CSC55 (serv.man3) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

csc55 (serv.man3) user guide / operation manual
Model
CSC55 (serv.man3)
Pages
8
Size
484.06 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
csc55-sm3.pdf
Date

Read JBL CSC55 (serv.man3) User Guide / Operation Manual online

CST55, CSC55, CSS10
JBL CINEMA SOUND
HANDLEIDING
®
De luidsprekers worden per stuk verkocht
DANK U VOOR HET KIEZEN VAN JBL
JBL is al meer dan 60 jaar
betrokken bij alle aspecten
van muziek en film, zowel
opname als reproductie, bij
live uitvoeringen en bij het
afspelen van opnamen thuis,
op uw werk en onderweg.
Wij zijn er van overtuigd dat
het door u gekozen JBL
systeem u in alle opzichten het
plezier zal verschaffen dat u
beoogt en dat u – wanneer u
extra audioapparatuur voor
uw auto, huis of kantoor nodig
heeft, wederom voor JBL zult
kiezen.
Wij vragen u even de moeite
te nemen uw product op
www.jbl.com te registreren.
Dan kunnen wij u op de hoogte
houden van de nieuwste
ontwikkelingen en krijgen we
tevens een beter inzicht in de
wensen van onze klanten en
zo producten ontwikkelen die
daarmee in overeenstemming
zijn.
JBL Consumenten Producten
CST55
CSC55
CSS10
Grill
Grill
Nederlands
2
VOORDAT U BEGINT!
Belangrijk voor uw veiligheid!
Lees de aanwijzingen. Lees voordat u dit
product in gebruik neemt alle veiligheids-
aanwijzingen aandachtig door.
Bewaar deze aanwijzingen op een veilige
plaats voor als u ze later nog eens nodig
heeft.
Volg de aanwijzingen op. Alle waar-
schuwingen op het product en in de hand-
leiding nauwgezet opvolgen.
Water en vocht. Het product niet in de
nabijheid van water gebruiken, zoals een
badkuip, wasbak, gootsteen, wastobbe, in
een vochtige kelder of bij een zwembad en
dergelijke.
Toebehoren. Plaats dit product nooit op
een wankel karretje, standaard, statief,
steun of tafel. Het product kan vallen, wat
tot ernstige verwondingen kan leiden.
Gebruik alleen een kar, stand, statief,
schap of tafel die door de fabrikant wordt
aanbevolen of bij het product wordt
verkocht. Bij het monteren van het product
dienen de instructies van de fabrikant te
worden opgevolgd en dient montage-
materiaal te worden gebruikt dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.
Montage aan muur of plafond. Het product
alleen aan de muur of het plafond bevesti-
gen wanneer dit door de fabrikant wordt
aanbevolen.
Ventilatie. De kast is voorzien van ventila-
tiesleuven. Deze dienen ook om een
betrouwbare werking op lange termijn te
verzekeren en het product te beschermen
tegen oververhitting. Deze sleuven nooit
blokkeren of afdekken. Zet het product
nooit op een bed, bank, tapijt of ander
zacht oppervlak. Het product niet in een
inbouwsysteem plaatsen, zoals in een
boekenkast of stereomeubel, tenzij er voor
voldoende ventilatie is gezorgd en de aan-
wijzingen van de fabrikant worden opge-
volgd.
Warmte. Het product uit de buurt houden
van warmtebronnen, zoals radiatoren,
luchtroosters met warme lucht, kachels of
andere apparaten die warmte produceren.
Plaatst u het product in de
buurt van een versterker
plaatst, raadpleeg dan 
desbetreffende handleiding
of fabrikant navraag of dit
kan.
Voedingsbronnen. Dit product uitsluitend
aansluiten op een lichtnet als op de ach-
terzijde aangegeven. Weet u niet zeker
wat voor een lichtnet u heeft, neem dan
contact op met uw leverancier of het ener-
giebedrijf ter plaatse. Raadpleeg de hand-
leiding voor producten die hun voeding
van batterijen of andere energiebronnen
krijgen.
Aarde en polarisatie. Dit product kan zijn
uitgerust met een stekker voor een gepo-
lariseerd wisselstroomnet (niet van toe-
passing in Nederland). Raadpleeg in zo’n
geval een elektricien of uw leverancier om
de aansluiting te laten aanpassen.
