ATX 10C (serv.man9) - JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
ATX 10C (serv.man9)
Pages
10
Size
974.96 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
atx-10c-sm9.pdf
Date

View JBL ATX 10C (serv.man9) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
B R U K S A N V I S N I N G
PRODUKTLINJE:
ATX20/30/40/60/10C/100S (230V)
ATX Series
MÅL: Att ge konsert- och bioupplevelser i hemmiljö med hjälp av 
JBL:s ledande teknik.
PROFESSIONAL REFERENCE: Home Loudspeaker Series
MODELL-
NUMMER:
2
I över femtio år har JBL sysslat
med inspelning och återgivning
av musik och filmljud, från kon-
serter till ljudåtergivning i hem-
met, i bilen och på arbetsplat-
sen. 
Vi är övertygade om att den
utrustning du har köpt kommer
att leva upp till alla dina för-
väntningar. Vi tror också att du
kommer att välja JBL igen när
du ska köpa ytterligare ljudut-
rustning till hemmet, bilen eller
arbetsplatsen.
JBL Consumer Products
TACK FÖR ATT DU VALDE JBL
L Ä S D E T T A !  
Viktiga säkerhetsåtgärder!
Allmänt:
1. Uppackning: 
Kontrollera produkten
noggrant, om den har blivit skadad vid
transporten, rapportera eventuell skada
omedelbart genom att ringa din åter-
försäljare och/eller transportfirman som
leverera den.
2. Anslutningar: När en anslutning ska
ändras, stäng alltid av all utrustning. Det
förhindrar ”transients” att komma in i
utrustningen och elektrisk energi att nå
dig. Håll alla anslutningar utom räckhåll
för barn. Förre apparaten flyttas, se till att
alla anslutningar med andra komponenter
och deras nätanslutningar är utdragna.  
3. Läs anvisningar. Läs alla anvisningar för
säkerhet och användning innan du börjar
använda apparaten.
4. Spara anvisningar. Spara anvisningarna
för säkerhet och användning.
5. Ta hänsyn till varningar. Ta hänsyn till
alla varningar på apparaten och i bruk-
sanvisningen.
6. Följ anvisningar. Följ alla anvisningar
för säkerhet och användning.
7. Vatten och fukt. Apparaten ska inte
användas i närheten av vatten, till exem-
pel i närheten av badkar, tvättställ, vask
eller tvättbalja, i en fuktig källare eller i
närheten av en swimmingpool.
8. Tillbehör. Placera inte apparaten på
ostadiga vagnar, ställningar, stativ, hållare
eller bord. Apparaten kan falla ner och
orsaka allvarliga personskador på barn
och vuxna samt omfattande skador på
apparaten. Använd endast apparaten med
vagnar, ställningar, stativ, hållare eller
bord som är godkända av tillverkaren eller
säljs tillsammans med produkten.
Apparaten ska monteras i enlighet med
tillverkarens anvisningar, och de monter-
ingstillbehör som används ska vara
rekommenderade av tillverkaren.
9. Montering på vägg eller i tak.
Apparaten ska endast monteras på en
vägg eller i ett tak om tillverkaren rekom-
menderar det och i enlighet med tillverka-
rens anvisningar.
10. Rengöring. Dra ut stickkontakten från
vägguttaget innan du rengör den. Använd
en fuktad duk, inte flytande rengöringsme-
del eller sprayer.
11. Tillbehör. Använd endast tillbehör som
rekommenderas av apparattillverkaren,
eftersom andra tillbehör kan medföra
faror.
12. Ersättningsdelar. När någon del måste
bytas ut bör du kontrollera att servicetek-
nikern har använt ersättningsdelar som
anges av tillverkaren eller delar med
samma egenskaper som den ursprungliga
delen. Om icke godkända delar används
kan detta medföra risk för brand, elchock
och andra faror.
13. Säkerhetskontroll. När service eller
reparationer har utförts på denna apparat
bör du be serviceteknikern att utföra
säkerhetskontroller för att fastställa att
