L8400P (serv.man8) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

l8400p (serv.man8) user guide / operation manual
Model
L8400P (serv.man8)
Pages
8
Size
276.63 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
l8400p-sm8.pdf
Date

Read JBL L8400P (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

Nederlands
L8400P/230
STUDIO
L SERIES
HANDLEIDING
®
2
VOORDAT U BEGINT!
Belangrijk voor uw veiligheid!
Lees de aanwijzingen. Lees voordat
u dit product in gebruik neemt alle
veiligheidsaanwijzingen aandachtig
door.
Bewaar deze aanwijzingen op een
veilige plaats voor als u ze later nog
eens nodig heeft.
Volg de aanwijzingen op. Alle waar-
schuwingen op het product en in de
handleiding nauwgezet opvolgen.
Water en vocht. Het product niet in
de nabijheid van water gebruiken,
zoals een badkuip, wasbak, goot-
steen, wastobbe, in een vochtige kel-
der of bij een zwembad en dergelijke.
Toebehoren. Plaats dit product nooit
op een wankel karretje, standaard,
statief, steun of tafel. Het product kan
vallen, wat tot ernstige verwondin-
gen kan leiden. Gebruik alleen een
kar, stand, statief, schap of tafel die
door de fabrikant wordt aanbevolen
of bij het product wordt verkocht. Bij
het monteren van het product dienen
de instructies van de fabrikant te
worden opgevolgd en dient montage-
materiaal te worden gebruikt dat
door de fabrikant wordt aanbevolen.
Montage aan muur of plafond. Het
product alleen aan de muur of het
plafond bevestigen wanneer dit door
de fabrikant wordt aanbevolen.
Ventilatie. De kast is voorzien van
ventilatiesleuven. Deze dienen ook
om een betrouwbare werking op
lange termijn te verzekeren en het
product te beschermen tegen over-
verhitting. Deze sleuven nooit blokke-
ren of afdekken. Zet het product nooit
op een bed, bank, tapijt of ander
zacht oppervlak. Het product niet in
een inbouwsysteem plaatsen, zoals
in een boekenkast of stereomeubel,
tenzij er voor voldoende ventilatie is
gezorgd en de aanwijzingen van de
fabrikant worden opgevolgd.
Warmte. Het product uit de buurt
houden van warmtebronnen, zoals
radiatoren, luchtroosters met warme
lucht, kachels of andere apparaten
die warmte produceren. Plaatst u het
product in de buurt van een verster-
ker plaatst, raadpleeg dan desbe-
treffende handleiding of fabrikant
navraag of dit kan.
Voedingsbronnen. Dit product uitslui-
tend aansluiten op een lichtnet als op
de achterzijde aangegeven. Weet u
niet zeker wat voor een lichtnet u
heeft, neem dan contact op met uw
leverancier of het energiebedrijf ter
plaatse. Raadpleeg de handleiding
voor producten die hun voeding van
batterijen of andere energiebronnen
krijgen.
Aarde en polarisatie. Dit product kan
zijn uitgerust met een stekker voor
een gepolariseerd wisselstroomnet
(niet van toepassing in Nederland).
Raadpleeg in zo’n geval een elektri-
cien of uw leverancier om de aan-
sluiting te laten aanpassen.
Bescherming netsnoer. Netsnoeren
zodanig leggen dat niemand erop kan
gaan staan en dat ze niet afgeklemd
worden door voorwerpen of deuren.
Let vooral op het punt waar het snoer
overgaat in de stekker en waar het
het apparaat verlaat; daar kan het
snoer gemakkelijk afbreken.
Schoonmaken. Haal voordat u het
product schoonmaakt, de stekker uit
het stopcontact. Gebruik nooit vloei-
bare schoonmaakmiddelen of spuit-
bussen. Gebruik voor het schoonma-
ken uitsluitend een zachte, iets voch-
tige doek.
Afwezigheid. Neem de stekker uit
het stopcontact wanneer u het
product voor langere tijd niet zult
gebruiken.
Onweer. Als extra beveiliging tegen
bliksemschade, of wanneer u het
product voor langere tijd niet zult
gebruiken, de stekker uit het stop-
contact nemen en de antenne of
kabel loskoppelen. Zo voorkomt u
beschadiging van het product door
bliksem of overbelasting van het
elektriciteitsnet.
Overbelasting. Zorg ervoor dat stop-
contacten en verlengsnoeren niet
overbelast, omdat dit kan leiden tot
brand of elektrische schokken.
Binnendringen van voorwerpen of
vloeistoffen. 
Steek geen voorwerpen
door de openingen van dit product,
aangezien zij in contact kunnen heb-
ben met gevaarlijke spanningen en
kortsluiting kunnen veroorzaken, wat
kan leiden tot brand of elektrische
schokken. Zorg ervoor dat er geen
vloeistoffen op het product worden
gemorst.
