A3000GTi (serv.man6) - JBL Car Audio User Guide / Operation Manual

a3000gti (serv.man6) user guide / operation manual
Model
A3000GTi (serv.man6)
Pages
12
Size
561.71 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Car Audio
File
a3000gti-sm6.pdf
Date

Read JBL A3000GTi (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

Car Audio
Eindversterker
Handleiding
DANK U
Voor de aanschaf van een JBL A6000GTi of A3000GTi versterker. 
Voor garantie en ondersteuning dient u uw aankoop te registreren op 
www.jbl.com. Kies daarop Car Audio, klik op Support en vervolgens op 
Product Registration. Bewaar ook uw aankoopbon en de verpakking voor 
het geval het apparaat verzonden moet worden voor service.
Nederlands
INSTALLATIE
WAARSCHUWING: luid afspe-
len in een auto kan verhinderen dat u
het overige verkeer hoort en bovendien
uw gehoor blijvend beschadigen. Wij
raden u aan op een normaal niveau af
te spelen tijdens deelname aan het ver-
keer. JBL accepteert geen enkele ver-
antwoordelijkheid voor het verlies van
het gehoor, enig ander letsel of schade
aan eigendommen ten gevolge van
gebruik of misbruik van dit product.
BELANGRIJK: om optimale pres-
taties met uw JBL A6000GTi of A3000GTi
versterker te bereiken, raden we u drin-
gend aan dat u de installatie overlaat
aan een gekwalificeerde technicus. In
deze handleiding wordt in algemene zin
uitgelegd hoe deze versterkers geïn-
stalleerd moeten worden, maar niet hoe
dat in uw specifieke auto gedaan moet
worden. Beschikt u niet over de vereis-
te ervaring en/of gereedschappen
begin er dan niet aan. Roep dan liever
de hulp in van uw geautoriseerde JBL
car-audio leverancier voor professio-
nele installatie.
INSTALLATIE
WAARSCHUWINGEN EN
TIPS
• Gebruik altijd een veiligheidsbril bij het
werken met gereedschap.
• Schakel alle audiocomponenten en
andere elektrische apparatuur uit
voordat u begint. Maak de minpool (-)
van de accu los.
• Controleer aan beide zijden van de
beoogde plaats of deze vrij is voordat
u gaten gaat boren of schroeven
indraait. Denk er aan dat deze schroe-
ven aan de achterzijde uitsteken!
• Maak aantekeningen van alle brand-
stof-, rem-, en vacuümleidingen, als-
mede elektrische bedrading op de
beoogde montageplaats. Wees uiterst
voorzichtig bij het zagen en boren in
de nabijheid van deze plaatsen.
• Voordat u gaat boren of zagen eerst
met een scherp mes alle in de weg zit-
tende bekleding wegsnijden om te
voorkomen dat het om de boor slaat.
• Bij het leggen van de kabels de
ingangskabels uit de buurt houden
van voedings- en luidsprekerkabels.
Gebruik bij de doorvoer door metaal-
delen altijd rubber tules.
• Bij het maken van verbindingen altijd
goed op de juiste polariteit letten. 
En zorg ervoor dat elke verbinding
schoon is en goed wordt aangedraaid.
Gebruik de kortst mogelijk massa-
verbinding om de weerstand zo klein
mogelijk te houden en storingen te
vermijden.
Indien de zekering van de versterker
vervangen moet worden uitsluitend
hetzelfde type en waarde gebruiken als
het origineel. Gebruik nooit een ander.
KIEZEN VAN DE JUISTE
PLAATS
De JBL A6000GTi en A3000GTi zijn
groot! De gebruikelijke plaatsen als
onder de stoel van bestuurder of passa-
gier zijn niet toereikend. Monteer de
versterker daarom in de bagage- of
laadruimte, maar nooit in de motorruim-
te, aan de buitenzijde of enige andere
plaats waar de versterker nat kan wor-
den. Houd bij het kiezen van de juiste
plaats ook rekening met het gewicht
van de versterker en met de mogelijk-
heid bevestigingsgaten te boren. 
Houd tenslotte rekening met voldoende
ventilatie rond de versterker en dat de
ingebouwde ventilatoren niet worden
geblokkeerd, zodat het apparaat
voldoende koeling krijgt.