apparaten fungerar som den ska.
14. Fötter/Spikes. Vid placering eller flytt-
ning av denna produkt, lyft den istället för
att dra den fram över golv/monterings
ytan. Det undviker skada på golv/-
monterings ytan. Varning! Produkter
och/eller produkternas fötter som är kon-
struerade av gummi eller plast kan i ovan-
liga fall reagera kemiskt och missfärga
behandlad eller obehandlad trä yta vid
placering ytan skydd.
15. Garanti: Följande förutsättningar kan
resultera i ogiltig produkt garanti:
a. tillverkarens serie nummer är borttaget
eller förfalskad.
b. om reparationer och/eller modifika-
tioner och/eller andra behandlingar/-
inställningar gjorts av en person som
inte är auktoriserad eller tillbehör/-
tillägg är fastsatta som inte är god-
kända av tillverkaren/importören.
16. Garanti: Följande saker täcks inte av
produkt garantin:
a. Skada orsakad av ovarsam hantering
trots tydliga instruktioner i bruks-
anvisningen.
b. Skada på mekaniska delar (t.ex. in-spel-
nings-/uppspelnings huvud, rörliga
gummi och plast delar och säkringar)
och även resultatet av normalt slitage. 
c. Skada orsakad av yttre handling eller
påverkan.
d. Skada orsakad av felaktig användning.
e. Skada orsakad av överspänning från
elnätet eller blixtnedslag.
f. Skada orsakad av brand, vatten eller rök.
g. Skada som var känd av köparen innan
köpet.
h. Skada orsakad av yrkesman som arbe-
tar med hem underhållnings produkter
(t.ex. för servering, restauranger eller
offentliga platser).
17. Specifikationer: Alla produkt specifi-
kationer/egenskaper kan ändras utan
underrättelse.
Passiva Produkter:
18. Förstärkare: 
Förstärkare som används
för att driva dessa enheter måste leverera
en tillräcklig utgångs effekt. Brist på
utgångs effekt kan leda till att förstärkaren
klipper, som orsakar skada som inte täcks
av garantin. 
Aktiva Produkter:
19. Ventilation. 
Springor och öppningar i
kabinettet är till för ventilation och tillförlit-
lig förfarande av produkten och skydda
mot överhettning, dessa öppningar får inte
blockeras eller täckas. Öppningarna skall
aldrig blockeras genom att placera pro-
dukten på en säng, soffa, filt eller något
annan liknande yta. Produkten skall inte
placeras i en inbyggnads installation som
t.ex. bokhylla eller rack såvida inte riktig
ventilation finns eller att tillverkarens
instruktioner har följts.
Se till att det är tillräckligt med utrymme
(mer än 10 cm) både över och under appa-
raten för ventilation. Om förstärkaren skall
installeras i ett kabinett eller annat
instängt område, se till att det är tillräckligt
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
3
med rörelse för luften inom kabinettet, vil-
ket menas att det finns möjlighet för varm
luft att komma ut och för kall luft kan
komma in. Täpp inte till ventilations spring-
orna på ovansidan av apparaten eller pla-
cera föremål direkt över dem. Kom ihåg att
förstärkare alstrar värme och heat sink
fenor och ventilations springor som formar
del av kabinettet är speciellt designat att
förflytta denna värme. Placering av annan
elektronisk utrustning nära dessa värme
skingrande system kan möjligtvis långsik-
tigt påverka pålitligheten av både din för-
stärkare och föremålen placerade ovanpå
den.
Placera inte CD skivor, skivfodral, bruksan-
visningar eller annat papper ovanpå eller
under apparaten eller mellan produkter
som innehåller stapplade förstärkare. Det
kommer att hindra luftflödet och orsaka
försämrad prestation och möjlig brand
fara.
20. Strömförsörjning. Denna apparat ska
