CSC55 (serv.man5) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

csc55 (serv.man5) user guide / operation manual
Model
CSC55 (serv.man5)
Pages
8
Size
405.98 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
csc55-sm5.pdf
Date

Read JBL CSC55 (serv.man5) User Guide / Operation Manual online

CST55, CSC55, CSS10
JBL CINEMA SOUND
BRUKSANVISNING
®
TACK FÖR ATT DU VALDE JBL
I mer än 60 år har JBL varit
involverat i alla aspekter av
inspelning och återgivning av
musik och film, från live-upp-
trädanden till de inspelningar
som du spelar hemma, i bilen
eller på kontoret. 
Vi är övertygade om att det
JBL-system som du har valt
kommer att vara till glädje för
dig, och att du kommer att
välja JBL även nästa gång du
ska köpa ljudutrustning till ditt
hem, din bil eller ditt kontor. 
Vi ber dig registrera
produkten på vår webbplats
www.jbl.com. På så sätt kan
vi hålla dig underrättad om de
senaste framstegen, och vi
får större förståelse för våra
kunder och kan bygga
produkter som motsvarar era
behov och förväntningar.
JBL Consumer Products
CST55
CSC55
CSS10
Galler
Galler
Svensk
ALLA MODELLER SÄLJS SEPARAT
2
LÄS DETTA FÖRST!  
Viktiga säkerhetsåtgärder!
1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Ta hänsyn till alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inga ventilations-
öppningar. Installera produkten enligt
tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte produkten i närheten
av värmekällor som element, värme-
regulatorer, spisar eller andra appara-
ter (inklusive förstärkare) som gene-
rerar värme.
9. Upphäv inte den polariserade jord-
ningskontaktens syfte. En polariserad
kontakt har två stift där ett är bredare
än det andra. En jordningskontakt har
två vanliga stift och ett tredje
jordningsstift. Det breda stiftet och
jordningsstiftet finns där för din säker-
hets skull. Om kontakten inte passar i
vägguttaget låter du en elektriker byta
ut det gamla vägguttaget.
10. Skydda strömsladden så att ingen
trampar på den och så att den inte
kläms, särskilt vid kontakterna, förde-
lardosorna och det ställe där de kom-
mer ut från apparaten.
11. Använd bara tillbehör som angetts
av tillverkaren.
12. Använd bara tillsammans med
vagnen, ställningen, stativet, konso-
len eller bordet som angetts av
tillverkaren eller som säljs
tillsammans med apparaten. När en
vagn används måste du vara försiktig
när du flyttar vagnen och
apparaten, så att de inte
välter och skadar dig.
13. Koppla bort apparaten från
nätströmmen under åskväder eller
när den inte ska användas under en
längre tid.
14. Service ska alltid utföras av behö-
rig servicepersonal. Service krävs när
apparaten har skadats, till exempel
om en nätsladd eller en nätkontakt är
skadad, vätska har spillts eller före-
mål har kommit in i apparaten, appa-
raten har utsatts för regn eller fukt,
inte fungerar normalt eller har
tappats.
15. Använd inte tillbehör som inte
rekommenderas av produktens tillver-
kare. De kan orsaka fara.
16. Produkten ska bara användas till-
sammans med den typ av strömkälla
som anges på märketiketten. Om du
inte vet vilken typ av strömkälla som
finns i ditt hem rådfrågar du produk-
tens återförsäljare eller det lokala
elföretaget. Om produkten är avsedd
att användas tillsammans med batte-
rier eller andra strömkällor läser du
mer i bruksanvisningen.
17. Om ett externt antenn- eller kabel-
system har anslutits till produkten
måste du se till att antenn- eller
kabelsystemet är jordat, så att appa-
raten skyddas mot spänningstoppar
och statisk elektricitet. Artikel 810 i
National Electrical Code, ANSI/NFPA
70, innehåller information om korrekt
jordning av masten och stöd-
strukturen, jordning av tilledningstrå-
den till antennens urladdningsenhet,
storleken på jordningsledare, placer-
ing av antennens urladdningsenhet,
anslutning till jordningselektroder och
kraven på jordningselektroden. 
Se Figur A.
18. Ett yttre antennsystem ska inte
placeras i närheten av kraftledningar
som ligger ovanför marken eller andra
kretsar för elljus eller ström, eller där
det kan falla ned på sådana kraftled-
ningar eller kretsar. När du installerar
ett yttre antennsystem måste du vara
mycket noggrann med att inte röra vid
sådana kraftledningar eller kretsar,
eftersom all kontakt med dem kan
vara dödlig.
19. Överbelasta inte vägguttag,
förlängningssladdar eller integrerade
fördelardosor, eftersom det kan
orsaka bränder eller elstötar.
20. För aldrig in föremål i någon öpp-
ning på produkten, eftersom föremå-
len kan röra vid farliga
spänningspunkter eller kortsluta
delar, vilket kan orsaka bränder eller
elstötar. Spill aldrig vätska på 
produkten.
21. Apparaten får inte utsättas för
droppar eller stänk, och inga föremål
fyllda med vätskor, till exempel vaser,
får placeras på apparaten.
22. Försök inte serva produkten själv.
Du kan utsättas för farlig spänning
eller andra risker om du öppnar och
tar bort höljena. Service ska alltid
utföras av behörig servicepersonal.
23. När reservdelar krävs ser du till
att serviceteknikern har använt
reservdelar som angetts av tillverka-
ren, eller som har samma egenskaper
som ursprungsdelen. Utbytesdelar
som inte är auktoriserade kan orsaka
bränder, elstötar eller andra faror.
24. När service eller reparationer av
produkten är klara ber du servicetek-
nikern att utföra säkerhetskontroller
för att fastställa att produkten är i
funktionsdugligt skick.
25. Produkten får bara monteras på
en vägg eller i ett innertak enligt till-
verkarens rekommendationer.
Utropstecknet i en liksidig triangel 
uppmärksammar användaren på att det finns 
viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i 
handböckerna som medföljer produkten.
 
