HKTS 8 (serv.man4) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
HKTS 8 (serv.man4)
Pages
16
Size
539.13 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hkts-8-sm4.pdf
Date

View Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

HKTS 8  Home Theater Högtalarsystem
BRUKSANVISNING
Power for the Digital Revolution
®
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion
SUB-TS8 Subwoofer-förstärkarens 
kontroller och anslutningar
Högtalarplacering
Monteringsalternativ
Högtalaranslutningar
8
Anslutning av högtalare
9
Dolby Digital eller DTS (eller annat
Digitalt Surroundläge)
10
Dolby Pro Logic (ej digital)- 
linjenivå-anslutning
11
Dolby Pro Logic (ej digital)- 
högnivå-anslutning 
12 Handhavande
12
Volym
12
Andrajusteringar
13 Felsökning
14 Specifikationer
Innehållsförteckning
Typografiska Typsnitt
För att göra det enklare att förstå och använda denna bruksanvisning, använder vi vissa 
typografiska typsnitt.
Example – (fetstil) anger en specifik kontroll eller anslutningskontakt på baksidan av subwoofern.
EXAMPLE
– (OCR typsnitt/”stora” bokstaver) anger en knapp eller omkopplare på subwoofern.
 – (en siffra i en cirkel) anger en knapp eller anslutning på baksidan av subwoofern.
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer Group International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
FRANKRIKE
förklarar härmed att den produkt som beskrivs i denna
bruksanvisning överensstämmer med följande 
tekniska normer:
EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001
EN 55013:2001 
EN 55020:2002 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 60065:2002
Jurjen Amsterdam
Harman Consumer Group International
01/05
INLEDNING 3
Inledning
Intoduktion
Tack för att du inhandlat ett högtalarsystem från
Harman Kardon. HKTS 8 är ett system som du
kan njuta av i många år, med en ljudkvalitet och
design som slår det mesta.
Tack var sofistikerad teknik och kretslösning, är
produkten lätt att styra och koppla in. Färg-
kodade kablar och kontakter gör det mycket lätt
att göra alla anslutningar.
För att få maximalt ut av ditt högtalarsystem,
rekomenderar vi att du tar några minuter och
läser igenom denna bruksanvisning. Om du gör
detta undviker du de vanligaste inkopplingfelen
och samtidigt lär du dig hur högtalarsystemets
olika kontrollerna fungerar.
Om du har några frågor, skall du i första hand
vända dig till din lokala handlare.
Beskrivning och Utrustning.
HKTS 8 är ett högtalarsystem i 7 delar, en 
10 tums bas i en basreflexlåda men en 
100 watts förstärkare, fem identiska 2-vägs
satelliter, en dedikerad centerhögtalare samt
hyllstativ, väggfäste och kablar. Högtalarkablar-
na är färgkoden enligt CEA standard. Färgkod-
ningen minimerar felmöjlighetena vid inkopp-
lingen, framför allt om du har en receiver med
färgkokning, så som Harman Kardon har.
Subwoofern är lätt att ansluta, den har en speci-
fik LFE ingång, för den dedikerade baskanal som
finns i en Dolby Digital eller DTS signal, en
stereo lågnivå ingång, högnivå-ingång för
signalmatning med en högtalarnivåsignal.
Volymkontroll, lågpassfilter och fasomkopplare,
för finjustering av basåtergivningen. Automatisk
till och frånslag av förstärkaren vid signal eller
inte signal.
Hyllstativ och väggfäste ingår, golvstativ finns
som tillbehör, tala med din Harman Kardon
handlare.
Harman Kardon tillverkade den första receivern
för femtio år sedan och med denna långa er-
farenheten har vi nu utvecklat ett högtalar-
system som är väl anpassat till dagens 
Harman Kardon surround-receivrar.
■ Komplett högtalarsystem för surround
■ Alla högtalarna är magnetiskt
skärmade
■ Färgkodade kablar för enkel anslutning
■ Linje och högnivå anlutningar
■ Förbättrad ljudkvalitet om du använder
en receiver med bass management eller
styrbara delningsfrekvenser.