Bescherming netsnoer. Netsnoeren zoda-
nig leggen dat niemand erop kan gaan
staan en dat ze niet afgeklemd worden
door voorwerpen of deuren. Let vooral op
het punt waar het snoer overgaat in de
stekker en waar het het apparaat verlaat;
daar kan het snoer gemakkelijk afbreken.
Schoonmaken. Haal voordat u het product
schoonmaakt, de stekker uit het stopcon-
tact. Gebruik nooit vloeibare schoonmaak-
middelen of spuitbussen. Gebruik voor het
schoonmaken uitsluitend een zachte, iets
vochtige doek.
Afwezigheid. Neem de stekker uit het
stopcontact wanneer u het product voor
langere tijd niet zult gebruiken.
Onweer. Als extra beveiliging tegen blik-
semschade, of wanneer u het product
voor langere tijd niet zult gebruiken, de
stekker uit het stopcontact nemen en de
antenne of kabel loskoppelen. Zo voorkomt
u beschadiging van het product door blik-
sem of overbelasting van het elektriciteits-
net.
Overbelasting. Zorg ervoor dat
stopcontacten en verlengsnoeren niet
overbelast, omdat dit kan leiden tot brand
of elektrische schokken.
Binnendringen van voorwerpen of vloei-
stoffen. 
Steek geen voorwerpen door de
openingen van dit product, aangezien zij in
contact kunnen hebben met gevaarlijke
spanningen en kortsluiting kunnen veroor-
zaken, wat kan leiden tot brand of elektri-
sche schokken. Zorg ervoor dat er geen
vloeistoffen op het product worden
gemorst.
Wanneer is reparatie noodzakelijk? Neem
de stekker uit het stopcontact en laat het
repareren over aan een gekwalificeerde
technicus:
a. het netsnoer of de stekker is bescha-
digd;
b. er voorwerpen in het product zijn geval-
len of een vloeistof in het product is
gemorst;
c. het product is blootgesteld aan regen of
vocht;
d. het product niet normaal functioneert
terwijl u de aanwijzingen heeft opge-
volgd. Gebruik alleen de bedienings-
organen die in de handleiding worden
vermeld, aangezien foutieve instelling
van andere bedieningsorganen kan lei-
den tot beschadiging. De reparaties die
hieruit kunnen volgen om het product
weer in zijn normale staat terug te bren-
gen, kunnen ingrijpend zijn;
e. het product is gevallen of de behuizing
is beschadigd;
f. het product niet normaal lijkt te werken,
of de prestaties ervan variëren.
Aansluitingen. Gebruik geen verbindingen
die niet door de fabrikant van het product
worden aanbevolen, aangezien deze
gevaar kunnen opleveren.
Vervangen van onderdelen. Let er bij het
vervangen van onderdelen op dat onder-
delen worden gebruikt die door de fabri-
kant worden aanbevolen, of die dezelfde
eigenschappen hebben als de originelen.
Het gebruik van andere onderdelen kan
brand, elektrische schokken of andere
gevaarlijke situaties met zich meebrengen.
Veiligheidscontrole. Vraag de monteur na
onderhoud of een reparatie aan dit
product, een veiligheidscontrole uit te voe-
ren om vast te stellen of het product naar
behoren functioneert.
Onderhoud. Probeert nooit zelf onderhoud
aan dit product uit te voeren. Wanneer u
de behuizing verwijdert of opent, kunt u
worden blootgesteld aan gevaarlijke span-
ningen of aan andere gevaren. Laat al het
onderhoud over aan hiervoor een gekwali-
ficeerde technicus.
3
OPSTELLEN VAN DE LUIDSPREKERS
SUBWOOFER
SURROUND LUIDSPREKERS
FRONT 
LUIDSPREKERS
0–2 ft
0–0.6m
De afstand tussen de front luid-
sprekers dient even groot te zijn
als die van de front luidsprekers
tot de luisterpositie. Zij dienen
ongeveer op oorhoogte van de
luisteraar geplaatst te worden
en kunnen zonodig op de luister-
positie gericht worden.