WAARSCHUWING: om verwondingen
en mogelijke schade te voorkomen
raden we u dringend aan bij het uitpak-
ken en verplaatsen naar de beoogde
positie van de JBL A6000GTi en
A3000GTi hulp van een ander in te
roepen.
ONDERDELEN
Bij elke versterker zijn de volgende
onderdelen gevoegd:
• Vier (4) 13 x 75 mm bouten en vleugel-
moeren
• Eén (1) afstandsbediening met monta-
gemateriaal
• Eén (1) kabel voor afstandsbediening
van 4,5 meter
• Eén (1) logo
• Eén (1) stel grafieken
• Eén (1) handleiding
• Eén (1) garantie registratiekaart
MONTEREN VAN DE
VERSTERKER
Wij raden u dringend aan bij de monta-
ge eerst een houten paneel (MDF o.i.d.)
in de auto aan te brengen waarop dan
de versterker wordt gemonteerd. De
versterker is groot en zwaar en dient
beslist met alle vier de schroeven en
moeren bevestigd te worden. Gebruik
de versterker zelf als mal om op de juis-
te plaats de positie van de vier schroe-
ven te markeren. Boor vervolgens de
gaten en bevestig de versterker dan
stevig met de bijgeleverde bouten en
moeren. Let erop dat de versterker
geen voedings-, luidspreker- of in-
gangskabels afknelt of doorboort, noch
die van de auto. Installeer de afstands-
bediening van het volume in of onder
het dashboard. De regelaar kan uit de
behuizing worden gehaald voor monta-
ge naar eigen inzicht. Verbind de bijge-
leverde RJ11 kabel met de versterker
als aangegeven in afbeelding 1.
2
A6000GTi/A3000GTi 
(op ingangspaneel)
RJ11 kabel
RJ45 
aansluiting
RJ45 aansluiting op de achterzijde
Afbeelding 1. Verbinden van de
afstandsbediening.
Is de versterker eenmaal gemonteerd,
verwijder dan de beschermfolie op de
achterzijde van het logo en bevestig het
in de juiste positie op de versterker.
Nederlands
ONTWERPEN VAN EEN LUIDSPREKERSYSTEEM VOOR DE 
GTi VERSTERKER
OPMERKING: hoewel de JBL A6000GTi of
A3000GTi versterker geschikt zijn voor
elke subwoofer, bevelen wij het gebruik
van JBL GTi subwoofers met de JBL GTi
versterkers aan.
Zowel de JBL A6000GTi als de A3000GTi
versterkers leveren een RMS vermogen
dat hoger is dan de RMS belastbaarheid
van vrijwel elke bestaande subwoofer.
Om de versterker optimaal te gebruiken
is het van belang een luidsprekersys-
teem te ontwerpen dat is opgebouwd uit
meerdere identieke luidsprekers, zodat
het door de versterker geleverde vermo-
gen gelijkelijk over de luidsprekers kan
worden verdeeld.
De JBL A6000GTi en A3000GTi verster-
kers zijn geschikt voor een brede reeks
impedanties en elk luidsprekersysteem
met een totale of equivalente impedantie
van 1 tot 4 ohm krijgt het volle vermogen
van de versterker. Om meerdere woofers
op de A6000GTi of A3000GTi aan te slui-
ten, worden deze parallel, in serie of
serie/parallel aangesloten. Bijgaand voor
elke variant een aansluitschema en een
paar formules die u daarbij helpen.
AANSLUITEN IN SERIE
De formule voor het bepalen van de tota-
le impedantie bij serieschakeling van
meerdere luidsprekers is:
Z
totaal
= Z
1
+ Z
2
+ Z
3
...
Waar Z
totaal
de totale impedantie is van
alle in serie verbonden luidsprekers is. 
Z
1
+ Z
2
en Z
3
(enzovoort) zijn de nominale
impedanties van de afzonderlijke luid-
sprekers De totale impedantie van de
spreekspoelen in afbeelding 2 is 8 ohm.
Afbeelding 2. Serieverbinding van twee 4
ohm spreekspoelen geeft een totale
impedantie van 8 ohm.
