SP 8C - JBL Audio User Guide / Operation Manual

sp 8c user guide / operation manual
Model
SP 8C
Pages
8
Size
117.67 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
sp-8c.pdf
Date

Read JBL SP 8C User Guide / Operation Manual online

SP5, SP6, SP6C, SP6CS,
SP8, SP8C
SOUNDPOINT
SERIES
BRUGSVEJLEDNING
®
DANSK
2
SYSTEMET BESTÅR AF:
Skabelon/maling-
skjold. Maling-
skjoldet (den per-
forerede firkant)
fjernes.
1 par højttalere med front.
Skabelon/maling-
skjold. Maling-
skjoldet (den
perforerede
cirkel) fjernes.
1 par højttalere med fronter
(SP6C og SP8C). SP6CS
består af kun een højttaler,
som er i stand til at gengive to
kanaler.
TAK FORDI DU VALGTE JBL
40
0
– 60
0
VÆG
FRONTHØJTTALERE
HØJTTALERPLACERING
SP5, SP6, SP8
SP6C, SP6CS, SP8C
I mere end 50 år har JBL været
førende på alle områder inden-
for ind- og afspilning af musik
og film, fra liveoptræden til kon-
trollytning af de indspilninger
som du nyder i hjemmet, i bilen,
eller på arbejdspladsen.
Vi stoler trygt på at dit JBL
system vil indfri alle dine for-
ventninger og opfylde dine
behov. Og næste gang du over-
vejer køb af lydudstyr til hjem-
met, bilen eller arbejdspladsen,
håber vi at du også til den tid
vælger JBL.
Du kan altid holde dig oriente-
ret om hvad der sker hos 
JBL ved at besøge os på 
www.jbl.com. 
Her finder du altid de sidste
nyheder om vores forskning og
produktudvikling og vores ved-
varende indsats for at forstå og
opfylde JBL brugernes behov.
JBL Consumer Products
DANSK
3
VÆG
VÆG
150-180 cm
VÆG
VÆG
SP5, SP6, SP8 SOM SURROUNDHØJTTALERE
LOFTSMONTERING AF SP6C, SP6CS, SP8C
Korrekt højttalerplacering er et
væsentligt led i opnåelsen af
det mest realistiske lydbillede.
Følgende anbefalinger omhand-
ler de optimale placeringer af
højttalerne. Disse anvisninger
skal opfattes som vejledende.
Mindre afvigelser gør ikke
større forskel.
Fronthøjttalerne bør placeres
lige så langt fra hinanden som
de står fra lyttepladsen. De bør
placeres i samme højde som
lytternes ører, eller vinkles mod
lytternes ører.
I en surroundopstilling, bør de
to surroundhøjttalere placeres
lidt bag lyttepladsen. De bør
ideelt være lige overfor hinan-
den og placeret lidt højere end
lytternes ører. Hvis det ikke kan
lade sig gøre, kan de monteres i
væg (eller loft) bag lyttepladsen
og pege fremad. Surroundhøjt-
talerne må ikke høres som selv-
stændige lydkilder. De skal
skabe en diffus, rumlig lyd som
understøtter hovedsignalet fra
fronthøjttalerne. 
Ved Dolby Digital og DTS, bør
diskanterne pege mod lytte-
pladsen i ørehøjde.
SP6CS
Model SP6CS kan gengive to
kanaler fra een højttaler, takket
være opbygning med dobbelt-
diskant og dobbelt svingspole.
Fordi diskanterne står tæt
sammen, bør de vinkles bort fra
hinanden for optimal dækning.
Ved to-kanals (stereo) brug,
f.eks. som enkelthøjttaler i et
andet lokale i en multirum
opstilling, installeres SP6CS
centralt i loftet for optimalt
sterobillede. Diskanterne
vinkles så den ene sigter til
venstre og den anden til højre
for lyttepladsen i ørehøjde.
SP6CS kan også gengive
venstre/højre surroundkana-
lerne i et 5.1-kanals system. 
I denne opstilling skal den
monteres i loftet lidt bag lytte-
pladsen centreret i forhold til
sidevæggene og med diskan-
terne vinklet til venstre og til
højre for lyttepladsen i øre-
højde. Ved 7.1 anlæg kan man
anvende to styk SP6CS, een til
venstre side- og bagkanal og
den anden til højre side- og
bagkanal. I denne opstilling
monteres den ene SP6CS tæt-
tere på venstre sidevæg og den
anden tættere på højre side-
væg.
Diskanterne sigtes bort fra hin-
anden, så sidekanalens diskant
peger fremad og bagkanalens
diskant peger bagud i rummet.
DANSK
4
Stjerneskruetrækker
Målebånd
Hobbykniv
Blyant
Vaterpass
Syl
NØDVENDIGT VÆRKTØJ
SoundPoint serien er skabt med
henblik på let indbygning. Men
hvis du ikke er helt sikker på at
du kan installere højttalerne
korrekt, bør du kontakte din for-
handler eller en kvalificeret
montør.
INSTALLATION
Kablerne til begge højttalere
bør være lige lange. Hvis den
ene højttaler er tættere på for-
stærkeren, skjules den over-
skydende kabellængde bag
væggen. Højjtalere og forstær-
kere har tilsvarende (+) og (-)
terminaler. 
TILSLUTNINGSTIPS
KABELLÆNGDE ANBEFALET 
DIAMETER
Op til 6 m. 
1,3 mm
Op til 9 m.
2 mm
Over 9 m. 
2,5 mm
Front eller Surround højttalerudgange
VENSTRE                   HØJRE
VENSTRE
HØJRE
JBL og de fleste producenter
bruger rød til at angive (+)
terminal og sort til (-) terminal.
Det er vigtigt at begge højt-
talere tilsluttes identisk: (+) på
højttaler til (+) på forstærker og
(-) på højttaler til (-) på forstær-
ker. Forkert tilslutning (ude af
fase) medfører tynd lyd, svag
bas og forringet stereobillede.
Med flerkanals surroundsyste-
mer er det lige så vigtigt at alle
højttalere tilsluttes ens og
korrekt, hvis man vil opnå den
fulde præcision og surround-
virkning.
Den røde (+) eller sorte (-)
fjeder for den ønskede terminal
trykkes ind, den afisolerede
kabelende føres ind i hullet og
fjederen slippes. Træk let i kab-
let for at kontrollere at det sid-
der godt fast.
HØJTTALERTILSLUTNING
Ved SP6CS sidder terminalerne til
begge kanaler på samme højttaler.
DANSK
Page of 8
Display

Download JBL SP 8C User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL SP 8C User Guide / Operation Manual in PDF. SP 8C user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL SP 8C Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.