endast drivas med den strömförsörjning
som anges på typskylten. Om du inte är
säker på vilken typ av strömförsörjning ditt
hem har, rådfråga din återförsäljare eller
elleverantör. Information om apparater som
är konstruerade för att drivas med batterier
eller andra typer av strömförsörjning finns i
bruksanvisningen till apparaten.
21. Hantering av nätsladden. Placera
nätsladden på ett sådant sätt att ingen
trampar på den och att den inte blir klämd
ovanifrån eller från sidan. Kontrollera
särskilt sladden vid stickkontakter, eluttag
och den punkt där sladden går ut ur appa-
raten. För att undvika säkerhetsrisk,
använd endast den nätsladd som medfölj-
de apparaten. Om en ersättnings sladd
används, se till att den är av liknande
mått. Vi rekommenderar inte användning
av förlängnings sladd med denna produkt.
Som med alla elektriska produkter, dra
inte nätsladden under mattor, filtar eller
placera tunga föremål på nätsladden.
Skadad nätsladd skall bytas omedelbart
av en utbildad yrkesman, med en nätsladd
som motsvarar fabriks specifikationerna.
När nätsladden ska tas bort från eluttaget,
drag alltid i kontakten, aldrig i sladden.
22. Om apparaten inte används. Dra ut
stickkontakten från eluttaget när appara-
ten inte används under en längre tid.
23. Åska. För att apparaten ska vara extra
skyddad under åskväder, eller när den inte
används under en längre tid, bör du dra ut
stickkontakten ur eluttaget och antenn-
eller kabel-tv mottagaren ur deras uttag.
Därmed förhindras skador på apparaten
på grund av åsknedslag och överspän-
ningar.
24. Överbelastning. Överbelasta inte elut-
tag, förlängningssladdar eller inbyggda
uttag i apparater, eftersom detta kan med-
föra risk för brand eller elchock.
25. Skador som kräver service. Dra ut
stickkontakten ur eluttaget och överlåt
service åt kvalificerad servicepersonal om
något av följande har inträffat:
a. Nätsladden eller stickkontakten har
skadats.
b. Föremål eller vätskor har kommit in i
apparaten.
c. Apparaten har utsatts för regn eller vat-
ten.
d. Apparaten fungerar inte normalt när
bruksanvisningen följs. Ändra endast de
kontroller som beskrivs i bruksanvis-
ningen, eftersom felaktiga ändringar av
andra kontroller kan medföra skador
och ofta kräver omfattande åtgärder av
en kvalificerad tekniker för att appara-
ten ska återställas till normal funktion.
e. Apparaten har tappats eller höljet har
skadats.
f. Apparaten verkar inte fungera normalt
eller en betydande prestandaförändring
har inträffat.
26. Service. Försök inte själv utföra servi-
ce på denna apparat, eftersom du kan
utsätta dig för farlig spänning eller andra
faror om du öppnar eller avlägsnar höljet.
Överlåt all service åt kvalificerad service-
personal.
27. Föremål eller vätskor som kommer in i
apparaten. 
För aldrig in några föremål av
något slag i denna apparat genom öpp-
ningar i höljet, eftersom föremålen kan
komma i kontakt med punkter med farlig
spänning eller kortsluta delar, så att brand
eller elchock uppkommer. 
Spill aldrig vätskor av något slag på appa-
raten.
28. Värme. Apparaten ska placeras på
avstånd från värmekällor som element,
varmluftsutsläpp, ugnar eller andra pro-
dukter (inklusive förstärkare) som avger
värme. Undvik installation på extremt
varma eller kalla platser, vid ett område
som är utsatt för direkt solljus eller nära
uppvärmnings utrustning. När produkten
placeras på sin slutliga plats, se till att den
har tillräckligt med ventilation på båda
sidorna och även på över och under
sidan.
Försäkran om överensstämmelse