 
                       
                         
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
VARNING! Ta inte bort höljet (eller baksidan) – då ökar 
risken för elektriska stötar. Det finns inga delar inuti 
enheten som användare kan använda.
Service ska alltid utföras av behörig servicepersonal.
 
 
VARNING!  För att förhindra elektriska 
stötar ska du inte använda den här 
(polariserade) kontakten med 
förlängningssladdar, kontakter eller 
andra uttag om inte stiften kan skjutas in helt.
 
Symbolen med en blixt i en liksidig triangel 
uppmärksammar användaren på att det 
finns oisolerad ”skadlig spänning” i produktens 
inneslutning. Spänningen är tillräcklig för att 
personer ska få elektriska stötar.
                       
 
 
antennens tilledningstråd
jordningsklämma
antennens urladdningsenhet (NEC sektion 810-20)
jordningsledare (NEC sektion 810-21)
utrustning för elektrisk service
jordningsklämmor
jordningselektrodsystem för strömservice 
(NEC art. 250, Del H)
Figur A
Exempel på antennjordning enligt 
National Electrical Code ANSI/NFPA 70
3
PLACERING AV HÖGTALARE
SUBWOOFER
SURROUNDHÖGTALARE
FRÄMRE
HÖGTALARE
0–2 ft
0–0.6m
De främre högtalarna ska 
placeras på samma avstånd
från varandra som från
lyssningspositionen. De ska
placeras på ungefär samma
höjd från golvet som lyssnar-
nas öron kommer att vara. De
kan även vinklas mot
lyssnarna. 
Centerhögtalaren ska
placeras något bakom den
främre vänstra och högra 
högtalaren, och inte mer än
0,6 meter ovanför eller 
nedanför de vänstra och
högra högtalarnas
diskanthögtalare. Det är ofta
praktiskt att placera
centerhögtalaren ovanpå 
tv-apparaten, så som visas på
bilden.
Högtalarsystemet JBL Cinema
Sound kan användas i 
5.1-, 6.1- och 7.1-kanals-
system. I 5.1-kanalssystem
ska två surroundhögtalare
placeras något bakom
lyssningspositionen. Idealiskt
är om de placeras mitt emot
varandra och på en nivå ovan-
för lyssnarnas öron. Om det
inte är möjligt kan de placeras
mot en vägg bakom
lyssningspositionen, vända
framåt. I 6.1-kanalssystem ska
två surroundhögtalare place-
ras på sidorna, och en bakre
surroundhögtalare ska place-
ras mot väggen bakom
lyssningspositionen. 
I 7.1-kanalssystem placeras
två surroundhögtalare på
sidorna, och de två bakre 
surroundhögtalarna mot den
bakre väggen.
I systemen Dolby
®
Digital och
DTS
®
är det bäst att rikta alla
högtalarna (förutom 
subwoofern) mot lyssnings-
positionen vid eller något
ovanför öronhöjd. I system där
enbart analog surround-
bearbetning (till exempel
Dolby Pro Logic
®
II) är
tillgänglig kan det vara bäst
att rikta högtalarna rakt ut från
väggen för att få ett mer
utspritt ljud.
Lågfrekvensmaterialet som
återges av subwoofern är för
det mesta oriktat, och den här
