PN-70TA3 (serv.man8). Recycling Document - Sharp Monitor User Guide / Operation Manual

pn-70ta3 (serv.man8) user guide / operation manual
Model
PN-70TA3 (serv.man8)
Pages
26
Size
1.3 MB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Monitor / Recycling Document
File
pn-70ta3-sm8.pdf
Date

Read Sharp PN-70TA3 (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

Информация за изхвърляне на това оборудване и батериите му
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ИЗХВЪРЛИТЕ ТОВА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ БАТЕРИИТЕ МУ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБИКНОВЕНИЯ 
КОНТЕЙНЕР ЗА БОКЛУК И НЕ ГИ ХВЪРЛЯЙТЕ В ОГЪН !
Излязлото от употреба електронно или електрическо оборудване и батерии винаги трябва да бъде събирано и 
третирано ОТДЕЛНО съгласно местните закони.
Разделното събиране промотира едно природосъобразно третиране и рециклиране на материалите, както и 
минимализира крайното количество отпадък. НЕПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ може да бъде вредно за човешкото 
здраве и околната среда поради определени вещества! Занесете ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ в 
местното общинско съоръжение за събиране, ако има такова.
Отстранете използваните батерии от оборудването и ги занесете до място за изхвърляне на батерии; обикновено 
това е място, където се продават нови батерии.
Ако имате съмнения къде да изхвърлите оборудването, свържете се с местните власти или дилър и попитайте какъв 
е правилния начин за изхвърляне.
САМО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЯКОИ ДРУГИ СТРАНИ, НАПРИМЕР НОРВЕГИЯ И 
ШВЕЙЦАРИЯ: Вашето участие в разделното събиране се изисква от закона.
Символът показан по-горе се появява на електрическо и електронно оборудване и батерии (или върху опаковката) за 
да напомни на потребителите за това.
Ако под символа се появи ‘Hg’ или ‘Pb’, това означава, че батериите съдържат следи от живак (Hg) или олово (Pb).
От потребителите от ЧАСТНИТЕ ДОМАКИНСТВА се изисква да използват съществуващите съоръжения за замяна 
на използваното оборудване и батерии. Батериите се събират в пунктовете за продажба. Връщането е безплатно.
Ако оборудването е използвано за БИЗНЕС ЦЕЛИ, моля, свържете се с Вашия SHARP дилър, който ще Ви 
информира за начина на връщане. Може да се наложи да заплатите разходите по връщането. Малко оборудване (и 
малки количества) може да бъдат приети от местното съоръжение за събиране. За Испания: Моля, свържете се с 
местната установена система за приемане на вашите използвани продукти.
Български
Informacije o odlaganju ove opreme i baterija
AKO ŽELITE ODBACITI OVU OPREMU ILI BATERIJE, NEMOJTE RABITI UOBIČAJENI KOŠ ZA OTPATKE I NEMOJTE IH 
BACATI U VATRU!
Rabljena električna i elektronička oprema uvijek se treba prikupljati i tretirati ODVOJENO u skladu s lokalnim propisima.
Odvojeno prikupljanje potiče postupanje u skladu sa zaštitom okoliša, recikliranje materijala te smanjivanje ukupne količine 
otpada. NEPRAVILNO ODLAGANJE može biti štetno po ljudsko zdravlje i okoliš zbog određenih tvari! RABLJENU OPREMU 
predajte na lokalnim, obično komunalnim sabirnim mjestima, ukoliko su dostupna.
Uklonite RABLJENE BATERIJE iz opreme i predajte ih na mjestu za prikupljanje baterija. To je obično ondje gdje se i 
prodaju.
Ako ste u nedoumici glede odlaganja, za informacije o pravilnom načinu odlaganja obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili 
dobavljaču.
SAMO ZA KORISNIKE U EUROPSKOJ UNIJI I NEKIM DRUGIM DRŽAVAMA, PRIMJERICE NORVEŠKOJ I ŠVICARSKOJ: 
zakonski ste obvezni sudjelovati u zasebnom prikupljanju.
Gore prikazani simbol pojavljuje se na električnoj i elektroničkoj opremi i baterijama (ili ambalaži) kao podsjetnik korisniku na 
navedeno.
Ako se ispod simbola pojavljuje “Hg” ili “Pb”, to znači da baterija sadrži tragove žive (Hg), odnosno olova (Pb).
Korisnici iz PRIVATNIH KUĆANSTAVA moraju rabiti postojeća sabirna mjesta za rabljenu opremu i baterije. Baterije se 
prikupljaju na mjestima prodaje. Vraćanje je besplatno.
Ako se oprema rabila u POSLOVNE SVRHE, obratite se svom dobavljaču tvrtke SHARP za informacije o preuzimanju. 
Možda će vam biti naplaćeni odgovarajući troškovi. Malu opremu (i male količine) možete vratiti na lokalnom sabirnom 
mjestu. Za Španjolsku: za vraćanje rabljenih proizvoda kontaktirajte sustav za prikupljanje ili lokalna nadležna tijela.
Hrvatski