PARALLEL AANSLUITEN
De formule voor het bepalen van de equi-
valente impedantie bij parallelschakeling
van meerdere luidsprekers is:
Z
equivalent
= 1 : (1/Z
1
+ 1/Z
2
+ 1/Z
3
…)
Waar Z
equivalent
de equivalente impedan-
tie van de spoelen die parallel zijn aan-
gesloten. Z
1
, Z
2
en Z
3
(enzovoort) zijn de
nominale impedanties van de afzonderlij-
ke luidsprekers. De equivalente impedan-
tie van de spreekspoelen als afgebeeld
in afbeelding 3 bedraagt 2 ohm.
Afbeelding 3. Parallelverbinding van
twee 4 ohm spreekspoelen geeft een
totale impedantie van 2 ohm.
AANSLUITEN VAN DUB-
BELE SPREEKSPOELEN
Dubbele spreekspoelen, zoals die van de
JBL GTi-serie, worden serie aangesloten
als aangegeven in afbeelding 2; in paral-
lel als in afbeelding 3, of serie/parallel als
in afbeelding 4.
Afbeelding 4. Serie/parallel verbinding
van drie W15GTi subwoofers (met een
spreekspoel impedantie van 6 ohm) geeft
een totale impedantie van 12 ohm voor
elke subwoofer en een equivalente
parallel impedantie van 4 ohm voor alle
drie de subwoofers.
Om de impedantie van een systeem met
drie W15GTi subwoofers (met dubbele
spreekspoel) verbonden in serie/paral-
lel te bepalen, gebruikt u de serie for-
mule om de impedantie van elke sub-
woofer met in serie verbonden spreek-
spoelen te bepalen. Voer de gevonden
waarde in de parallel formule in om de
equivalente impedantie voor de drie
parallel verbonden subwoofers te
bepalen.
OPMERKING: elke W15GTi spreekspoel
heeft een impedantie van 6 ohm.
Voorbeeld: in afb. 4 heeft elke sub-
woofer een impedantie van 12 ohm:
Z
total
= Z
1
+ Z
2
= 6 + 6 = 12
En de drie parallel verbonden woofers
hebben een equivalente impedantie van
4 ohm:
Z
equivalent
= 1 : (1/Z
1
+ 1/Z
2
+ 1/Z
3
)
= 1 : (1/12 + 1/12 + 1/12)
= 1 : (3/12)
= 12/3 = 4
OPMERKING: alle aangesloten sub-
woofers in een systeem dienen identiek
te zijn en, in het geval van subwoofers
met dubbele spreekspoelen, dienen de
spreekspoelen op identieke wijze
bedraad te worden. Verbind nooit de
spreekspoelen van de ene subwoofer in
serie en die van een andere parallel,
daar dit leidt tot een ongelijke vermo-
gensverdeling wat de luidsprekers kan
beschadigen en een slechte weergave
oplevert.
BELASTBAARHEID VAN
LUIDSPREKERS
De RMS belastbaarheid van luidspre-
kers geeft aan hoeveel vermogen een
luidspreker continu kan verwerken.
Hoewel het opzetten van een subwoof-
ersysteem op basis van de RMS belast-
baarheid een uiterst betrouwbaar sys-
teem oplevert, kan het zijn dat de luid-
sprekers, afhankelijk van het soort
muziek dat u speelt, meer vermogen
kunnen hebben.
Voor muziek met diep laag, (b.v. basmu-
ziek, hiphop of techno) dient een sys-
teem gebouwd te worden strikt op
basis van de RMS belastbaarheid van
de luidsprekers. Voor muziek met sterke
pieken in de bas (rock, country of jazz)
is de RMS opgave aan de voorzichtige
kant, en kunnen zij in de praktijk meer
verwerken dan de RMS-waarde aange-
ven.
Het totale vermogen van uw versterker
wordt over de aangesloten luidsprekers
verdeeld. Voorbeeld: gebruikt u een
A6000GTi met drie W15GTi subwoofers
en elke subwoofer krijgt 2.000 watt.
Het is van belang een systeem van sub-
woofers te kiezen dat dit vermogen kan
verwerken. Om te bepalen hoeveel ver-
mogen uw luidsprekersysteem kan ver-
werken vermenigvuldigt u het opgege-
ven RMS vermogen van één van de
luidsprekers met het aantal aangeslo-
ten luidsprekers.