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
Frankrike
förklarar härmed att den produkt som
beskrivs i denna bruksanvisning överens-
stämmer med följande tekniska normer:
EN 60065:1998
EN 55013/A14:1999
EN 55020/A14:1999
EN 61000-3-2/A14:2000
EN 61000-3-3/1.1995
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1992
Luc Emmanuel Godard
JBL,
Harman Consumer International
France, 03/02
4
1.52 – 1.83m
(5 – 6 ft.)
0 – 0.61m (0 – 2 ft.)
Subwoofer
Surroundhögtalare
Fronthögtalare
Centerhögtalare
HÖGTALARPLACERING
Placering
ATX högtalare är konstruerade
att ge ett bra ljud vid många
olika placeringar. Bästa resultat
uppnås när högtalarna place-
ras på kraftiga, stabila fötter en
bit från väggar och hörn.
Placering direkt i ett hörn ger
kraftigare bas, som kan ge ett
tyngre och bullrande ljud. Om
sådan placering inte kan undvi-
kas används tonkontrollen på
förstärkaren eller receivern till
att justera basen. För bra ste-
reo återgivning rekommenderar
vi att du placerar de två högta-
larna ca 2.5 meter från din lyss-
ningsposition och med ett lik-
nande avstånd mellan dem. 
Varje rum är olikt det andra och
vi rekommenderar att du expe-
rimenterar lite från denna
grundläggande placering för att
få det bästa resultatet.
Anslutning
Till anslutning mellan högtalare
och förstärkare eller receiver
används isolerad högtalarkabel
med två separata ledare.
Högtalarens röda plusterminal
skall anslutas med tillhörande
röda plusterminal på förstärka-
ren eller receivern och den
svarta minusterminalen skall
anslutas med tillhörande svarta
minusterminal på förstärkaren
eller receivern. Kabel på minst
1.3 mm bör användas, men vid
längre längder kan det bli nöd-
vändigt med grövre kabel. För
råd och vägledning vid val av
kabel, kontakta din auktorisera-
de JBL återförsäljare.
5
PLACERING AV SUBWOOFERN
Subwoofer
Starta med att placera subwoo-
fern i en av hörnornor närmast
fronthögtalarna , för att ytnyttja
den basförstärkning som finns
där. Om du får för mycket bas
kan du justera Volymen på sub-
woofern eller ändra den fysiska
position på basen. Om du får
bashöjning vid vissa frekvenser,
bör du prova följande råd
Flytta runt subwoofern i 
rummet och lyssna efter 
vad som händer.
• Ändra din lyssningsposition.
• Flytta både subwoofern och
ändra din lyssningsposition.
Varning: För liten 
förstärkareffekt
Högtalare kan tåla en hel del
effekt, så länge ljudet är rent
och oförvrängt. Man kan
använda en förstärkare med
högre effekt än högtalarnas
uppgivna effekt så länge ljudet
är rent och oförvrängt. När för-
stärkarens utgångseffekt över-
skrids inträffar förvrängning,
och en stor del av denna för-
vrängning går direkt till diskan-
telementet, där den utgör en
farlig situation för det minsta
elementet i systemet. Ju mindre
förstärkare eller receiver som
används, desto större risk att
överskrida dess utgångseffekt,
och större risk att skada dis-
kantelementet. Vi rekommende-
rar en förstärkare med tillräck-
lig effekt för att få högtalarna
att spela så högt och rent som
önskas.
Underhåll och service
Regelbunden torkning med en
mjuk trasa kommer att bevara
den snygga finishen på dina
JBL högtalare. Polermedel eller
rengöringsmedel rekommende-
ras inte. Grillen kan dammsu-
gas försiktigt, och fläckar kan
tas bort med ett rengöringsme-
del på aerosol. Använd aldrig
lösningsmedel på eller i närhe-
ten av högtalarsystemet. Vid
behov av service, returneras
den till den återförsäljare där
den är köpt. Om det inte är möj-
ligt bör den lokala JBL distribu-
tören kontaktas.
6
HANDHAVANDE
 