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
Included
En Centerhögtalare
En Aktivsubwoofer
Fem satellithögtalare,
med färgmärkta an-
slutningar (visas med hyll-
stativ)
Fem väggfäste
En RCA kabel för anslutning av subkanalen
Tre högtalarkablar på 6 meter var, för front (röd
och vit) och centerhögtalarna
Tre högtalarkablar på 12 meter var, för
bakhögtalarna (grå, blå och brun).
ANSLUTNINGAR PÅ BAKSIDAN
Anslutningar på baksidan
OFF
ON
AUTO
ON
FILTER
NORMAL
REVERSE
PHASE
IN
OUT
AC 230V~50Hz
POWER
"WARNING: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE,
REPLACE ONLY WITH SAME TYPE  T 2.5A L/250 VOLT FUSE"
"AVERTISSEMENT: UTILISEZ UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME
TYPE T 2.5A L/250V"
R
L
LINE
LEVEL
IN
MAX
MIN
IMPORTANT:  CONNECT STRIPED WIRE
TO RED (     ) SPEAKER TERMINAL.
L
R
SUBWOOFER
LEVEL
SUB-TS8
For use with
HKTS 8  System
RISK OF E LE CTR IC SHOCK
            DO NOT OPE N
CAUTION
RISK OF E LE CTR IC SHOCK
            DO NOT OPE N
CAUTION
RISK OF E LE CTR IC SHOCK
            DO NOT OPE N
H
I
G
H
 
L
E
V
E
L
SUB
¡
£
¢
§

ª
 Volymkontroll: Volymen regleras när du
justerar Subwoofer-Level Control. Vrid
nedurs för att öka och moturs för att minska
volymen.
 Låg-passfilter: Om du sätter denna
omkopplare i 
O N
läget aktiveras lågpass-filtret
och kopplar från alla signaler över 120 Hz.
 Automatisk Från/Tillslag: När omkoppla-
ren är i läge 
AUTO
och Master Power Swith
 är i läge On, kommer subwoofer att automa-
tiskt starta eller gå i standby läge, beroende på
om det finns någon signal på ingången. I läge
O N
kommer subwoofern att vara i påslagen,
oberoende om den får någon signal eller ej.
En LED lampa uppe på toppen av subwoofern
visar om den är i läge On eller Standby, när
Music-Sence On/off omkopplaren
 är i
läge 
AUTO
. LED lyser med en blå färg när sub-
woofern får en signal på ingången och med en
orange färg när det inte finns någon signal och
subwoofer är i standby läge.
När Music-Sense On/Off omkopplaren
är i läge 
O N
, kommer LED lampan att alltid lysa
med en blå färg, oavsätt om den finns någon
signal på ingången.
När Master Power omkopplaren
 är i läge
Off, kommer LED lampan att vara släckt, oavsätt
i vilket läge som Music-Sence On/Off
omkopplaren
 står.
 Fasomkopplare: Med denna omkopplare
väljer du i vilket fasläge subwoofer skall arbeta.
Det är mycket viktigt att den arbetar i fas med
en övriga högtalarna, skulle den inte göra så
kommer basen att delvis släckas ut. Detta
fenomen styrs av högtalarnas placering i rum-
met. I de flesta fall skall omkopplaren vara i läge
NORMAL
. En bra tummregel är att i det läget
där du får ”mest” bas är det rätta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volymkontroll
Låg-passfilter
Automatiskt till/från
Fas-omkopplare
Linjenivå-ingång ,LFE.
Linjenivå-ingång, fullregister.
Högnivå-utgång
Högnivå-ingång
Huvudströmbrytare
Nätsladd.