3
4 ohm
4 ohm
Verwijder 
jumper
Verwijder 
jumper
Zwart
Rood
4 ohm
4 ohm
Nederlands
4
VOEDING VAN DE GTi VERSTERKER 
POWER IN IS POWER UIT
Om het volledige vermogen van de ver-
sterker te krijgen heeft de versterker
voldoende energie nodig. Dat is een
grondregel in de natuurkunde. De
A6000GTi versterker trekt bijna 
800 ampère bij een sinussignaal op vol
vermogen. Zowel de JBL A6000GTi als
de A3000GTi versterkers kunnen zeer
snel het standaard laadsysteem van
elke auto op de weg uitputten. Met het
enorme vermogen van deze versterker
is het noodzakelijk het elektrisch sys-
teem van uw auto te verzwaren om aan
de voedingseisen van deze versterker
te kunnen voldoen. Wij bevelen aan
minstens twee parallel geschakelde 
12 volt accu’s aan het standaard laad-
systeem toe te voegen met een capaci-
teit in koude toestand van minimaal 
600 amp elk.
ZO WERKT HET LAAD-
SYSTEEM
De accu heeft als taak het starten van
de motor. En het voeden van de extra’s
is de taak van de dynamo. De accu is
niet bedoeld als continu voedingsbron,
maar is een verwisselbare bron en
wordt wanneer de motor loopt door de
dynamo geladen. Het laden van accu
gebeurt alleen wanneer er door de
extra’s minder stroom wordt afgenomen
dan de dynamo kan leveren.
PROGRAMMA-
MATERIAAL EN STROOM-
AFNAME
Muziek is een combinatie van luide en
zachte geluiden, verschillend van duur
en ritme, die een geheel eigen vraag
naar energie veroorzaken. Voorbeeld:
een klap op een pauk kan het maximale
vermogen vragen, maar deze vraag
naar maximum vermogen is niet langdu-
rig, wordt echter wel keer op keer her-
haald.
Ook in het geval de stroomtoevoer het
niet geheel kan bijbenen kan het hier
toch goed gaan. Tijdens de klap op de
pauk kan de accu de extra stroom leve-
ren en tussen de klappen door kan de
dynamo het dreigende tekort van de
accu weer aanvullen.
Afhankelijk echter van de capaciteit
van de dynamo, het uitgangsvermogen
van de versterker, de muzikale inhoud
en de capaciteit van het laadsysteem,
zal de dynamo over langere tijd moge-
lijk niet in staat zijn het proces bij te
houden. In dat geval is een grotere
dynamo nodig voor meer laadvermo-
gen, of u dient uw luister- en rijstijl te
veranderen om te kunnen voldoen aan
de energiebehoefte van de versterker.
Slechts weinig vaste accu’s kunnen de
stroom leveren die zelfs tijdens kort-
stondige pieken in muziek worden
gevraagd. Het toevoegen van een paar
extra accu’s die in koude staat 
600 ampère kunnen leveren bieden uit-
komst in korte pieken, maar tijdens lan-
gere zal de reserve aan energie toch op
raken.
Het toevoegen van nog meer accu’s
biedt weliswaar meer reserve en meer
stroom, maar ongeacht het aantal dat
wordt geïnstalleerd, is het toch de
dynamo die ze zal moeten opladen.
Bent u van plan met de A6000GTi of
A3000GTi aan een competitie mee te
gaan doen, dan zijn de eisen die aan
het laadvermogen worden gesteld nog
veel hoger dan voor normaal muziek
beluisteren. Bereid u voor op de instal-
latie van extra accu’s en dynamo’s,
noodzakelijk voor continubedrijf.
Raadpleeg uw geautoriseerde JBL car
audio leverancier voor assistentie bij
het opzetten en installeren van een ver-
beterd laadsysteem ter ondersteuning
van uw GTi versterker.
Nederlands
Page of 12
Display

Download JBL A3000GTi (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL A3000GTi (serv.man6) User Guide / Operation Manual in PDF. A3000GTi (serv.man6) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL A3000GTi (serv.man6) Car Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.