 
 
 
 
 
Anslut LFE Signalen.
Om du använder LFE ingången,
kopplas signalen förbi subwoo-
ferns delningsfilter, eftersom
signalen redan är delad i 5.1
signalen.
När du använder LFE ingången,
ställer du volymkontrollen i
"Max" läge och kalibrerar 
volymen till subwoofern i 
enlighet med receiverns nivå
kalibrering.
Andra Anslutningar.
Vid alla andra anslutningar,
startar man med Volym kontrol-
len i läge "klockan 9" och 
CROSSOVER reglaget i läge
"klockan 12". För att fintrimma
nivå och delningsfrekvens är
det bara att använda sig av
musik som har en kraftfull bas
och som du har lyssnat till förut.
Basen skall inte överdrivas,
lyssna istället efter när du får
harmoni mellan subwoofern
och fronthögtalarna. Många
lyssnare överdriver ofta basni-
vån i tron att basen skall höras
mycket kraftigt. Subwoofern är
där för att lyfta fram basen i
signalen så att du får en kom-
plett ljudbild att lyssna till.
Överdriven bas kommer att ge
en onaturlig ljudbild och är
mycket tröttande i längden att
lyssna till. 
Fas Kontroll Reglage
I vilket läge subwooferns fas-
reglage skall stå, beror på rum-
mets storlek, subwooferns pla-
cering och lyssningspositionen.
Spela ett musikstycke med 
en kraftful bas och ändra 
fasreglaget fram och tillbaka.
Läget som ger den kraftigaste
basen är det rätta läget.
Automatiskt Från 
och Tillslag.
ATX subwoofern har en 
elektronisk krets, som reglerar
subwoofers till och från slag.
När det finns signal på 
ingången går subwoofern 
igång direkt och när signalen
försvinner går förstärkaren
över i "Standby" läge 
(efter ca:1.5 minut). 
7
HÖGTALAR- ANSLUTNING
 
 
 
 
 
 
Skilj ändarna på högtalarkabeln
och skala bort isoleringen
enligt bilden. Högtalarna och
apparaterna har motsvarande
kontakter med (+) och (-). 
Den positiva (+) ledaren på
högtalarkabeln är markerad
med en rand. Det är viktigt att
båda högtalarna ansluts på
samma sätt: (+) på högtalaren
skall anslutas till (+) på 
förstärkaren och minus(-) till
minus(-). Om högtalaren 
ansluts "ur fas" blir resultatet
tunt ljud, svag bas och dålig
stereoåtergivning. 
Använd Speaker-level anslut-
ningen om det inte finns linjeni-
vå eller LFE utgång på förstär-
karen. Om detta finns, kan du
gå vidare till nästa stycke.
Vid "speaker level" anslutning,
kopplar du fronthögtalarnas
kablar till "left och "right"
Anslutningstips
"OUT"uttagen på subwoofern.
Anslut sen en högtalarkabel
mellan förstärkarens högtalar-
terminaler som är märkta "left"
och "right" och subwooferns
"IN" terminaler "left" och "right".
Anslut övriga högtalar till 
receivern direkt. 
OBS: Vid "speaker level" anslut-
ning, måste receiverns "Set
upp" menyn ställas i läge "large"
för fronthögtalarna, alla övriga
högtalare skall ställas i läge
"small". 
8
 
 
 
 
 
 
LINJENIVÅ INGÅNG
Om din receiver har två sub-
woofer uttag, anslut då en 
stereo kabel mellan receiverns
vänster och höger uttag till
motsvarande LINE LEVEL IN L
och R ingångar på subwoofern.
Om din receiver har ett sub-
woofer uttag eller en dedikerad
LFE utgång, ansluter du denna
med en mono kabel till LFE 
ingången på subwoofern.
 