ANSLUTNINGAR PÅ BAKSIDAN  5
Anslutningar på baksidan
 Linje-nivåingång LFE: Här ansluter du en
kabel från subwooferutgången på en receiver
med en digital surround dekoder, t.ex Dolby
Digital eller DTS. I denna ingång passerar inte
signalen genom subwooferns delningsfilter, del-
ningen sker i receiverns dekoder. Om receivern
inte har en digital dekoder, skall du använda
Line-Full-Range ingångarna
 istället.
 Linje-nivåingång, Fullregister: Här anslu-
ter du en kabel från linjenivå-utgångarna eller
förförstärkar-utgångarna på en receiver eller för-
stärkare. Om förstärkaren inte har en separat
subwoofer-utgång, kan man använda en Y-adap-
ter för att dela signalen, så att signalen både går
till slutstegsingången och linjeingången på sub-
woofern. Om din receiver inte har en höger och
vänster subwoofer-utgång, går det bra att
ansluta en enkel kabel i någon av subwooferns
ingångar.
 Högnivå-utgång: Om du använder
Speaker-Level ingångarna
, skall dina
fronthögtalare anslutas till dessa kontakter,
komihåg så att polariteten blir rätt + till + och –
till –. Om du inte använder Speaker Level in-
gångarna
, skall du ansluta dina fronthög-
talare till receivern. Se sid. 9 till 12 för mer info.
om högtalaranslutning.
 Högnivå-ingångar: Här ansluter du
vänster och höger kanals högtalarutångar, om
din förstärkare inte har en subwooferutgång.
Var noga med polariteten + till + och – till –.
 Huvudströmbrytare: Sätt denna omkopp-
lare i ”till” läge. Subwoofern kommer då att
antingen vara Stanby eller On läge, beroende på
i vilket läge Music-Sence On/Off omkoppla-
ren
 är.
 Nätsladd: Anslut denna kabel till ett vägg-
uttag. Den bör inte anslutas till ett spännings-
uttag på en produkt, eftersom den förbrukar för
mycket ström.
HÖGTALARPLACERING
Högtalarplacering
Färgkod-system.
HKTS 8 använder en färgkodsystem som är
utvecklat av CEA i USA, för att göra det enklare
att ansluta en högtalarsystem. Systemet levere-
ras med ett antal olikfärgade markeringsremsor
som du placerar på varje kabel i den änden som
skall anslutas till högtalarterminalerna, se tabel-
len nedanför. Det spelar inte någon roll vilken
satelitthögtalare du väljer de är alla lika. (Center
och sub är redan märkta).
Fronthögtalare
Avståndet mellan de två fronthögtalarna bör
vara lika stort som avståndet mellan fronthög-
talarna och lyssningspositionen. Högtalarna bör
placeras på ungefär samma höjd från golvet som
lyssnarens öron, eller så kan högtalarna vinklas
mot lyssnaren.
Centerhögtalare
Centerhögtalaren bör placeras något bakom
vänster och höger fronthögtalare, och inte mer
än 60 cm ovanför eller nedanför diskantelemen-
ten i vänster och höger fronthögtalare. Det är
ofta lämpligt att placera centerhögtalaren
ovanpå TV-apparaten, som teckningen visar.
Subwoofer
De lågfrekventa ljud som återges av subwoofern
är till stor del oriktade, och denna högtalare kan
placeras var som helst i rummet. Den bästa bas-
återgivningen uppnås emellertid när subwoofern
placeras i ett hörn vid samma vägg som front-
högtalarna. Prova olika placeringar av sub-
woofern genom att tillfälligt placera subwoofern
i lyssningspositionen. Gå sedan runt i rummet
och försök hitta den plats där basåtergivningen
är bäst. Placera subwoofern där.
Surroundhögtalare
De båda surroundhögtalarna bör placeras något
bakom lyssningspositionen. I idealfallet bör de
riktas mot varandra och placeras högre än
lyssnarens öron. Om detta inte är möjligt kan de
placeras på en vägg bakom lyssningspositionen,
riktade framåt. Placera den bakre surround-
högtalaren som en center mellan surround-
högtalarna. Surroundhögtalarna bör inte ha en
framträdande roll. Prova olika placeringar tills du
hör ett diffust omgivande ljud tillsammans med
programmaterialet från fronthögtalarna.