Informace o likvidaci tohoto zařízení a jeho baterií.
CHCETE-LI SE ZBAVIT TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO BATERIÍ, NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÝ KOŠ NA ODPADKY A 
NEHÁZEJTE JE DO OHNIŠTĚ!
Použité elektrické a elektronické přístroje a baterie by měly být vždy shromažďovány ODDĚLENĚ a mělo by s nimi tak být 
nakládáno, a to v souladu s místními předpisy.
Oddělený sběr podporuje nakládání šetrné k životnímu prostředí, recyklaci materiálů a minimalizaci finálního odpadu 
určeného k likvidaci. NESPRÁVNÁ LIKVIDACE ODPADU může být, vzhledem k přítomnosti určitých látek, nebezpečná pro 
lidské zdraví a životní prostředí! Kde je to možné, odvezte POUŽITÉ VYBAVENÍ do místního, obvykle obecního, sběrného 
místa.
Odstraňte POUŽITÉ BATERIE ze zařízení a odneste jej na sběrné místo baterií; obvykle na místě, kde se prodávají nové 
baterie.
Máte-li pochybnosti ohledně likvidace zařízení, kontaktujte, prosím, místní úřady nebo prodejce a zeptejte se jich na správný 
postup při likvidaci.
POUZE PRO UŽIVATELE ZE ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE A NĚKTERÝCH JINÝCH STÁTŮ, NAPŘÍKLAD NORSKA A 
ŠVÝCARSKA: Vaše spolupráce při odděleném sběru je vyžadována zákonem.
Pro připomenutí tohoto uživateli je na elektrickém nebo elektronickém vybavení a bateriích (nebo na balení) zobrazen výše 
uvedený symbol.
Objeví-li se pod tímto symbolem ‘Hg’ nebo ‘Pb’, znamená to, že baterie obsahují stopy rtuti (Hg) a/nebo olova (Pb).
Od uživatelů v DOMÁCNOSTECH je vyžadováno použití existujících sběrných zařízení pro použité vybavení a baterie. 
Baterie jsou sbírány v místech prodeje. Vrácení baterií není zpoplatněno.
Je-li vybavení použito pro POTŘEBY PODNIKÁNÍ, kontaktujte, prosím, prodejce společnosti SHARP, který vás bude o 
sběru informovat. Mohou po vás být vyžadovány náklady vzniklé sběrem. Malé přístroje (a malá množství) mohou být přijata 
místními sběrnými zařízeními. Pro Španělsko: Pro informace ke sběru použitých výrobků se, prosím, obraťte na zavedený 
sběrný systém nebo vaše místní úřady.
Česky
Oplysninger om bortskaffelse af dette udstyr og dets batterier
DETTE UDSTYR OG DETS BATTERIER MÅ IKKE BORTSKAFFES SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD ELLER 
SÅDAN AT DET/DE KAN BLIVE BRÆNDT!
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier skal altid indleveres og behandles SEPARAT i overensstemmelse med 
lokale love og bestemmelser. 
Separat indlevering fremmer en miljøvenlig bearbejdning og genanvendelse af materialer, og det minimerer mængden af 
affald til bortskaffelse. FORKERT BORTSKAFFELSE kan være skadelig for menneskers helbred  og for miljøet på grund af 
visse stoffer! Bring BRUGT UDSTYR til en lokal, ofte kommunal, genbrugsstation hvor det er muligt. 
Fjern BRUGTE BATTERIER fra udstyret og placer dem i en separat affaldsbeholder til batterier. Måske kan du også levere 
dem tilbage når du køber nye.
Hvis du er i tvivl om den korrekte metode til bortskaffelse, skal du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren og 
spørge dem hvordan du skal gøre. 
KUN FOR BRUGERE I EU OG VISSE ANDRE LANDE, F.EKS. NORGE OG SCHWEIZ: Separat affaldshåndtering er et 
lovmæssigt krav. 
Symbolet herover er placeret på elektrisk og elektronisk udstyr og batterier (eller på emballagen) for at minde brugeren om 
dette. 
Hvis der står ‘Hg’ eller ‘Pb’ under symbolet, betyder det at batteriet indeholder spor af hhv. kviksølv (Hg) eller bly (Pb). 
Brugere fra PRIVATE HUSHOLDNINGER skal anvende eksisterende returneringsfaciliteter for brugt(e) udstyr og batterier. 
Batterier skal indleveres på salgsstedet. Indleveringen er gratis.
Hvis udstyret har været anvendt til FORRETNINGSMÆSSIGE FORMÅL, skal du kontakte din SHARP-forhandler, som 
vil informere dig om tilbagetagelse. Du skal muligvis betale for omkostningerne ved tilbagetagelsen. Små apparater (og 
små mængder) kan eventuelt indleveres på den lokale genbrugsstation. Gælder for Spanien: Kontakt det etablerede 
indsamlingssystem eller den lokale myndighed vedrørende indlevering af dine brugte produkter.
Dansk
Page of 26
Display

Download Sharp PN-70TA3 (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Sharp PN-70TA3 (serv.man8) User Guide / Operation Manual in PDF. PN-70TA3 (serv.man8) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Sharp PN-70TA3 (serv.man8) Monitor. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.