SCS 138 TRIO (serv.man4) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

scs 138 trio (serv.man4) user guide / operation manual
Model
SCS 138 TRIO (serv.man4)
Pages
8
Size
309.15 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
scs-138-trio-sm4.pdf
Date

Read JBL SCS 138 TRIO (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
4 ”
8 ”
X   +
0   +
Y
2
0
M
H Z
K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S :
Voit luoda kotiisi elävän musiikin ja elokuvien
kiehtovan äänimaiseman JBL:n johtavan insinööritaidon avulla. 
D I S K A N T T I E L E M E N T I N   T Y Y P P I :
Titaanilaminoitu kalottidiskantti
K O T E L O T Y Y P P I :
Umpikotelo
R E F E R E N S S I :
Cinema-kaiutinjärjestelmät
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
T U O T E :
Surround Cinema -kaiuttimet
TRIO138S
M A L L I -
N U M E R O :
2
L U E   T Ä M Ä !  
T ä r k e i t ä   t u r v a o h j e i t a !
Yleistä:
1. Pakkauksen purkaminen: 
Tarkista
tuote huolellisesti ja ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi jälleen-
myyjälle ja/tai kuljetusliikkeeseen.
2. Kytkeminen: Sammuta laitteisto vir-
takytkimellä aina ennen virta- tai audiojoh-
tojen irrottamista tai kiinnittämistä. Näin
estät virtapiikkien aiheuttamat laiteva-
hingot ja vältyt itse sähköiskun vaaralta. Älä
anna lasten koskea johtoihin tai liittimiin.
Irrota kaikki kytkentäjohdot ennen lait-
teen siirtämistä. Varmista erityisesti, että
virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
3. Lue ohjeet: Lue kaikki turva- ja käyttö-
ohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.
4. Säilytä ohjeet: Säilytä kaikki turva- ja
käyttöohjeet, sillä saatat tarvita niitä
myöhemmin.
5. Huomioi varoitukset: Huomioi kaikki
tuotteessa ja käyttöohjeissa olevat
varoitukset.
6. Noudata ohjeita: Noudata tarkasti
kaikkia ohjeita.
7. Vesi ja kosteus: Laitetta ei saa käyttää
kosteissa olosuhteissa – esimerkiksi
kylpyammeen, pesuvadin tai tiskialtaan
lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-
altaan vieressä.
8. Lisätarvikkeet: Sijoita laite tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle, jotta se toimisi
moitteettomasti, ja vältyt vaaratilanteilta.
Varmista, että hylly ja kiinnikkeet kestävät
laitteen painon. Älä aseta laitetta epä-
vakaalle siirtoalustalle, telineelle,
jalustalle, kannattimelle tai pöydälle,
josta se voi pudota aiheuttaen henkilö-
vahinkoja. Muista lisäksi, että laite saat-
taa vaurioitua pahasti pudotessaan.
Käytä vain sellaisia siirtoalustoja,
telineitä, jalustoja, kannattimia tai pöytiä,
joita valmistaja suosittelee tai jotka kuu-
luvat tuotteen varustukseen. Asen-
tamisessa pitää aina noudattaa valmista-
jan ohjeita ja käyttää valmistajan suosit-
telemia tarvikkeita.
9. Asentaminen seinälle tai kattoon:
Tuotteen saa asentaa seinälle tai kattoon
vain valmistajan ohjeita noudattaen ja
vain silloin, kun valmistaja sitä suosit-
telee.
10. Puhdistaminen: Irrota laite pistorasi-
asta ennen puhdistamista. Älä käytä
nestemäisiä puhdistusaineita tai
aerosoleja, vaan suorita puhdistus
kostealla pyyhkeellä.
11. Oheislaitteet: Älä käytä sellaisia
oheislaitteita, joita valmistaja ei ole
suositellut, sillä niistä saattaa aiheutua
vaaratilanteita.
12. Varaosat: Varmista, että huollon
yhteydessä laitteeseen on asennettu vain
valmistajan suosittelemia varaosia tai
täysin alkuperäisiä vastaavia osia. Muun-
laiset osat saattavat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai muun vaaratilanteen.