Wanneer is reparatie noodzakelijk?
Neem de stekker uit het stopcontact
en laat het repareren over aan een
gekwalificeerde technicus:
a. het netsnoer of de stekker is
beschadigd;
b. er voorwerpen in het product zijn
gevallen of een vloeistof in het pro-
duct is gemorst;
c. het product is blootgesteld aan
regen of vocht;
d. het product niet normaal functio-
neert terwijl u de aanwijzingen
heeft opgevolgd. Gebruik alleen de
bedieningsorganen die in de hand-
leiding worden vermeld, aangezien
foutieve instelling van andere
bedieningsorganen kan leiden tot
beschadiging. De reparaties die
hieruit kunnen volgen om het pro-
duct weer in zijn normale staat
terug te brengen, kunnen ingrij-
pend zijn;
e. het product is gevallen of de
behuizing is beschadigd;
f. het product niet normaal lijkt te
werken, of de prestaties ervan
variëren.
Aansluitingen. Gebruik geen verbin-
dingen die niet door de fabrikant van
het product worden aanbevolen,
aangezien deze gevaar kunnen ople-
veren.
Vervangen van onderdelen. Let er bij
het vervangen van onderdelen op dat
onderdelen worden gebruikt die door
de fabrikant worden aanbevolen, of
die dezelfde eigenschappen hebben
als de originelen. Het gebruik van
andere onderdelen kan brand, elek-
trische schokken of andere gevaar-
lijke situaties met zich meebrengen.
Veiligheidscontrole. Vraag de mon-
teur na onderhoud of een reparatie
aan dit product, een veiligheidscon-
trole uit te voeren om vast te stellen
of het product naar behoren functio-
neert.
Onderhoud. Probeert nooit zelf
onderhoud aan dit product uit te voe-
ren. Wanneer u de behuizing verwij-
dert of opent, kunt u worden blootge-
steld aan gevaarlijke spanningen of
aan andere gevaren. Laat al het
onderhoud over aan hiervoor een
gekwalificeerde technicus.
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
OPSTELLEN VAN DE LUIDSPREKERS
• Over het algemeen neemt 
het laag toe wanneer de
subwoofer dichter bij de
wand wordt geplaatst. De
laagweergave is maximaal
wanneer de subwoofer in
een hoek wordt opgesteld.
• Wij raden u aan de sub-
woofer tegen dezelfde wand
te plaatsen als de front luid-
sprekers.
Lage tonen zijn meestal omni-
directioneel, wat wil zeggen
dat de luisteraar niet kan
aangeven waar ze vandaan
komen. Maar frequenties
tussen 75 en 150 Hz kunnen
wel gelokaliseerd worden,
vooral op wat luider niveau.
Stel uw subwoofer op als aan-
bevolen voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat en ruim-
tebeeld van uw luidspreker-
systeem.
Onthoud dat dit slechts richt-
lijnen zijn. Daar elke kamer
anders is raadt JBL u dringend
aan te experimenteren met de
opstelling van de subwoofer
om een zo goed mogelijk resul-
taat te krijgen. Een handige
manier om de juiste plaats te
bepalen is de subwoofer aan-
vankelijk op te stellen op de
luisterplaats. Loop dan door de
kamer en bepaal waar het laag
het beste klinkt. Dat is dan de
ideale plaats voor uw sub-
woofer.
AANSLUITEN VAN DE LUIDSPREKERS
Bij het ontwikkelen van de
L8400P/230 actieve subwoofers
was het ons doel de best
mogelijke prestaties te bieden
in combinatie met flexibele en
complete installatie mogelijk-
heden. Bestudeer de volgende
drie voorbeelden om te bepa-
len welke omschrijving het
beste bij uw systeem past en
volg desbetreffende aan-
wijzingen op.
Om de aansluitingen te ge-
bruiken voor blanke draadein-
den draait u het bovendeel los
tot de opening in de centrale
pen zichtbaar wordt. Steek het
draadeinde er in en draai het
bovendeel weer stevig vast.
Het gat in het centrum van de
klem is geschikt voor banaan-
stekkers.
Luidsprekers en elektronica
zijn beide voorzien van iden-
tieke (+) en (-) aansluitingen.
Het is belangrijk beide luid-
sprekers identiek aan te slui-
ten: (+) op de luidspreker aan
(+) op de versterker en (-) op
de luidspreker aan (-) op de
versterker. ‘Uit fase’ aanslui-
ting geeft een vaag stereo-
beeld en zwak laag. Het is niet
schadelijk voor de apparatuur.
Met de komst van meerkanaals
surroundsystemen is het
belangrijker dan ooit op de
juiste polariteit van de aanslui-
tingen te letten om de juiste
ruimte sfeer te behouden.