Satellit- och surroundhögtalare
Satelitt-högtalarna kan ställas på en hylla.
De kan också monteras på väggen, väggfäste
finns.
1,5-1,85 m
Vit
Röd
Blå
Grå
Grön
Vit
Röd Lila
0-0,55 m
Vit
Röd
Grön
Vit
Röd
Högtalar-
Markerings-
position
färg
Front Vänster
Vit
Front Höger
Röd
Center
Grön
Surround Vänster
Blå
Surround Höger
Grå
Subwoofer (LFE)
Lila
Bakre Surround
Brun
MONTERINGSALTERNATIV  7
Väggmontering
Skruva ut bulten som håller hyllstativet i botten
av högtalaren. Spara dessa till eventuellt fram-
tida bruk.
Montera väggfästena på väggen.
Montera på en vägg som håller för den vikt som
högtalarna har. Kom ihåg att du är alltid
ansvarig för att monteringen görs på ett
regelmässigt sätt.
Anslut kablarna enligt texten på sid 8-11, trä
kabeln igenom öppningen i botten och sen
igenom fästet, se fig. här nedan.
Fästet har två öppningar; ett runt skruvhål och
en bågformad öppning. Högtalarkabeln skall trä-
sigenom den bågformade öppningen.
Montera på väggfästet genom att sätta i spetsen
på den övre delen av väggfästet och tryck till.
Trä kabeln igenom den runda öppningen på ter-
minal skyddet, anslut sen högtalarkablarna på
undersidan av högtalarna, komihåg så att det
blit rätt polaritet (se sid 8).
Montera terminalskyddet så att det sitter rätt på
högtalaren och döljer terminalerna och att dess
runda öppning är riktat mot fästet. Fästet passar
i det runda hålet på terminalskyddet.
Montera bulten igenom fästet och terminalskyd-
det och skruva fast den. Skruva den så att den
sitter rätt hårt, för att undvika att den ”trillar”
snett.
Väggfästet är gjort så att du kan vrida högtala-
ren från vänster till höger, men inte upp eller
ned. Försök inte att trycka eller vrida högtalaren
nedåt då kan fäste gå av och skada högtalaren.
Wall 
23mm
or 3/4"
(M6–1.25P 
or 1/4"–20)
Wall Bracket
Wires to Speaker
Terminal Cover
Overhead
View
Wire 
From
Wall 
Plate
Wall Plate
Remove 
Stand
15mm
or 1/2"
Monteringsalternativ
HÖGTALARANSLUTNINGAR
Högtalaranslutningar
Högtalar-nivå Anslutning
Viktigt: Innan du ansluter något, se till så att
din förstärkare är avstängd. Anslut inte Sub-
woofern till ett vägguttag innan du har anslutit
alla högtalare.
Högtalare och elektronik har + och – terminaler.
De flesta tillverkare så även harman kardon
använder röd färg för att markera + terminalen
och svart för – terminalen.
Nyare Harman Kardon receivrar använder en
färgkod, förutom rött och svart, för att göra
anslutningarna av ett högtalarsystem enklare.
För att göra det ännu enklare har vi försett den
positiva + delen av med en färgmarkering, se
tabellen på sid 6. Centerhögtalaren har en grön
+ terminal och subwoofern har en lila färg på
uttaget.
Plus + delen av kabeln indikeras av en marker-
ing som har en bestämd färg, beroende på hög-
talarens position (front, bak, höger och vänster).
Det är mycket viktigt att alla högtalare ansluts
med rätt polaritet, + på högtalaren till + på för-
stärkaren och – till –. Om du gör fel här, kommer
ljudet att ”låta” tunt och utan en bra stereobild.
I surroundanläggningar med flera kanaler är det
också viktigt att ansluta samtliga högtalare i
anläggningen med rätt polaritet, så att program-
material återges med rätt ljudbild och riktning.