13. Turvatesti: Pyydä huoltopalvelua
koekäyttämään laite aina huolto- ja kor-
jaustoimenpiteiden jälkeen, jotta voit olla
varma laitteen asianmukaisesta toimin-
nasta.
14: Jalat/jaluspiikit: Älä siirrä tuotetta
liu’uttamalla sitä lattiaa tai muuta pintaa
pitkin, vaan nosta se aina ensin irti alus-
tastaan, jotta pinta ei naarmuunnu.
Kumista tai muovista valmistetut laitteet
tai niiden jalat saattavat kemiallisten
reaktioiden takia aiheuttaa värjäytymiä
sekä käsitellylle että käsittelemättömälle
puupinnalle. Siksi laitteen ja alustan vä-
liin kannattaa asettaa sopiva suoja.
15. Takuu: Seuraavat seikat voivat
mitätöidä takuun:
a. Laitteesta on poistettu valmistajan
asettama sarjanumero tai sitä on
muutettu. 
b. Valtuuttamaton huoltohenkilö on tehnyt
laitteeseen korjauksia ja/tai muutoksia,
säätänyt laitetta tai asentanut tuot-
teeseen lisävarusteita/täydennysosia,
joita valmistaja/maahantuoja ei ole
hyväksynyt.
16. Takuu: Seuraavat asiat eivät kuulu
tuotetakuun piiriin:
a. Vahinko aiheutuu tuotteen vääränlaises-
ta käyttämisestä, vaikka käyttöohjeissa
on annettu selkeät toimintaohjeet.
b. Mekaanisten osien viat (esimerkiksi
äänitys-/toistopäät, liikkuvat kumi- ja
muoviosat ja sulakkeet) ja normaalista
kulumisesta aiheutuvat viat.
c. Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot.
d. Tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneet
vahingot.
e. Liian suuresta jännitteestä tai salaman
iskusta aiheutuneet vahingot.
f. Tulen, veden tai savun aiheuttamat
vahingot.
g. Viat, joista ostaja on ollut tietoinen
tuotetta hankkiessaan.
h. Viat, jotka aiheutuvat kotiin tarkoitetun
tuotteen käyttämisestä ammattimaisis-
sa kohteissa (esimerkiksi juhlatiloissa,
ravintoloissa, julkisissa tiloissa tai
mainonnassa).
17. Tekniset tiedot: Tuotteen teknisiä
tietoja tai ominaisuuksia saatetaan muut-
taa ilman eri ilmoitusta.
Passiiviset laitteet 
(ei kiinteää vahvistinta):
18. Vahvistimet: 
Passiiviseen laitteeseen
kytketyn vahvistimen tulee olla riittävän
tehokas. Jos tehoa ei ole riittävästi,
vahvistimen signaali saattaa leikkautua
aiheuttaen vaurioita, jotka eivät kuulu
takuun piiriin.
Aktiiviset laitteet 
(varustettu kiinteällä vahvistimella):
19: Tuuletus: 
Laitekotelossa olevien
aukkojen tehtävä on varmistaa tuotteen
moitteeton toiminta estämällä laitteen
ylikuumeneminen. Aukkoja ei saa peittää
esimerkiksi sijoittamalla laite sängylle,
sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle
pinnalle. Tuotetta ei saa sijoittaa kirjahyl-
lyyn tai räkkiin ellei samalla huolehdita
riittävästä ilmanvaihdosta ja noudateta
valmistajan kaikkia ohjeita.
Varmista, että tuotteen ylä- ja alapuolelle
jää riittävästi tuuletustilaa (yli 10 cm). Jos
vahvistin sijoitetaan kaappiin tai muuhun
suljettuun tilaan, varmista riittävä
ilmankierto, jotta kuumentunut ilma
pääsee pois ja viileä jäähdytysilma virtaa
tilalle. 
Älä tuki laitteen yläosassa olevia jäähdy-
tysaukkoja tai sijoita muita laitteita niiden
välittömään läheisyyteen. Muista, että
vahvistimet tuottavat paljon lämpöä, ja
että kotelossa olevat jäähdytysrivat ja 
-aukot on suunniteltu tämän lämmön
poistamiseen. 
Jos toinen sähkölaite on aivan jäähdy-
tysjärjestelmien vieressä, kummankin
laitteen toiminta saattaa pitkällä aikavälil-
lä heikentyä.