De centrum luidspreker dient
iets achter de linker en
rechter front luidspreker te
worden opgesteld en wel zo
dat deze zich niet meer dan 60
cm boven of onder de
tweeters van de linker en
rechter front luidsprekers
bevindt. Vaak is het praktisch
om de centrum luidspreker
boven op de televisie te plaat-
sen, als afgebeeld. 
Het JBL Cinema Sound
luidsprekersysteem kan
gebruikt worden in 5.1-, 6.1- of
7.1-kanalen toepassingen. In
5.1-kanalen toepassingen
worden twee surround
luidsprekers kort achter de
luisterpositie opgesteld, liefst
naar elkaar gericht en iets
boven de oorhoogte van de
luisteraars. Indien dat
onmogelijk is worden ze tegen
de wand achter de luisterposi-
tie gehangen, naar voren
gericht. In 6.1-kanalen toepas-
singen worden twee surround
luidsprekers aan de zijkanten
geplaatst en een enkele
surround luidspreker tegen de
wand achter de luisterpositie.
In een 7.1-kanalen toepassing
stelt u twee surround
luidsprekers aan de zijkanten
op en twee surround achter
luidsprekers tegen de achter-
wand.
In Dolby
®
Digital en DTS
®
ver-
dient het aanbeveling alle
luidsprekers op de luisterposi-
tie te richten (uitgezonderd de
subwoofer) en op of iets
boven oorhoogte. In systemen
met uitsluitend analoge
surround processing (zoals
Dolby Pro Logic
®
II) kan het
aanbeveling verdienen de
luidsprekers recht uit de wand
te laten afstralen om een
diffuser geluid te krijgen.
De lage frequenties die door
de subwoofer worden
weergegeven, bezitten
nauwelijks of geen richting,
waardoor deze luidspreker op
elke geschikte plaats in de
kamer opgesteld kan worden.
Het meeste bas krijgt u
wanneer de subwoofer in een
hoek wordt geplaatst van
dezelfde muur als die waarte-
gen de front luidsprekers zijn
opgesteld. Zoek de juiste
plaats voor de subwoofer door
deze telkens op een andere
plaats in de kamer te zetten.
Zet de subwoofer vervolgens
op die plaats waar de
basweergave optimaal is.
CENTRUM
LUIDSPREKER
† Enkele surround achter luidspre-
ker kan worden gebruikt met 6.1
receivers en processoren.
Alternatieve opstelling voor surround luidsprekers wanneer slechts 5.1-kanalen worden gebruikt; vereiste opstelling
voor surround achter luidsprekers in 7.1-kanalen systemen.
Nederlands
4
AANSLUITINGEN
LUIDSPREKERVERBINDINGEN
Splits en strip de draadeinden
als aangegeven. 
Luidsprekers en elektronica
hebben identieke (+) en (–)
aansluitingen. 
De meeste fabrikanten van
luidsprekers en elektronica,
inclusief JBL, gebruiken rood
om de (+) aan te geven en
zwart voor de (–).
De (+) van de luidspreker is
voorzien van een streep. Het
is belangrijk om de beide luid-
sprekers identiek aan te
sluiten: (+) van de luidspreker
aan de (+) van de versterker
en (–) van de luidspreker naar
(–) van de versterker. Worden
de luidsprekers niet als
aangegeven aangesloten (‘uit
fase’), dan zal het laag vaag
en het stereobeeld onduidelijk
klinken.
Ondanks de komst van meer-
kanaals surround geluidssys-
temen blijft het aansluiten van
alle luidsprekers in uw sy-
steem met de juiste polariteit
nog steeds belangrijk om de
juiste sfeer en richting van het
programmamateriaal te
garanderen.
CST55
Om de aansluitingen netjes af
te werken kan de kabel van de
CT55 door gaten in de voet
worden geleid.
Splits en strip de aders als
eerder beschreven, draai de
klemmen los en steek elke
ader in het juiste gat in de
voet. Draai vervolgens de
klemmen weer vast.
CSC55
Schroef de gekleurde luid-
sprekerklem los tot de
opening vrij komt, steek het
blanke draadeinde in de ope-
ning en draai de klem stevig
vast. Het gat in het midden
van de klem is geschikt voor
banaanstekkers.
Page of 8

Download JBL CSC55 (serv.man3) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL CSC55 (serv.man3) User Guide / Operation Manual in PDF. CSC55 (serv.man3) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL CSC55 (serv.man3) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.