AVR 4500 - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

avr 4500 user guide / operation manual
Model
AVR 4500
Pages
42
Size
339.55 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-4500.pdf
Date

Read Harman Kardon AVR 4500 User Guide / Operation Manual online

AVR 4500 Audio/Video Receiver
BRUGSVEJLEDNING
Power for the Digital Revolution
®
TABLE OF CONTENTS
Sikkerhedsinformation
Installation og tilslutning
Audio tilslutninger
Video tilslutninger
SCART A/V tilslutning
System- og lysnettilslutninger
Opsætning
Ibrugtagning
Skærmmenu
Individuelle indstillinger for hver kilde
Indgangsopsætning
Højttaleropsætning
Surroundopsætning
Justering af andre indgange
Indstillinger uafhængige af valgt kilde
Tidsforsinkleser
Night kompression
Højttalerkalibrering
10 EzSet
Manuel kalibrering
11 Betjening
Surroundoversigt
12 Tænd/Sluk
Sleep Timer
Kildevalg
Niveau og hovedtelefoner
Valg af surroundfunktion
Digitalsignaler
MP3-afspilning
13 Båndindspilning
Kalibrering med programmateriale
Standard højttaleropsætning
6/8-kanals direkte indgang
14 Avancerede Funktioner
Displayets lysstyrke
Startniveau
Det lille skærmdisplay
Visningstid for stor skærmmenu
15 Multirum Betjening
16 Tuner
Valg af station
Programmering af forvalg
RDS betjening
17 Programmering af Remote
18 Styring af andre apparater
19 Valgfri volumenstyring
Valgfri kanalskift
Valgfri transportkontrol
Omprogrammering af kildetast
Nulstilling af remotehukommelse
20 Remote Funktionsliste
22 Remote Apparatkoder
40 Fejlsøgning
System re-set
41 Tekniske Data
Indholdsfortegnelse
Overensstemmelseserklæring
Vi, Harman Kardon Europe A/S
Kongevejen 194 B
DK-3640 Birkerød
erklærer hermed på eget ansvar at produktet som
beskrives i nærværende brugsvejledning overholder
følgende tekniske standarder:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
10/02
SIKKERHEDSINFORMATIONER 3
Sikkerhedsinformationer
Vigtige Sikkerhedsinformationer
1. Læs informationerne - Alt vedr. sikkerhed og
betjening bør læses inden produktet tages i brug.
2. Gem informationerne - Sikkerheds- og
betjeningsinformationer bør også opbevares til
senere brug.
3. Overhold advarsler - Overhold nøje alle
advarsler som findes på produktet eller i
brugsvejledningen.
4. Følg instruktionerne - Alle sikkerheds- og
betjeningsinstrukser bør overholdes nøje.
5. Rengøring - Træk stikket ud af kontakten
inden rengøring påbegyndes. Brug aldrig flydende
midler eller sprayflasker. Brug en fugtig klud til
rengøring. Undtagelse: Ved visse produkttyper kan
der være grunde til at strømmen ikke må afbrydes,
f.eks. ved risiko for at miste adgangskoder for en
CATV konverter. Hvis det er tilfældet, skal man ikke
trække stikket ud i forbindelse med rengøring.
6. Tilbehør - Monter aldrig ekstraudstyr som ikke
anbefales af producenten. Det kan være farligt.
7. Vand og fugt - Produktet bør ikke benyttes
tæt på vand, f.eks. badekar, håndvask,
køkkenvask, vaskebalje, fugtig kælder, swimming
pool, og så videre.
8. Montering - Produktet må aldrig placeres på
ustabilt underlag, stand, trefod, beslag eller bord.
Produktet kan vælte og forårsage alvorlige skader
på personer og på selve produktet. Brug kun
underlag, stand, trefod, beslag eller bord
anbefalet af producenten eller som sælges
sammen med produktet. Montering bør kun ske i
henhold til producentens monteringsanvisninger
og ved brug af de af producenten anbefalede
monteringsudstyr.
9. Produktet på en flytbar vogn bør flyttes
med forsigtighed 
- Hurtige opbremsninger,
overdreven kraft og ujævne underlag kan få
produktet og vognen til at vælte.