När du ansluter högtalarkablarna till terminaler-
na på högtalarna, trycker du på den röda eller
den svarta knappen, för in den avskalade kablen
i hålet, släpp sen knappen. Känn så att kablen
sitter fast ordetligt.
För bästa ljudkvalitet rekommenderar vi att
ansluta subwoofern via Line-Level Subwoofer
(LFE) ingången 
 eller Line-Level Full-Range
ingångarna 
. Om du skall använda högnivå
anslutningarna, gör du på följande sätt. Skuva ut
skruvterminalena på subwoofern tills ett hål syns
i metallgodset, för in den avskalade kabeln i
hålet och skruva åt kontakten. Hållet i mitten på
kontakten är till för om du vill använda banan-
kontakter.
HÖGTALARANSLUTNINGAR  9
Dolby Digital eller DTS
®
(eller annat digi-
talt surroundläge)
Använd denna installationsmetod för Dolby
Digital, DTS
®
eller andra digitala surroundlägen:
Använd linjeingången som är märkt ”SUB” till
kanalen för lågfrekventa effekter (Low-Frequen-
cy Effects). Anslut kontakten till LFE- eller sub-
wooferutgången på receivern eller förstärkaren.
Anslut varje högtalare till motsvarande högtalar-
kontakter på receivern eller förstärkaren.
Kontrollera att du har ställt in surroundproces-
sorn för ”Subwoofer On”.
Front vänster,höger, center och bakkanaler skall
alla vara i läge ”Small”.
Högtalaranslutningar
LINE LEVEL IN
L
R
SUB
SUB/LFE 
Out
SUB-TS8 Subwoofer
Receiver
Front
Left
Surround
Left
Front
Right
Surround
Right
Center
Surround Back
Surround
Right
Front
Right
Surround
Left
Front
Left
Center
Surround
Back
10 HÖGTALARANSLUTNINGAR
Högtalaranslutningar
Dolby Pro Logic (ej digitalt) – 
Linjenivå
Använd denna installationsmetod för Dolby Pro
Logic (inte Dolby Digital, DTS
®
eller annan digital
signalbehandling), när receivern/processorn har
en subwooferutgång eller en förförstärkarutgång
(linjenivå) med reglering av volymen.
Använd förbindelsekablar med phonokontakter
för att ansluta linjeutgångarna för subwoofer
utgången på din receiver, antingen den vänstra
eller högra linjenivå ingången på subwoofern.
Om din receiver har två subwoofer utgångar
(vänster och höger) skall bägge anslutas. Då
behöver du skaffa en subwooferkabel till.
Om din receiver har lågnivåutgångar, men inte
någon subwoofer utgång, skall du använda en
Y-koppling. En Y-koppling innebär att du får en
extra utgång från lågnivåutgången där du kan
koppla in subwoofern.
Viktigt: Använd inte Sub Input
 om du har
en Dolby Pro Logic processesor.
Om din receiver har ett inbyggt låg-pass filter för
subwooferutgången, kan du använda Sub
Input
, eftersom du då kopplar signalen förbi
subwooferns egna delningsfilter.
Var noga med att du ansluter rätt högtalare till
din rätt kanal på din receiver.
Tänk på att du måste ”tala” om för din receiver
(subwoofer On) att du skall använda subwoofer
och att övriga kanaler skall stå i läge ”Small”.
När alla anslutningar är klara, kan du sätta i
nätsladden i ett vägguttag och börja spela.
SUB/LFE 
Out
Front
Left
Surround
Left
Front
Right
Surround
Right
SUB-TS8
Subwoofer
Center
Surround Back
Line-Level
R
L
Surround
Right
Front
Right
Surround
Left
Front
Left
Center
Receiver
Surround
Back

Download Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can view online and download Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) User Guide / Operation Manual in PDF. HKTS 8 (serv.man4) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HKTS 8 (serv.man4) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.