A6000GTI (serv.man8) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

a6000gti (serv.man8) user guide / operation manual
Model
A6000GTI (serv.man8)
Pages
12
Size
559.96 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
a6000gti-sm8.pdf
Date

Read JBL A6000GTI (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

Bilstereo
Effektforstærker
Brugsvejledning
TAK
fordi du valgte en JBL A6000GTi eller A3000GTi effektforstærker. 
For garantidækning, bør købet registreres på www.jbl.com. 
Vælg Car Audio, klik på Support og dernæst på Product Registration. 
Du bør også opbevare købsfaktura og originalemballage 
til eventuel senere brug.
Dansk 
INSTALLATION 
ADVARSEL: Spil aldrig så højt at
du ikke kan høre trafikken. Spil aldrig så
højt at det kan give permanent høreska-
de. Brug moderat niveau under kørsel.
JBL fralægger sig ethvert ansvar for
høreskader, fysiske skader eller mate-
rielle  skader som følge af brug eller
misbrug af dette produkt.
VIGTIGT: For optimal ydelse, bør
installationen kun foretages af kvalifice-
rede personer. Denne brugsvejledning
kan kun give en generel forklaring om
installationen, ikke en detaljeret instruk-
tion til netop dit køretøj. Hvis du ikke
har det nødvendige værktøj og den for-
nødne erfaring, bør du ikke gå i gang
med installationen. Kontakt i stedet din
autoriserede JBL bilstereo-forhandler
angående en professionel installation.
INSTALLATION
ADVARSLER OG TIPS
• Brug altid beskyttelsesbriller når du
bruger værktøj.
• Sluk anlægget og alle bilens el-appa-
rater før installationen. Batteriets
minus (-) ledning afmonteres.
• Kontrollér at der er tilstrækkelig fri
afstand på begge sider af monterings-
fladen før du borer huller eller monte-
rer skruer. Bemærk: Skruerne kan
trænge ind bag monteringsfladen.
• Bemærk benzinledning, bremsekabel,
el-ledning og andet i nærheden af den
valgte monterings-plads. Stor forsig-
tighed tilrådes, når du borer eller
skærer i nærheden af disse ting.
• Inden du borer eller skærer, fjernes
stof eller vinyl omkring pladsen med
hobbykniv, så materialet ikke sidder
fast i sav eller bor.
• Ved kabelmontering, skal signalkabler
holdes væk fra strøm- og højttaler-
kabler. Huller i metalflader bør isoleres
med gummiringe.
• Alle tilslutninger skal være med
korrekt polaritet, rene, stramme og
med nødvendig isolering. Brug kortest
mulig stelledning for at sikre lav mod-
stand og undgå støjproblemer.
• Ved udskiftning af sikring, benyttes
altid samme type og værdi som den
originale. Brug aldrig anden type eller
værdi.
VALG AF MONTERINGS-
STED
JBL A6000GTi og A3000GTi effektfor-
stærkerne fylder en hel del! Et typisk
monteringssted under et sæde kan ikke
bruges. Forstærkeren skal monteres i
bagagerum eller i bagageareal, men
aldrig i motorrum, udenfor køretøjet
eller hvor den kan blive våd. Vælg et
monteringssted hvor underlaget er
stærkt nok til at bære forstærkerens
vægt og hullerne som skal bores til
monteringsskruerrne. Der skal sikres at
der er tilstrækkelig luftbevægelse
omkring forstærkeren, så der er fri luft-
strømning til de indvendige blæsere for
optimal varmeafledning.
ADVARSEL: For at undgå skade på per-
soner eller på forstærkeren, bør I være
mindst to om at pakke forstærkeren ud
og om at flytte den til det valgte monte-
ringssted.
INDHOLD
Forstærkeren leveres med følgende
dele:
• 4 skruer med møtrik
• 1 Remote Level Control med monte-
ringsdele
• 1 4,5 m RJ11 kabel til Remote Level
Control
• Logo skilt
• 1 sæt måledata
• 1 brugsvejledning
MONTERING AF FOR-
STÆRKEREN
Vi anbefaler at der først monteres et
stykke træ eller MDF til køretøjet, hvor-
efter forstærkeren monteres på
træstykket. Forstærkeren er stor og
tung og skal monteres med alle de med-
følgende 4 skruer og møtrikker. Med
forstærkeren som skabelon, afmærkes
monteringshullerne på monterings-
fladen. Hullerne bores og forstærkeren
fæstnes med alle de medfølgende
skruer og møtrikker. Forstærkeren må
ikke trykke eller klemme kabler til
strøm, højttalere, signalkilder eller
bilens øvrige ledningsføring. Remote
Level Control (RLC) monteres et tilgæn-
geligt sted under instrumentbræt.
Svøbet kan fjernes i forbindelse med
særlig montering. RLC forbindes til for-
stærkeren med det medfølgende RJ11
kabel, som vist i Figur 1.
