, f.eks. vase, badekar, håndvask,
køkkenvask, vaskebalje, fugtig kælder,
swimming pool, og så videre. 
8. Tilbehør. For optimal ydelse uden sik-
kerhedsrisiko, placeres produktet på et
fast, vandret underlag. Ved placering på
hylde, skal man sikre at hylden, beslag og
monteringsdele kan bære vægten. Pro-
duktet må aldrig placeres på ustabil
vogn, stand, trefod, beslag eller bord.
Produktet kan falde og forårsage alvorli-
ge skader på personer og på selve pro-
duktet. Brug kun vogn, stand, trefod,
beslag eller bord anbefalet af producen-
ten eller som sælges sammen med pro-
duktet. Produktet bør kun monteres i hen-
hold  til producentens anvisninger og ved
brug af det af producenten anbefalede
monteringsudstyr.
9. Væg-  eller loftsmontering. Montering i
loft  eller på væg må kun ske i henhold til
producentens anvisninger.
10. Rengøring. Træk stikket ud af kontak-
ten inden rengøring. Brug aldrig flydende
midler eller spray. Brug en fugtig klud til
rengøring.
11. Ekstraudstyr. Brug aldrig ekstraudstyr,
tilbehør, m.m., som ikke er anbefalet af
producenten. Brug af sådanne kan forår-
sage skader.
12. Reservedele. Servicetekniker må kun
benytte reservedele specificeret af pro-
ducenten eller med egenskaber identiske
til originaldelen. Uautoriserede dele kan
forårsage brand, stød eller anden skade.
13. Sikkerhedscheck. Efter endt service,
bed serviceteknikeren om at gennemføre
sikkerhedscheck for at sikre at produktet
virker normalt.
14. Fødder/Spikes. Når produktet place-
res eller flyttes, skal det løftes og bæres,
ikke slæbes eller skubbes henover
underlaget. Dermed undgåes skader på
underlaget. Vigtigt: Produkter og/eller
produktfødder lavet af gummi eller plast
kan I sjældne tilfælde afgive stoffer som
kan misfarve træflader, hvis der ikke
lægges noget imellem.
15. Garanti. Følgende forhold kan med-
føre bortfald af garanti:
a. Ændring, fjernelse eller forfalskning af
serienummer
b. Reparation, modifikation, ændring eller
andet indgreb udført af uautoriseret
person.
c. Anvendelse sammen med  tilbehør,
ekstraudstyr eller andet som ikke er
godkendt af producent/importør.
16. Garanti. Garantien dækker ikke under
følgende omstændigheder:
a. Skader ved forkert håndtering I strid
med klare instrukser I brugsvejlednin-
gen.
b. Skader på mekaniske dele (f.eks.
ind/afspilletonehoveder, bevægelige
dele af plast eller gummi, sikringer)
som følge af normal brug og slitage.
c. Skader forårsaget af ekstern handling
eller påvirkning.
d. Skader som følge af fejlbetjening eller
misbrug.
e. Skader som følge af overspænding på
lysnet eller af lynnedslag.
f. Skader som følge af ild, vand eller røg.
g. Skader som var køber bekendt inden
købet.
h. Skader sket I forbindelse med
erhvervsmæssig anvendelse 
(f.eks. restaurant, værtshus, diskotek,
udstilling, m.m.) af et produkt beregnet
til brug I privathjem.
17. Specifikationer. Ret til ændring uden
varsel af produktets specifikationer,
funktioner eller beskrivelse forbeholdes.
Produkter uden lysnettilslutning
18. Forstærkere. 
Der skal altid anvendes
forstærkere med tilstrækkelig strøm og
effekt. Manglende udgangseffekt kan
føre til forstærkerklipning som kan give
skader som ikke er omfattet af garanti.
Produkter tilsluttet lysnet
19. Udluftning. 
Huller og åbninger I kabi-
nettet skal skabe luftbevægelse for at
sikre fejlfri funktion og beskytte produktet
mod varmeudvikling. Disse åbninger må
aldrig blokeres eller tildækkes. Åbninger-
ne må aldrig blokeres ved placering på
blødt underlag, som f.eks. seng, tæppe,
sofa eller lignende. Hvis produktet place-
res I skab, reol eller lignende, må det kun
ske I henhold til producentens anvisnin-
ger eller I forbindelse med sikring af til-
strækkelig luftbevægelse.
Der skal altid være tilstrækkelig fri afstand
(mindst 10 cm) både over og under produk-
tet til fri luftbevægelse. Hvis produktet
installeres I skab eller andet aflukket sted,
skal der sikres tilstrækkelig luftbevægelse
omkring produktet, så varm luft kan slippe
ud og kølig luft kan komme ind.
Udluftningshuller ovenpå produktet må
aldrig blokeres. Der må aldrig placeres
genstande direkte over dem. Især effekt-
forstærkere bliver varme og har derfor
køleflader og/eller udluftningshuller
beregnet på at aflede varmen. Placering
af andet elektrisk udstyr tæt ved disse
varmeafledere kan måske forringe leveti-
den af både forstærkeren og apparater
placeret tæt på forstærkeren.
Læg aldrig CD, LP-pladeomslag, brugs-
vejledninger eller andet papir ovenpå
produktet eller mellem apparater som
står ovenpå hinanden. Dette kan blokere
for luftbevægelsen og giver forringet
ydelse med risiko for brand.