10. Udluftning - Huller og åbninger i produktet
er beregnet til varmeafledning for at sikre stabil
funktion og beskytte mod overophedning. Disse
åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, f.eks.
ved at placere produktet på en seng, sofa, tæppe
eller andet blødt underlag. Produktet må ikke
placeres i lukket reol eller racksystem med mindre
der er tilstrækkelig udluftning i henhold til
producentens anvisninger.
11. Strømkilder - Produktet må kun strømfødes
som beskrevet bag på produktet. Hvis De ikke er
bekendt med boligens strømforhold, kontakt
produktets leverandør eller det lokale el-selskab.
Hvis produktet benytter batteri eller anden
strømkilde, se brugsanvisning.
12. Jordforbindelse og lysnetpolaritet 
En ægte jordforbindelse øger sikkerheden og kan
have betydning for lydkvaliteten. Ved to-bens 
el-stik bør man eksperimentere ved at lytte med
stikket vendt først den ene vej og så den anden
vej. Brug den stilling der giver bedst lyd.
13. Lysnetledning - Lysnetledninger bør
placeres, så de ikke klemmes af gående eller af
genstande placeret på eller ved dem. Pas især
godt på ved stikket, stikdåser og dér hvor
ledningen kommer ud af produktet.
14. Stel ved udendørsantenne - Hvis
udendørsantenne eller kabelanlæg er tilsluttet
produktet, skal antennen eller kabelanlæg have
jordforbindelse som yder beskyttelse mod
lynnedslag og statiske opladninger. Søg
kvalificeret rådgivning vedr. jordforbindelse af
antennemast og støtteunderlaget, forbindelse til
en aflader, tværsnit af stelforbindelsesledning,
placering af aflader, forbindelse til jord og krav til
jordforbindelse.
15. Lynnedslag - For øget beskyttelse i torden-
vejr eller når produktet skal stå ubenyttet eller
uden opsyn gennem længere tid, bør lysnet-
ledningen trækkes ud af stikkontakten og
forbindelse til antenne eller kabelanlæg afbrydes.
Det beskytter mod lynnedslag og overlast grundet
pludselige strømstigninger.
16. El-master - En udendørsantenne bør ikke
monteres tæt ved el-ledninger/master eller andre
strømkredsløb, hvor der er risiko for berøring
mellem dem. Under opsætning af udendørs-
antenne, skal der udvises stor forsigtighed for at
undgå berøring med strømledninger. Det kan
være livsfarligt.
17. Overbelastning - Stikkontakter, forlænger-
ledninger og eventuelle kontakter på produktet
må ikke overbelastes. Det øger fare for brand eller
elektrisk stød.
18. Fremmede genstande og væsker -
Fremmede genstande må aldrig presses gennem
åbninger. Det kan forårsage kortslutning med
risiko for skade på produktet, brand eller elektrisk
stød. Af samme grund, bør man holde enhver
form for væske langt borte fra produktet.
19. Reparationer - Forsøg på at åbne eller
reparere produktet giver risiko for stød eller
anden skade. Alt service overlades til autoriseret
værksted.
20. Skade der kræver service - Træk
stikkontakt ud af kontakten og aflever produktet
til autoriseret værksted i følgende tilfælde:
a) Når lysnetledning eller stik er beskadiget.
b) Hvis væske eller fremmede genstande er
trængt ind i produktet.
c) Hvis produktet har været udsat for regn eller
andet vand.
d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt ved
normal betjening. Forsøg kun de fejlløsninger
som anvises i brugsvejledningen. Ukyndig
justeringer kan forårsage skader og kræver en
større indsats ved en kvalificeret tekniker for at
genoprette normal funktion.
e) Hvis produktet udsættes for slag, fald eller
anden skade.
f) Hvis produktets ydelse ændres markant- Det
kan være tegn på skade.
21. Reservedele - Serviceteknikeren må kun
benytte reservedele specificeret af producenten
eller med egenskaber identiske til originaldelen.
Uautoriserede dele kan forårsage brand, stød eller
anden skade.