2
A6000GTi/A3000GTi 
(på input panel)
RJ11 kabel
RJ45 stik
RJ45 fatning på bagsiden
Figur 1. Tilslutning af Remote Level
Control.
Når forstærkeren er færdgimonteret,
fjernes papiret bagpå logoskiltet og skil-
tet monteres i den ønskede vinkel.
Dansk 
VALG AF HØJTTALERSYSTEM TIL GTI FORSTÆRKEREN
NB: JBL A6000GTi og A3000GTi kan
anvendes sammen med alle subwoofe-
re, men vi anbefaler brug af JBL GTi
subwoofere sammen med JBL GTi for-
stærkere.
Både JBL A6000GTi og A3000GTi leverer
vedvarende effekt som overgår effekt-
håndteringsevnen hos så godt som alle
subwoofere. For optimal udnyttelse af
forstærkeren, bør der benyttes et
system bestående af flere identiske
subwoofere, så forstærkerens store
effekt fordeles ligeligt mellem dem.
JBL A6000GTi og A3000GTi kan klare
meget forskellige impedansbelastninger
og et højttalersystem med en samlet
impedans mellem 1-4 Ohm vil udnytte
forstærkerens effekt fuldt ud. Ved brug
af flere subwoofere, skal de tilsluttes i
serie, parallelt eller serielt/parallelt. 
De følgende tegninger anskueliggør de
forskellige tilslutningsmetoder og der
angives et par beregningsformler som
kan være til hjælp.
SERIE-TILSLUTNING
Formlen for beregning af den samlede
impedans ved tilslutning af subwoofere
i serie er:
Z
total
= Z
1
+ Z
2
+ Z
3
...
Her er Z
total
den samlede impedans af
alle subwoofere tilsluttet i serie.Z
1
, Z
2
,
Z
3
og så videre er den nominelle impe-
dans for den enkelte subwoofer. Den
samlede impedans af svingspolerne vist
i Figur 2 er 8 Ohm.
Figur 2. Tilslutning af 2 4-ohms svings-
poler i serie giver en samlet impedans
på 8 Ohm.
PARALLEL-TILSLUTNING
Formlen for beregning af den ækviva-
lente impedans af svingspoler tilsluttet i
parallel er:
Z
equivalent
= 1/(1/Z
1
+ 1/Z
2
+ 1/Z
3
…)
Her er Z
equivalent
den ækvivalente 
impedans af spoler tilsluttet parallelt.
Z
1
, Z
2
, Z
3
og så videre er den nominelle
impedans af de enkelte subwoofere.
Den ækvivalente impedans af sving-
spolerne vist i Figur 3 er 2 Ohm.
Figur 3. Paralleltilslutning af to 4-Ohms
svingspoler giver en samlet impedans
på 2 Ohm.
TILSLUTNING MED
DOBBELT SVINGSPOLE
Subwoofere med dobbelt svingspole
(som JBL GTi modellerne) kan tilsluttes
enten i serie, som vist i Figur 2, 
eller parallelt, som vist i Figur 3, 
eller serielt-parallelt, som vist i Figur 4.
Figur 4. Seriel-parallel tilslutning af tre
JBL W15GTi subwoofere (med en
svingspoleimpedans på 6 Ohm) giver en
samlet serieimpedans på 12 Ohm for
hver subwoofer og en ækvivalent
parallelimpedans på 4 Ohm for hver
subwoofer.
Man finder impedansen af 3 W15GTi
subwoofere med dobbelt svingspole til-
sluttet serielt-parallelt ved først at
beregne serieimpedansen af hver
subwoofer for sig med spolerne tilslut-
tet i serie. Den beregnede værdi bruges
så i parallel-formlen for at finde den
ækvivalente impedans af de 3 sub-
woofere tilsluttet parallelt.
NB: Hver W15GTi svingspole har en
impedans på 6 Ohm.
F.eks. vil hver subwoofer i Figur 4 have
en serieimpedans på 12 Ohm, beregnet:
Z
total
= Z
1
+ Z
2
= 6 + 6 = 12
og de 3 subwoofere tilsluttet parallelt
har en ækvivalent impedans på 4 Ohm,
beregnet:
Z
equivalent
= 1/(1/Z
1
+ 1/Z
2
+ 1/Z
3
)
= 1/(1/12 + 1/12 + 1/12)
= 1/(3/12)
= 12/3 = 4
NB: Alle subwoofere tilsluttet en for-
stærker i et system skal være identiske.
Og hvis de har dobbelt svingspole, skal
de tilsluttes identisk. Man kan IKKE
forbinde spolerne af een subwoofer til
hinanden i serie og en anden i parallel.
Det giver en uens fordeling af effekten
med risiko for skade på højttalerne og
forringet ydelse.
OM HØJTTALERNES
EFFEKTHÅNDTERING
Specifikationen for en højttalers RMS
effekthåndtering angiver hvor meget
effekt den kan klare vedvarende. Hvis
man samler et system med udgangs-
punkt i højttalerens RMS måling, opnår
man et pålideligt system med stor
sikkerhedsmargen, men højttalerne kan
sandsynligvis klare endnu mere effekt,
afhængig af musikgenren som de skal
gengive.
