HD 755 (serv.man3) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

hd 755 (serv.man3) user guide / operation manual
Model
HD 755 (serv.man3)
Pages
16
Size
277.8 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
hd-755-sm3.pdf
Date

Read Harman Kardon HD 755 (serv.man3) User Guide / Operation Manual online

HD 755
Power for the Digital Revolution
®
HD 755 CD-soitin
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
SISÄLTÖ
Sisältö
Ohjeen merkintätavat
Johdanto
Turvallisuusohjeita
Pakkauksen purkaminen
Etulevyn säätimet
Takalevyn liitännät
Kauko-ohjaimen toiminnot
Asennus
10 Käyttö
10
Levyn lataus ja poisto
10
Normaalitoisto
11
HDCD
®
-levyjen toisto
11
Kuuntelu kuulokkeilla
11
Näytön himmennys
11
Aikanäyttö
12
Pikatoisto
12
Kappalehaku
12
Kappaleselaus
13 Ohjelmoitu toisto
13
Ohjelmoitu toisto
13
Soittolistan tarkistus
13
Ohjelmoidun kappaleen poisto
14
Jatkuva soitto
15 Vianetsintä
16 Tekniset tiedot
Merkintätavat
Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä käsikirjaa, kun tutustut kauko-ohjaimeen, etulevyn säätimiin ja
takalevyn liitäntöihin, olemme käyttäneet tässä käsikirjassa tiettyjä merkintätapoja.
Esimerkki - (lihavoitu teksti) viittaa kauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeeseen tai takalevyn liitän-
tään.
ESIMERKKI
- (lihavoitu teksti) viittaa etulevyn näytössä palavaan merkkivaloon.
1 -  (neliön sisällä oleva numero) viittaa etulevyn säätimeen.
0 - (ovaalin sisällä oleva numero) viittaa kauko-ohjaimen säätimeen tai ilmaisimeen.
¡ -  (ympyrän sisällä oleva numero) viittaa takalevyn liitäntään.
Vakuutus standardien täyttämisestä
Me, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä
omistajan käsikirjassa kuvattu tuote on näiden
teknisten standardien mukainen:
EN 60065:1993
EN 55013/A12/8.1994
EN 55022/5.1995 
EN 55020/12.1994
EN 61000-3-2/4.1995
EN 61000-3-3/1.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe
01/04 
JOHDANTO  3
Johdanto
Kiitos, että valitsit Harman Kardon 
HD 755 CD-soittimen.
HD 755 on erittäin suorituskykyinen ja
helppokäyttöinen.
Saadaksesi eniten irti uudesta soittimestasi
suosittelemme, että käytät hetkisen tähän
käsikirjaan tutustumiseen. Kun käytät hetken eri
säätimien ja toimintojen opetteluun, saat täyden
hyödyn HD 755:n mahdollisuuksista.
Jos sinulla on tähän tuotteeseen, sen asennuk-
seen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
Laitteen kuvaus ja ominaisuudet
■ Digitaalilähdöt, joiden avulla laitteen voi
liittää suoraan ulkoisiin D/A-muuntimiin
■ Kehittynyt ohjelmointi, jonka avulla CD-
levyjen kappaleet voidaan toistaa automaat-
tisesti ohjelmoidussa tai satunnaisjärjestyk-
sessä
■ Esittelyhaku, jossa jokaisen kappaleen alusta
toistetaan lyhyt esittely. Toiminnon avulla
sinun on helppo etsiä levyltä suosikkikap-
paleesi
1)  
®
-dekoodaus takaa ylivertaisen
äänentoiston kaikilta CD-levyiltä, oli niissä
käytetty HDCD-koodausta tai ei. Kun soit-
timeen asetetaan HDCD-koodattu levy, lait-
teen erikoispiirit toimivat tarkkuudella, jotka
eivät ole mahdollisia soitettaessa tavallisia
CD-levyjä.
Soittaa myös CD-R- ja CD-RW-levyt (viimeis-
tellyt eli finalisoidut levyt) ilman ongelmia.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA KOTELOA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
1)  
®
, HDCD
®
, High Definition
Compatible Digital
®
and Pacific Microsonics
are either registered trademarks or trademarks
of Pacific Microsonies, inc., in the United States
and/or other countries. HDCD System
manufactured under license from Pacific
Microsonics, Inc.
CLASS 1
LASER PRODUCT
TURVALLISUUSOHJEITA
Turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarkista verkkojännite ennen käyttöön-
ottoa
HD 755-soittimesi on suunniteltu toimimaan
220 voltin verkkojännitteellä. Jos kytket vastaan-
ottimen johonkin muuhun jännitteeseen,
aiheutat vaaran, esim. tulipalonvaaran ja voit
vahingoittaa vastaanotinta.
Jos sinulla on kysymyksiä hankkimasi mallin