3
Nederlands
DANK U VOOR HET KIEZEN VAN JBL
JBL is al meer dan vijftig jaar
betrokken bij alle aspecten van
muziek en film, zowel opname
als reproductie, bij live uitvoe-
ringen en bij het afspelen van
opnamen thuis, op uw werk en
onderweg.
Wij zijn er van overtuigd dat
het door u gekozen JBL sys-
teem u in alle opzichten het
plezier zal verschaffen dat u
beoogt en dat u – wanneer u
extra audioapparatuur voor uw
auto, huis of kantoor nodig
heeft, wederom voor JBL zult
kiezen.
Wij vragen u even de moeite te
nemen uw product op
www.jbl.com te registreren. 
Dan kunnen wij u op de hoogte
houden van de nieuwste ont-
wikkelingen en krijgen we
tevens een beter inzicht in de
wensen van onze klanten en zo
producten ontwikkelen die
daarmee in overeenstemming
zijn.
JBL Consumenten Producten
4
DOLBY PRO LOGIC* (NIET DIGITAAL) – LIJNNIVEAU
Gebruik deze methode voor
Dolby Pro Logic* toepassingen
(niet Dolby Digital, DTS, of
andere digitale bewerking),
wanneer de receiver/processor
is uitgerust met een subwoofer
uitgang, of een lijnuitgang van
een voorversterker waarvan het
volume geregeld is:
Gebruik cinchkabels om de
lijnuitgang van uw receiver of
versterker te verbinden met de
lijningang van de subwoofer. 
Gebruik deze methode voor
Dolby* Digital, DTS
®
of andere
digitale surround processoren:
Gebruik de linker of rechter in-
gang voor het Low Frequency
Effects kanaal; het maakt niet
uit welke van de twee.
BELANGRIJK: controleer of de
omschakelaar LFE/Normal 
in de stand “LFE” staat. Zo
wordt het eigen laagdoorlaatfil-
ter van de subwoofer gepas-
seerd, waardoor de kans op
achteruitgang van het signaal
wordt verkleind en programma-
materiaal nauwkeuriger wordt
gereproduceerd. Wanneer uw
receiver echter een breed-
bandsignaal via de subwoofer-
uitgang afgeeft, zet dan de
schakelaar in de stand “Nor-
mal” zodat het laagdoorlaatfil-
ter wordt geactiveerd en de
subwoofer tegen mogelijke be-
schadiging wordt beschermd.
Verbind deze aansluiting met
de LFE- of subwooferuitgang
van de receiver of processor.
Verbind elke luidspreker met de
overeenkomstige luidspreker-
uitgangen op uw versterker of
receiver. 
Denk er aan dat u uw surround
sound processor instelt op
“Subwoofer On” (aan). De
receiver dient geconfigureerd
te worden voor 5.1-, 6.1- of 7.1
kanalen gebruik (afhankelijk
van de situatie).
DOLBY* DIGITAL OF DTS
®
(OF ANDERE DIGITALE 
SURROUND FUNCTIE) VERBINDING
BELANGRIJK: controleer of de
omschakelaar LFE/Normal 
 in
de stand “Normal” staat. Dan is
het eigen laagdoorlaatfilter van
de subwoofer geactiveerd,
waardoor de subwoofer tegen
mogelijke beschadiging wordt
beschermd en bovendien zo
efficiënt mogelijk werkt door
alleen de lage frequenties weer
te geven waarvoor hij is be-
doeld.
OPMERKING: wanneer uw re-
ceiver of processor slechts één
subwoofer uitgang heeft, ge-
bruik dan een Y-adapter (niet
meegeleverd). Verbind de plug
(mannetje) van de adapter met
de subwoofer uitgang van de
receiver of processor, en de
beide contrapluggen met een
stereokabel die op zijn beurt
weer met de subwoofer is ver-
bonden.
Verbind de plug (mannetje) van
de Y-adapter met de subwoof-
eruitgang van de versterker of
receiver en sluit de beide
andere pluggen (vrouwtjes) met
een stereo cinchkabel. Verbind
de cinchkabel tenslotte met de
lijningang van de subwoofer.
Verbind elke luidspreker met de
juiste luidsprekeruitgangen van
uw receiver of versterker.
Controleer of uw receiver of
processor correct is geconfigu-
reerd op subwoofer “On” (aan).
Opmerking voor ervaren gebrui-
kers: wanneer uw receiver/pro-
cessor een ingebouwd laag-
doorlaat wisselfilter heeft voor
de subwooferuitgang, kunt u de
LFE/Normal schakelaar op LFE
zetten om het ingebouwde wis-
selfilter van de subwoofer te
passeren.
LINKS FRONT
RECHTS FRONT
LINKS 
SURROUND
RECHTS 
SURROUND
Page of 8

Download JBL L8400P (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download JBL L8400P (serv.man8) User Guide / Operation Manual in PDF. L8400P (serv.man8) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL L8400P (serv.man8) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.