högtalaren kan placeras på ett
praktiskt ställe i rummet.
Däremot maximeras basåter-
givningen när subwoofern
placeras i ett hörn längs
samma vägg som de främre
högtalarna. Experimentera
med subwooferns placering
genom att tillfälligt placera
den i lyssningspositionen och
sedan gå runt i rummet tills
basåtergivningen är som bäst.
Placera sedan subwoofern på
den platsen.
CENTER-
HÖGTALARE
† En bakre surroundhögtalare kan
användas med 6.1-receivers och -
processorer.
Alternativ placering för surroundhögtalare när bara 5.1-kanaler används. Krävs för bakre surroundhögtalare i 
7.1-kanalsystem.
Svensk
4
ANSLUTNINGSTIPS
HÖGTALARANSLUTNINGAR
Separera och skala av
ändarna på högtalarledningen
så som visas. 
Högtalare och elektronik-
terminaler har motsvarande
plus- och minuspoler. Det
flesta högtalar- och elek-
troniktillverkare, inklusive
JBL, använder rött för att ange
pluspolen och svart för att
ange minuspolen.
Högtalarledningens
plusledning anges med en
rand. Det är viktigt att ansluta
båda högtalarna på exakt
samma sätt: (+) på högtalaren
till (+) på förstärkaren, och (–)
på högtalaren till (–) på
förstärkaren. Att dra ledning-
arna ”ur fas” resulterar i tunt
ljud, svag bas och en dålig
stereoljudbild.
Även med flerkanals
surroundsystem är det lika
viktigt att ansluta alla
högtalarna i systemet till rätt
polaritet, för att bevara rätt
atmosfär och riktning på pro-
grammaterialet.
CST55
På CST55 kan du sätta i hög-
talarkablarna i hål i basen och
du får därigenom en mer
diskret installation.
Separera och skala av
kablarna enligt ovan, lossa
kontakterna och sätt i varje
kabel i respektive hål i basen.
Sedan drar du åt kontakterna. 
CSC55
Om du vill använda
kopplingsplintarna på
högtalarna skruvar du bort
den färgade kragen tills
genomföringshålet i
mittenkontakten syns under
kragen. Dra den blottade
änden av ledningen genom
det här hålet. Sedan skruvar
du ned kragen tills
anslutningen är ordentligt
åtdragen. Hålet i mitten på
varje krage är avsett att
användas med banan-
kontakter. För att uppfylla den
europeiska CE-certifieringen
blockeras de här hålen med
plastinlägg vid tillverkningen.
Om du vill använda banan-
kontakter måste du ta bort
plastinläggen.
Hålet i mitten på varje krage är
avsett att användas med
banankontakter. För att
uppfylla den europeiska CE-
certifieringen blockeras de
här hålen med plastinlägg vid
tillverkningen. Om du vill
använda banankontakter
måste du ta bort
plastinläggen.
Page of 8
Display

Download JBL CSC55 (serv.man5) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL CSC55 (serv.man5) User Guide / Operation Manual in PDF. CSC55 (serv.man5) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL CSC55 (serv.man5) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.