22. Sikkerhedscheck - Efter endt service, bed
serviceteknikeren om at gennemføre sikkerheds-
check for at sikre at produktet virker normalt.
23. Væg- eller loftsmontering - Montering på
loft eller væg må kun ske i henhold til
producentens anvisninger.
24. Varme - Produktet bør placeres bort fra
varmekilder som radiatorer, direkte sollys,
ovn/komfur eller andre produkter (også
effektforstærkere) der udstråler varme.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
4
INSTALLATION OG TILSLUTNING
Efter udpakning og placering på et solidt underlag
som kan bære vægten, skal receiveren tilsluttes
resten af anlægget.
Audio Tilslutninger
Vi anbefaler brug af kabel af god kvalitet til alle
forbindelser for bedst mulige signal.
Når noget skal tilsluttes eller fjernes, er det en god
ide at trække apparaternes stik ud af kontakten.
Dermed mindskes risiko for støjpulser som kan
skade højttalerne.
1. Analogudgange fra en CD-spiller tilsluttes CD
ind bagpå AVR.
NB: Hvis CD-spilleren har både faste og variable
lydudgange, er det bedst at benytte de faste, med-
mindre signalet er så svagt at det støjer eller er så
kraftigt at det forvrænger.
2. Med apparater som kan optage, f.eks. kassette-
båndoptager, CD-R eller andet, tilsluttes apparatets
PLAY/OUT til TAPE IN bagpå AVR. Optagerens
analogindgange tilsluttes TAPE OUT bagpå AVR.
3. Tilslut digitaludgang fra digitalkilder til optisk
eller coax indgange bagpå AVR.
4. Tilslut OPTISK eller COAX DIGITAL ud bagpå
AVR til tilsvarende digitalindgang på CD-R,
MiniDisc eller lign.
5. AM antennen samles som vist og forbindes til
AM og GND skrueterminaler bagpå AVR.
6. 75 Ohm FM antenne (tagantenne, indendørs
aktiv antenne, antenneledning eller kabelanlæg)
tilsluttes FM ANTENNA bagpå AVR.
NB: Ved 300 Ohms dobbelt-dipol antenne, skal en
300-til-75 Ohms adaptor bruges.
7. Tilslut front, center og surroundhøjttalerne til
tilsvarende terminaler bagpå AVR. Højttalerne
placeres i henhold til producentens anvisninger i
brugsvejledningen. Ved 7,1 opstilling, placeres de
normale surroundhøjttalere til siderne i forhold til
lyttepositionen, mens centerbaghøjttalerne place-
res bag lyttepositionen.
Ved højttalertilslutning SKAL man overholde
korrekt polaritet: plus på højttaleren tilsluttes
plus på AVR og minus på højttaleren tilsluttes
minus på AVR. Det skal gøres ens og korrekt for
alle højttalere.
8. Aktiv subwoofer (med indbygget forstærker)
tilsluttes med signalkabel til SUBWOOFER ud
bagpå AVR. Hvis en passiv subwoofer (uden ind-
bygget forstærker) benyttes, tilsluttes sub-
wooferens eksterne forstærker til SUBWOOFER
ud bagpå AVR. Hvis din aktive subwoofer ikke
har linieindgange, følg subwooferens brugs-
vejledning.
9. Hvis en lydkilde med 5,1 analogudgange (eks-
tern surround processor, DVD-Audio eller SACD
spiller) benyttes, tilsluttes kildens analogudgange
til 6-CHANNEL DIRECT ind bagpå AVR.
10. Hvis en lydkilde med 7,1 analogudgange
(ekstern surround processor, DVD-Audio eller
SACD spiller) benyttes, tilsluttes kildens analog-
udgange til 6-CHANNEL DIRECT ind bagpå AVR
som beskrevet i punkt 9. Venstre og højre
surroundbagkanaler fra lydkilden tilsluttes 
8-CHANNEL DIRECT ind.
11. Hvis du har en 7,1-kanals lydkilde skal du
have en separat to-kanals effektforstærker til 
surroundbagkanalerne. SBL PREAMP ud bagpå
AVR tilsluttes forstærkeren til venstre bagkanal.