20. Strømkilder. Produktet strømfødes kun
med 230 VAC som beskrevet bag på
produktet. Hvis De ikke er bekendt med
boligens strømforhold, kontakt produktets
leverandør eller det lokale el-selskab. Ved
produkter som benytter batterier eller
andre strømkilder, se brugsvejledningen.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
3
21. Lysnetledning. Lysnetledninger place-
res, så de ikke klemmes af gående eller
af genstande placeret på eller ved dem.
Pas især godt på ved stikket, stiksamlin-
ger og dér hvor ledningen kommer ud af
produktet. For din egen sikkerhed, benyt
kun lysnetledningen som følger med pro-
duktet. Hvis ledningen skal udskiftes,
brug altid mindst samme lederdiameter.
Brug af forlængerledning frarådes. Som
ved alle el-apparater, bør lysnetledning
ikke føres under tæpper eller klemmes af
tunge genstande. En beskadiget lysnet-
ledning bør altid udskiftes straks af en
kvalificeret tekniker med en ledning som
overholder producentens forskrifter. Når
strømtilslutning skal afbrydes, træk altid I
stikket, aldrig I ledningen.
22. Ved længere tids fravær. Afbryd
strømmen til produktet og træk stikket ud
af kontakten, hvis produktet ikke skal
benyttes gennem længere tid.
23. Lynnedslag. For øget beskyttelse
under tordenvejr eller når produktet skal
stå ubenyttet eller uden opsyn gennem
længere tid, bør lysnetledningen trækkes
ud af stikkontakten og forbindelse til
antenne eller kabelanlæg afbrydes. Det
beskytter mod lynnedslag og overlast
grundet pludselig overspænding.
24. Overbelastning. Stikkontakter, forlæn-
gerledninger og eventuelle kontakter på
produktet må ikke overbelastes. Det øger
fare for brand eller elektrisk stød.
25. Ved behov for service. Forsøg aldrig
selv at reparere produktet. Forsøg på at
åbne eller reparere produktet giver risiko
for stød eller anden skade. Træk stikket
ud og kontakt en autoriseret servicetek-
niker I følgende tilfælde:
a) Når lysnetledning eller stik er
beskadiget.
b) Hvis væske eller fremmede genstande
er trængt ind i produktet.
c) Hvis produktet har været udsat for
regn eller anden væske.
d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt
ved normal betjening. Forsøg kun de
fejlløsninger som anvises I brugsvej-
ledningen. Ukyndigt indgreb kan forår-
sage skader og kræve en større ind-
sats ved en kvalificeret tekniker for at
genoprette normal funktion.
e) Hvis produktet udsættes for slag, fald
eller anden skade.
f) Hvis produktet ikke virker på normal vis
eller ydelsen ændres markant.
26. Fremmede genstande og væsker.
Fremmede genstande må aldrig presses
gennem åbninger. Det kan forårsage
kortslutning med risiko for skade på pro-
duktet, brand eller elektrisk stød. Af
samme grund, bør man holde enhver
form for væske langt borte fra produktet.
Spild aldrig væske på produktet. Produk-
tet må ikke udsættes for dryp eller stænk.
Genstande som indeholder væske, f.eks.
vaser, må aldrig placeres på eller ved
produktet.
27. Varme. Produktet bør placeres borte
fra varmekilder som radiatorer, direkte
sollys, ovn/komfur eller andre produkter
der udstråler varme. Produktet bør ikke
udsættes for ekstrem høj eller lav tempe-
ratur, direkte sollys eller varmeapparater.
Der skal være god plads til luftcirkulation
til alle sider samt over og under produktet.
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
Frankrig
erklærer hermed på eget ansvar at produktet som beskrives i nærværen-
de brugsvejledning overholder følgende tekniske standarder:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Luc E Godard
Harman Consumer International
Château-du-Loir, Frankrig. 09/01
T A K   F O R D I   D U   V A L G T E   J B L
I mere end 50 år har JBL været
førende på alle områder inden-
for ind- og afspilning af musik
og film, fra liveoptræden til
kontrollytning af de indspilnin-
ger som du nyder i hjemmet, i
bilen, eller på arbejdspladsen.
Vi stoler trygt på at dit JBL
system vil indfri alle dine for-
ventninger og opfylde dine
behov. 
Og næste gang du overvejer
køb af lydudstyr til hjemmet,
bilen 
eller arbejdspladsen, håber vi
at du også til den tid vælger
JBL.
JBL Consumer Products
2
M O N T E R I N G
Satellithøjttalerne
På hylde.
Vægmontering
Pladen fastgøres på væg.
Beslag bør helst monteres så
skruerne fæstner i træ. Hvis
det ikke er muligt, benyttes
rawplugs af passende størrel-
se.
Det er brugerens ansvar at
udvælge de korrekte monte-
ringsdele samt at anvende dem
rigtigt, så højttalerne monteres
korrekt og sikkert på væggen.
På væg. Vægbeslag medfølger
kun til satellithøjttalerne.
Højttaler sættes på
mellemstykke.
På stander. FS300S købes
separat.
Højttaler og mellem-
stykke sættes på
vægpladen.
S Y S T E M E T   B E S T Å R   A F :
To satellitter til venstre/højre
front eller surround med
vægbeslag.
Een centerhøjttaler med
justerbar fod.
For et komplet system, kan du overveje en JBL subwoofer.
Kontakt din JBL forhandler for vejledning.
Page of 8
Display

Download JBL SCS 138 TRIO (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL SCS 138 TRIO (serv.man2) User Guide / Operation Manual in PDF. SCS 138 TRIO (serv.man2) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 138 TRIO (serv.man2) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.