käyttöjännitteestä tai asuinpaikkasi verkkojän-
nitteestä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, ennen
kuin kytket laitteen seinäpistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja
Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä tämän
laitteen kanssa. Kuten kaikkien muidenkin
sähkölaitteiden yhteydessä, älä vedä virtajohtoja
mattojen alitse tai aseta raskaita esineitä niiden
päälle. Vahingoittuneet virtajohdot on heti
korvattava valtuutetussa huoltokorjaamossa
vaatimukset täyttävillä johdoilla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä pisto-
tulpasta, älä johdosta. Jos laite on pidempään
käyttämättömänä, irrota se pistorasiasta.
Älä avaa koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollet-
tavia osia. Kotelon avaaminen aiheuttaa
sähköiskun vaaran ja muutokset tuotteeseen
aiheuttavat takuun raukeamisen. Jos laitteen
sisään joutuu vahingossa vettä tai metalliesine,
esimerkiksi paperiliitin tai niitti, irrota laite heti
pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
VAROITUS: HD 755-soittimessa on laserluenta.
Älä avaa laitteen koteloa tai poista mitään 
turvavarusteita, jotta et altistu lasersäteelle.
ÄLÄ KATSO SUORAAN LASERSÄTEESEEN.
Tutustu hyvin tähän käyttöohjeeseen ja säilytä se
tulevaa tarvetta varten. Jos laite vaatii huoltoa
tai korjausta, ota yhteys valtuutettuun Harman/
Kardon-huoltoliikkeeseen. Laitteen saa korjata
vain valtuutettu huoltohenkilökunta.
Sijoituspaikat
■ Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Näin varmistat laitteen toiminnan ja vältät
mahdolliset vaaratilanteet. Kun sijoitat
laitteen hyllylle varmista, että hylly ja sen
kiinnikkeet kantavat laitteen painon.
■ Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella on
riittävästi tuuletustilaa. Jos sijoitat laitteen
kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan,
varmista, että ilman kierto kaapin sisällä on
riittävä.
■ Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle.
■ Älä sijoita laitetta kuumiin tai kylmiin tiloihin
tai suoraan auringonpaisteeseen tai lämmitys-
laitteen läheisyyteen.
■ Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin.
Puhdistus
Jos laite likaantuu, pyyhi se puhtaalla, pehmeällä
ja kuivalla kankaalla. Suorita puhdistus tarvit-
taessa pehmeällä, mietoon saippuaveteen kaste-
tulla kankaalla ja sen jälkeen puhtaalla kostealla
kankaalla. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla
kankaalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä bensiiniä,
tinneriä, alkoholia tai muita syttyviä puhdistu-
saineita. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita,
koska ne saattavat vaurioittaa laitteen pintaa.
Vältä hyönteismyrkyn käyttöä laitteen läheisyy-
dessä.
Laitteen siirtäminen
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota kaikki liitäntä-
johdot ja varmista, että olet irrottanut sen
pistorasiasta.
Pakkauksen purkaminen
Pakkaus ja sen pehmusteet on suunniteltu
erityisesti suojaamaan HD 755-soitinta iskuilta ja
tärinältä kuljetuksen aikana. Säilytä pakkaus ja
kuljetustarvikkeet tulevaa kuljetustarvetta
varten.
Voit litistää pakkauksen säilytystilan
säästämiseksi. Leikkaa pohjan saumoja peittävä
teippi ja litistä pakkaus. Muut pahviset pakkaus-
materiaalit voit säilyttää samalla tavoin.
Pakkausmateriaalit, joita ei voi litistää, tulee
säilyttää pakkauksen yhteydessä muovipussissa.
Jos et halua säilyttää pakkausmateriaaleja, ota
huomioon, että pakkaus ja muut pakkaus-
materiaalit ovat kierrätettäviä. Ota ympäristö
huomioon ja toimita pakkauksen osat
lähimpään kierrätyspisteeseen.
Page of 16
Display

Download Harman Kardon HD 755 (serv.man3) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon HD 755 (serv.man3) User Guide / Operation Manual in PDF. HD 755 (serv.man3) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon HD 755 (serv.man3) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.