SBR PREAMP ud bagpå AVR tilsluttes for-
stærkeren til højre bagkanal.
Video Tilslutninger 
Videotilslutninger sker på samme måde som lyd-
tilslutninger. Også her anbefales kabel af god
kvalitet. Kilder med S-Video udgange bør tilsluttes
med S-Video, aldrig med S-Video og komposit-
video samtidig.
1. Tilslut lyd og video PLAY/OUT fra en VHS-optager
til VIDEO 1/VIDEO 2 ind bagpå AVR. Tilslut lyd og
video indgange RECORD/IN på en VHS-optager til
VIDEO 1/VIDEO 2 ud bagpå AVR.
2. Tilslut lyd og video Out fra satellitmodtager,
kabel-TV boks, TV eller anden videokilde til
VIDEO 3 ind.
3. Tilslut lyd og video Out fra DVD eller laserdisc
til DVD ind bagpå AVR.
4. Tilslut digitallydudgang fra CD, MD, DVD,
satellitmodtager eller anden digital audiokilde til
tilsvarende OPTISKE eller COAX ind på AVR.
5. Tilslut COMPOSITE og S-VIDEO (hvis du har
tilsluttet en kilde med S-Video ud) MONITOR ud
bagpå AVR til tilsvarende indgange på TV eller
projektor.
6. Hvis DVD-spiller og TV begge har komponent-
bøsninger, tilsluttes komponent ud fra DVD-spil-
leren til DVD COMPONENT VIDEO ind bagpå
AVR. NB: Selv om der bruges komponenttilslut-
ning, skal lyd også tilsluttes enten til analog
DVD ind eller COAX eller OPTISK DIGITAL ind
bagpå AVR.
7. Eventuel anden kilde med komponent ud til-
sluttes VIDEO 1/VIDEO 2 COMPONENT ind.
Kildens lyd tilsluttes enten VIDEO 1/VIDEO 2
ind eller COAX eller OPTISK DIGTAL ind.
8. Hvis der er tilsluttet kilde med komponent ud,
tilsluttes MONITOR COMPONENT VIDEO ud
bagpå AVR til tilsvarende indgange på TV eller
projektor.
9. Videokamera, spil eller anden kilde kan tilslut-
tes midlertidigt på fronten af AVR til DIGITAL IN
og VIDEO 4. Denne kilde vælges som VIDEO 4,
mens lyden vælges enten som OPTICAL 3 eller
COAXIAL 3. (Se afsnit om indgangsopsætning).
Noter om Videotilslutning:
• Y/Pr/Pb komponent, RGB, S-Video eller kom-
posit videosignaler skal køre rent igennem som
de er. AVR omdanner ikke et format til et andet.
Hvis en kilde med komponent, S-Video eller 
komposit video er tilsluttet, så skal tilsvarende
MONITOR OUT være tilsluttet TV.
Hvis en kilde har både S-Video og komposit
ind/ud, skal man kun tilslutte S-Video til AVR,
IKKE begge dele. (Dette gælder ikke TV-tilslut-
ning. Se forrige punkt). Hvis kilden tilsluttes på
begge måder, vises kun S-Video signal på TV.
• Når komponentudgange bruges, kan skærm-
menuer ikke vises. Skift til TV'ets komposit eller
S-Video indgang for at se skærmmenu.
• Alle komponent ind/ud kan også bruges til RGB
signaler, som beskrevet ved komponentsignaler.
Husk de korrekte farvetilslutninger. Denne RGB-
tilslutning virker dog kun, hvis kilden sender syn-
kroniseringssignal sammen med G, uden separat
synkroniseringssignal.
SCART A/V Tilslutning
Hvis du har en kilde og/eller TV med SCART
bøsning uden mulighed for komposit eller 
S-Video tilslutning, skal du bruge et særligt
adaptor-kabel for korrekt tilslutning til AVR.
Din Harman Kardon forhandler kan bistå dig ved
udvælgelse og evt. montering.
Installation og Tilslutning
Page of 42

Download Harman Kardon AVR 4500 User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon AVR 4500 User Guide / Operation Manual in PDF. AVR 4500 user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 4500 Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.