 
 
 
 
 
9
Subwoofer
Crossover
Subwoofer
Level
Volume
Subwooferns volym kan 
justeras med volymkontrollen
på baksidan. 
För mer information om volym
justering se sid 6.
Delningsfrekvens Justering
Här bestämmer man den högsta
frekvens som subwoofern skall
arbeta med. Detta möjliggör att
övergången mellan subwoofern
och satelithögtalaren blir så bra
som möjligt. Prova dig fram till
en delning som låter bäst i ditt
lyssningsrum. Om du ansluter
subwoofern till en receiver som
har en dedikerad subwoofer
utgång, får du i regel bäst 
resultat om reglaget står i läge
"150 Hz".
Om samtliga högtalare är tysta:
• Kontrollera att receivern/ förstärka-
ren är påslagen och att det finns en
ljudkälla.
• CKontrollera att subwoofern är
ansluten till vägguttaget och att
strömbrytaren är i läge "ON".
• Kontrollera alla kablar och anslut-
ningar mellan receivern/förstärkaren
och högtalarna. Se till att kablarna är
anslutna och oskadade.
• Läs i bruksanvisningen hur du ska
använda receivern/ förstärkaren.
Om en högtalare är tyst:
• Kontrollera balanskontrollen på
receivern/förstärkaren.
• Kontrollera alla kablar och anslut-
ningar mellan receivern/förstärkaren
och högtalarna. Se till att kablarna är
anslutna och oskadade.
• I Dolby Digital eller DTS
®
kontrollerar
du att receivern/ processorn är
inställd på ett sådant sätt att 
högtalaren är aktiv.
Om centerhögtalaren är tyst:
• Kontrollera alla kablar och anslut-
ningar mellan receivern/förstärkaren
och högtalarna. Se till att kablarna är
anslutna och oskadade.
• Om receivern/processorn är inställd
på Dolby Pro Logic kontrollerar du att
centerhögtalaren inte står i ”fantom-
läget”.
• I Dolby Digital eller DTS
®
kontrollerar
du att receivern/processorn är
inställd på ett sådant sätt att 
centerhögtalaren är aktiv.
Om anläggningen fungerar på 
låg volym men stängs av när du 
höjer volymen:
• Kontrollera alla kablar och anslut-
ningar mellan receivern/förstärkaren
och högtalarna. Se till att kablarna är
anslutna och oskadade.
• Om du använder mer än ett huvud-
högtalarpar kontrollerar du vilken
minsta impedans som receivern/ för-
stärkaren kräver.
Om det hörs lite bas (eller ingen alls):
• Kontrollera att anslutningarna till
vänster och höger ”Speaker Inputs”
har gjorts till rätt pol (+ och -).
• Kontrollera att subwoofern är
ansluten till ett vägguttag som
fungerar.
• Kontrollera att subwoofern står i
läget ”On” eller ”Auto”.
• I Dolby Digital eller DTS
®
kontrollerar
du att receivern/ processorn är
inställd på ett sådant sätt att subwoo-
fer- och LFE-utgången är aktiva.
Om surroundhögtalarna är tysta:
• Kontrollera alla kablar och anslut-
ningar mellan receivern/förstärkaren
och högtalarna. Se till att kablarna är
anslutna och oskadade.
• Läs i bruksanvisningen hur du ska
använda receivern/ förstärkaren och
surroundfunktionerna.
• Kontrollera att filmen eller TV-
programmet har spelats in i ett 
surroundläge. Om inte, kontrollera om
receivern/ förstärkaren har andra 
surroundlägen som du kan använda.
• I Dolby Digital eller DTS
®
kontrollerar
du att receivern/processorn är
inställd på ett sådant sätt att 
surroundhögtalarna är aktiverade.
• Läs informationen i bruksanvisningen
till DVD-spelaren och på DVD-fodra-
let, så att du är säker på att DVD-
skivan är inspelad med Dolby Digital