Älä sijoita CD-levyjä, levyjen kansileh-
tisiä, käyttöohjeita tai muita papereita
laitteen päälle tai alle tai kahden vahvis-
timella varustetun laitteen väliin. Ne
estävät riittävän ilmavirtauksen, mikä
heikentää laitteiden toimintakykyä ja
aiheuttaa tulipalon vaaran.
20. Virtalähteet: Laitteen saa kytkeä vain
sellaiseen virtalähteeseen, joka maini-
taan koteloon kiinnitetyssä arvokilvessä.
Ellet ole aivan varma kotisi sähkövirran
laadusta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
paikalliseen sähkönjakelijaan. Jos laite
on tarkoitettu käytettäväksi paristoilla,
akuilla tai muilla vastaavilla virtalähteillä,
lue tarvittavat erityisohjeet tuotteen käyt-
töohjekirjasesta.
21. Maadoittaminen ja napaisuus: Tuot-
teen saa varustaa ainoastaan vaihtojän-
nitteelle tarkoitetulla hyväksytyllä pistok-
keella, joka asettuu pistorasiaan vain
oikein päin. Asianmukaiset kytkennät
ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta.
Työnnä pistoke pistorasiaan aina oikeas-
sa asennossa. Jos kytkeminen ei onnistu
moitteettomasti, pyydä sähköasentajaa
varmistamaan, että pistorasia ja kytken-
täjohto ovat asianmukaiset ja vaihdata
rasia tarvittaessa nykyaikaiseen malliin.
Älä vahingoita pistokkeen maadoi-
tuskielekkeitä tai kytkentäpiikkejä.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
3
22. Virtajohdon suojaaminen: Virtajohto
pitää sijoittaa siten, ettei sen päälle
astuta tai ettei se joudu puristuksiin
tavaroiden alle tai taakse. Kiinnitä erity-
istä huomiota pistokkeeseen ja liitoskoh-
tiin. Välttyäksesi turvariskeiltä sinun
kannattaa käyttää ainoastaan laitteen
mukana toimitettua virtajohtoa. Jos
kuitenkin käytät muuta virtajohtoa, tar-
kista, että se on oikean tyyppinen ja riit-
tävän paksu. Emme suosittele jatkojohto-
jen käyttämistä. Älä sijoita mitään
sähkölaitetta tai johtoa maton tai huovan
alle äläkä aseta johdon päälle painavia
esineitä. Viottunut virtajohto on vaihdet-
tava välittömästi uuteen. Pyydä valtuu-
tettua huoltoteknikkoa varmistamaan,
että uusi johto vastaa valmistajan ja lait-
teen asettamia vaatimuksia. Irrota virta-
johto pistorasiasta vetämällä pistok-
keesta, älä johdosta.
23. Laitteen ollessa käyttämättömänä:
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan,
virtajohto pitää irrottaa pistorasiasta.
24. Salamointi: Voit vähentää ukonilman
aiheuttamia vaaratilanteita irrottamalla
virtajohdon pistorasiasta ja kytkemällä
laitteen irti antenni- tai kaapeliverkosta.
Tee näin etenkin silloin, jos laite ei ole
valvonnan alaisena tai se on käyttämät-
tömänä pitkän ajan. Näin suojelet laitetta
salamaniskulta ja muilta virtapiikeiltä.
25. Ylikuormitus: Älä ylikuormita pis-
torasiaa tai jatkojohtoa, jotta vältyt tuli-
palon ja sähköiskun vaaralta.
26. Huoltoa vaativat viat: Irrota laite pis-
torasiasta ja toimita se korjattavaksi val-
tuutettuun huoltopalveluun ainakin seu-
raavissa tapauksissa:
a. Virtajohto tai pistoke on vioittunut.
b. Tuotteen päälle on kaatunut jokin esine
tai sen sisälle on joutunut nestettä.
c. Tuote on joutunut alttiiksi sateelle tai
vesiroiskeille.
d. Tuote ei toimi normaalilla tavalla, vaik-
ka seuraat tarkoin käyttöohjeita. Käytä
ainoastaan ohjeiden mukaisia säätimiä.