For musik med ekstrem dybbas (f.eks.
hip-hop, techno, specielle bilbas
plader), bør du opbygge et system med
udgangspunkt i højttalernes RMS
effekthåndtering. For musik med skarpe
transienter (f.eks. rock, country, jazz), er
RMS målingen forsigtig. Du kan regne
med at højttalerne kan klare mere effekt
end RMS-opgivelsen.
Forstærkerens samlede effekt fordeles
mellem de tilsluttede højttalere. Hvis du
f.eks. bruger en A6000GTi sammen med
3 W15GTi subwoofere, får hver sub-
woofer 2.000 Watt.
Det er vigtigt at vælge et antal sub-
woofere som kan udnytte al den effekt
som er til rådighed. Systemets samlede
effekthåndtering beregnes ved at gange
RMS-opgivelsen for een højttalere med
antallet af tilsluttede højttalere.
3
4 ohm
4 ohm
Fjern kort-
slutningsbøjle
Fjern kort-
slutningsbøjle
Sort
Rød
4 ohm
4 ohm
Dansk 
4
STRØMFORSYNING TIL EN GTI FORSTÆRKER
EFFEKT UD KRÆVER
EFFEKT IND
For optimal udnyttelse af din forstærker,
skal den have en solid strømkilde. Det
er basal fysik. A6000GTi kan trække
næsten 800 Ampere når den gengiver
sinustoner ved fuldt niveau. JBL
A6000GTi og A3000GTi kan begge hurtigt
tømme det fabriksinstallerede lade-
system i et hvilketsomhelst køretøj. Med
så stor forstærkereffekt til rådighed skal
bilens elektriske system forbedres, hvis
det skal levere tilstrækkelig strøm til
forstærkeren. Vi anbefaler at bilens
fabriksinstallerede ladesystem udvides
med mindst to styk 12-Volts batterier,
tilsluttet i parallel med en koldstart
kapacitet på mindst 60 Ampere.
HVORDAN LADESYSTE-
MET VIRKER
Batteriets opgave er at starte bilen.
Diverse elektriske tilbehør trækker på
vekselstrømsgeneratoren. Batteriet er
nemlig ikke tænkt som en vedvarende
strømkilde. Det er en genopladelig kilde
som oplades af generatoren når
motoren kører. Men batteriet kan kun
genoplades når det aktuelle strømtræk
til det elektriske tilbehør er mindre end
generatorens samlede strømkapacitet.
MUSIK OG STRØMKRAV
Musik er en kombination af kraftige og
stille lyde af skiftende varighed og
rytmer som stiller unikke krav til strøm-
formåen hos forstærkeren. Det kan
f.eks. kræve fuld effekt at gengive lyden
af en stortromme. Kravet til spidseffekt
er kortvarigt, men det gentages om og
om igen.
Selv om ladesystemet ikke vedvarende
kan opfylde alle effektkrav, kan det
måske være tilstrækkeligt. Ved gen-
givelse af f.eks. stortromme kan batteri-
et bidrage med den nødvendige ekstra
strøm. Batteriet kan så genoplades af
generatoren mellem stortromme-
anslagene.
Men afhængig af generatorens strøm-
formåen, forstærkerens max. udgangs-
effekt, musikkens energiindhold og
ladesystemets kapacitet, er det ikke
givet at generatoren kan følge med
gennem længere tid. Hvis det er tilfæl-
det, skal der installeres en noget større
generator med mere strøm. Alternativt,
skal ens køre- og lyttevaner tilpasses,
så generatoren får tid til at indhente
forstærkerens strømkrav.
Det er de færreste standardbatterier
som kan levere tilstrækkelig strøm, selv
til kortvarige musikalske spidser. Et par
ekstra batterier med en koldstart
kapacitet på 600 Ampere sikrer tilstræk-
kelig strøm til korte spidser, men effekt-
reserverne kan alligevel tømmes ved
længere passager. Endnu flere batterier
kan bidrage med større strøm- og
effektreserver, men uanset antallet af
batterier, er det generatoren som skal
genoplade dem allesammen.
Hvis din A6000GTI eller A3000GTi skal
anvendes i lydtryks konkurrencer, stilles
langt større krav til ladesystemet end
ved almindelig musiklytning. Der skal
både ekstra batterier OG generatorer til
for at levere tilstrækkelig strøm til ved-
varende brug.
Kontakt din autoriserede JBL bilstereo
forhandler for råd og vejledning i forbin-
delse med planlægning og installation
af et opgraderet ladesystem til din JBL
GTi effektforstærker.
Dansk 
Page of 12
Display

Download JBL A6000GTI (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL A6000GTI (serv.man8) User Guide / Operation Manual in PDF. A6000GTI (serv.man8) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL A6000GTI (serv.man8) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.