eller DTS
®
och att du har valt rätt läge
för skivan på DVD-spelaren.
FELSÖKNING
JBL Consumer Products
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797
©2002 JBL, Incorporated. 
JBL is a registered trademark of JBL, Incorporated.
Part No.1111-ATXSERIES
Befintliga produkter kan ändras utan föregående meddelande, men produkterna uppfyller eller överträffar alltid de ursprungliga 
specifikationerna, om inget annat anges. *Dolby och Pro Logic är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
DTS
®
är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
ATX
20
30
40
Typ:
2-vägs
3-vägs
3-vägs
Frekvensområde:
75Hz–20kHz
55Hz–20kHz
55Hz–20kHz
Känslighet (2,83V/1m):
86dB
88dB
89dB
Nominell Impedans
6 ohms
6 ohms
6 ohms
Effekttålighet Topp/Kontinuerligt
100/60 watt RMS
150/100 watt RMS
200/160 watt RMS
Rekommenderad förstärkareffekt*:
20 – 60 watt/kanal
20 - 80 watt/kanal
30 - 120 watt/kanal
Delningsfrekvens
4000Hz
800/3500Hz
800/3500Hz
Kontakttyp:
5-vägs anslutningskontakt
5-vägs anslutningskontakt
5-vägs anslutningskontakt
Diskanthögtalare:
10mm Titanium Laminerad 
10mm Titanium Laminerad
10mm Titanium Laminerade
Dome Dome Dome 
Mellanregisterhögtalare:
-
100mm  
100mm  
-
Laminerad Papperskon
Laminerad Papperskon
Bashögtalare:
165mm  
165mm Laminerad Papperskon Two 165mm 
Laminerad Papperskon
Laminerad Papperskon
Laminerad Papperskon
Ytbehandling:
Svart Ask eller Bok Vinyl med mörkgrå grill
Dimensioner (HxBxD):
350 x 202 x 237mm
865 x 202 x 286mm
865 x 202 x 286mm
Vikt (per enhet):
5kg
13.5kg
14.5kg
ATX
60
10C Center
100S Subwoofer
Type:
3-vägs
2-vägs
Active Subwoofer
Frekvensområde:
50Hz–20kHz
80Hz–20kHz
45Hz–150Hz
Känslighet (2,83V/1m):
89dB
86dB
-
Nominell Impedans
6 ohms
6 ohms
-
Effekttålighet Topp/Kontinuerligt
200/160 watt RMS
100/60 watt RMS
-
Rekommenderad förstärkareffekt*:
40 – 120 watt/kanal
20 – 60 watt/kanal
100 watt/kanal  (1% THD)
Delningsfrekvens:
800/3500Hz
3500Hz
-
Kontakttyp:
5-vägs anslutningskontakt
5-vägs anslutningskontakt
5-vägs anslutningskontakt
Stereo in (RCA Phono)
LFE in (RCA Phono)
Diskanthögtalare:
10mm Titanium Laminerad
10mm Titanium Laminerad
-
Dome Dome 
Mellanregisterhögtalare:
100mm -
-
Laminerad Papperskon
-
Bashögtalare:
250mm Two 100mm 
Laminerad Papers- 200mm 
Laminerad Papperskon
kon, Magnetically Shielded
Laminerad Papperskon
Ytbehandling:
Svart Ask eller Bok Vinyl med mörkgrå grill
Dimensioner (HxBxD):
950 x 286 x 315mm
158 x 410 x131mm
350 x 295 x 350mm
Vikt (per enhet):
20kg
3kg
13kg
*Rekommenderad förstärkareffekt anges som hjälp, när du skall välja förstärkare. Om du väljer en förstärkare med för låg effekt, 
kan denna skada högtalarna.  
ATX20/30/40/60/10C/100S (230V)
ATX Series
B R U K S A N V I S N I N G
PRODUKTLINJE:
MÅL: Att ge konsert- och bioupplevelser i hemmiljö med hjälp av 
JBL:s ledande teknik.
PROFESSIONAL REFERENCE: Home Loudspeaker Series
MODELL-
NUMMER:
P R O   S O U N D  
C O M E S   H O M E
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Download JBL ATX 10C (serv.man9) User Guide / Operation Manual

Here you can view online and download JBL ATX 10C (serv.man9) User Guide / Operation Manual in PDF. ATX 10C (serv.man9) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL ATX 10C (serv.man9) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.