Epäsopivat säädöt saattavat aiheuttaa
vaurioita, jotka vaativat valtuutetulta
huoltopalvelulta suuria korjaustöitä.
e. Tuote on pudonnut maahan tai kotelo
on vaurioitunut muulla tavalla.
f. Tuote ei toimi normaalilla tavalla tai
sen toiminnassa esiintyy huomattavia
muutoksia.
27. Huolto: Älä yritä huoltaa laitetta itse,
sillä kotelon avaaminen altistaa sinut
vaarallisen suurelle jännitteelle tai muille
vaaroille. Irrota laite pistorasiasta ja
toimita se valtuutettuun huoltopis-
teeseen korjattavaksi.
28. Esineen tai nesteen joutuminen lait-
teen sisälle: 
Älä työnnä esineitä laitteen
sisälle, sillä ne saattavat osua suurijän-
nitteiseen virtapiirin osaan tai aiheuttaa
oikosulun, tulipalon tai sähköiskun. Älä
läikytä laitteen päälle nesteitä. Tuote ei
saa altistua nesteiden tihkumiselle eikä
sen päälle saa sijoittaa maljakkoa tai
muuta nesteellä täytettyä esinettä.
29. Kuumuus: Tuotetta ei saa sijoittaa
lämpöpatterin, lieden tai muun lämmön-
lähteen viereen (vahvistimet mukaan-
lukien). Vältä sijoittamasta laitetta erit-
täin kuumaan tai kylmään paikkaan tai
jossa se altistuu suoralle auringon-
valolle. Valitse laitteen lopullinen
sijoituspaikka siten, että sen ympärille
jää riittävästi tilaa jäähdytysilman
kierrolle.
KIITOS SIITÄ ETTÄ VALINTASI ON JBL
Yli 50 vuoden ajan JBL on ollut
mukana kaikentyyppisissä
musiikin ja elokuvien äänityk-
sissä ja äänentoistoissa niin
konserttitilanteissa kuin niiden
äänitteiden tekemisessä, joita
kuuntelet kotona, autossa ja
toimistossa.
Olemme varmoja siitä, että
tulet olemaan tyytyväinen JBL-
laitteiston tuottamaan kuun-
telunautintoon. Uskomme
sinun valitsevan JBL:n sil-
loinkin, kun 
hankit lisää äänentoistolaittei-
ta kotiisi, autoosi tai toimis-
toosi.
JBL Consumer Products
Vakuutus standardien täyttämisestä
Me, Harman Consumer International
2, route de tours
72500 Château-du-loir
FRANCE
vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvatut tuotteet täyttävät seu-
raavat tekniset normit:
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1997
Luc E Godard
Harman Consumer International
Château-du-Loir, FRANCE. 09/01
4
A S E N N U S V A I H T O E H D O T
Satelliitti- ja surround-kaiuttimet
Hyllylle.
Seinäasennus
Kiinnitä asennuslevy seinään.
Kiinnitys tulee pyrkiä
tekemään siten, että ruuvit
kiristyvät seinän puuraken-
teeseen. Käytä muussa
tapauksessa asianmukaisia
ankkurikiinnikkeitä.
Seinälle. Seinäkannattimet on
tarkoitettu vain satelliittikaiut-
timien kiinnitykseen.
Työnnä kaiutin kiinni
kannattimeen.
Lisävarusteena saataville
FS300S-jalustoille.
Aseta kaiutin kannat-
timineen seinään kiin-
nitettyyn asen-
nuslevyyn.
Kaksi satelliittikaiutinta käytet-
täväksi joko vasemmassa ja
oikeassa etukanavassa tai.
surround-kanavissa. Mukana
seinäkiinnikkeet.
Yksi keskikanavan kaiutin
säädettävällä jalustalla.
Saat parhaan tuloksen täydentämällä äänentoistojärjestelmäsi
aktiivisella subwooferilla. Pyydä lisätietoja JBL-kauppiaaltasi.
S A R J A N   S I S Ä L T Ö
Page of 8
Display

Download JBL SCS 138 TRIO (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL SCS 138 TRIO (serv.man4) User Guide / Operation Manual in PDF. SCS 138 TRIO (serv.man4) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SCS 138 TRIO (serv.man4) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.