AVR 3000 (serv.man8) - Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

avr 3000 (serv.man8) user guide / operation manual
Model
AVR 3000 (serv.man8)
Pages
52
Size
1 MB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-3000-sm8.pdf
Date

Read Harman Kardon AVR 3000 (serv.man8) User Guide / Operation Manual online

AVR 3000 Audio/VideoReceiver
BRUKSANVISNING
AVR 3000
Power for the Digital Revolution
®
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
Säkerhetsinformation
Kontroller på framsidan
Informationsdisplay på framsidan
Anslutningar på baksidan
11 Huvudfjärrkontrollen
15 Installation och anslutningar
16 Konfiguration av systemet
17
Val och placering av högtalare
18 Att starta upp och hur du 
använder skärmmenyerna
18 Inställningar som du gör på 
varje signalingång
19
Ingångsinställningar
19
Surroundinställningar
19
Högtalarinställningar
21
Justeringar för andra ingångar
21 Inställningar som är oberoende 
av ingång
21
Inställningar av fördröjningstid
22
Nattlägesinställningar
22
Justering av utgångsnivåerna
23
Användning an EZSet
23
Manuell justering av 
utgångsnivåerna
25 Användning
25
Grundläggande användning
25
Val av källa
25
Kontroller och användning av hörlurar
26
Översikt över surroundlägen
27
Val av surroundlägen
27
Återgivning av digitalt ljud
29
Bandinspelning
30
Justering av utnivåer
30
6 Channel direkt-ingång
30
Minnesbackup
31
Användning av tunern
32
RDS-funktioner
34 Avancerade funktioner
34
Displayens ljusstyrka
34
Volym vid påslag
35
Inställningar i det begränsade 
menysystemet
35
Ändringar av tid för avstängning 
av det fullständiga menysystemet
36
Programmering av fjärrkontrollen
36
Programmering av fjärrkontrollen 
med koder
36
Kodavläsning
37
Makroprogrammering
37
Styrning av andra apparater
38
Justering av AVR volymen även när
annan signalkälla är vald
38
Ändring av TV kanaler när annan 
signalkälla är vald
39
Ändring av bandtransport när 
annan signalkälla är vald 
39
Ändring av knapptilldelning
39
Återställning av fjärrkontrollens
minne
40 Funktionslista
42 Tabeller över inställningskoder
50 Felsökning
50
Nollställning av processorn
51 Tekniska specifikationer
AVR 3000 Audio- och videoreceiver
Typografiska konventioner
För att hjälpa dig att använda denna handbok för fjärrkontroll, reglage på framsidan och anslutningar
på baksidan har vissa konventioner använts.
EXEMPEL (fetstil) anger en knapp på fjärrkontrollen eller framsidan eller en anslutning på baksidan.
EXEMPEL
(teckensnitt för optisk läsning) anger ett meddelande som är synligt på informtions-
displayen på framsidan.
1
- (en siffra i en kvadrat) anger ett reglage på framsidan.
0 - (en siffra i en oval) anger en knapp eller indikator på fjärrkontrollen.
 - (en siffra i en cirkel) anger en anslutning på baksidan.
A
- (en bokstav i en kvadrat) anger en indikator på displayen på framsidan.
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
FRANKRIKE
förklarar härmed att den produkt som beskrivs i denna
bruksanvisning överensstämmer med följande 
tekniska normer:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
INLEDNING  3
Inledning
Tack för att du har valt Harman Kardon!
Genom att köpa en Harman Kardon AVR 3000
har du försäkrat dig om många års lyssnargläd-
je. AVR 3000 är konstruerad för att återge varje
spännande detalj i filmljud och varje nyans i
musik. Genom inbyggd avkodning i Dolby* Digi-
tal och DTS† ger AVR 3000 sex separata ljudka-
naler som gör rättvisa åt de digitala ljudspåren
på de senaste DVD- och LD-filmerna och i digi-
tala TV-sändningar.
Även om komplicerade digitala system arbetar
för högtryck i AVR 3000 för att detta ska bli
möjligt, är det enkelt att koppla in och använda
receivern. Även om det är sofistikerade digitala
ljudsystem i AVR 3000, är det enkelt att koppla
in och använda receivern. Färgkodade anslut-
ningar, programmerbar fjärrkontroll och skärm-
menyer gör det enkelt att använda receivern.
För att du ska få maximal glädje av din nya
receiver bör du emellertid lägga några minuter
på att läsa igenom den här handboken. Då kan
du vara säker på att anslutningar till högtalare,
programkällor och andra apparater blir riktiga.
Om du dessutom lägger ner några minuter på
att lära dig hur de olika reglagen fungerar kom-
mer du att kunna utnyttja hela kraften i AVR
3000.
Om du har några frågor om denna produkt eller
hur du installerar och använder den kan du
vända dig till en representant för Harman 
Kardon där du bor.
Beskrivning och funktioner
AVR 3000 är en ytterst mångsidig AV-receiver
med en rad olika funktioner och möjligheter.
Förutom Dolby Digital och DTS för avkodning av
digitala källor finns flera analoga surroundlägen
för CD-spelare, videobandspelare, TV-program
eller FM/AM-tunern i AVR 3000. Du har tillgång
till Dolby Pro Logic
®
, Dolby 3 Stereo, 5 Ch Ste-
reo, Hall och Theater samt Logic 7
®
, vilket
endast finns på receivrar från Harman Kardon
och ger ett bredare, mer omslutande ljudfält och
tydligare överflygnings- och panoreringseffekter.
Slutligen, AVR 3000 är en av de första att erbju-
da en inbyggd MP 3 dekoder, vilket gör att du
kan avkoda en MP 3 signal med bättre ljudkva-
litet än när du avkodar den genom din dator. En
annan unik funktion är Harman Kardons egen
VMAx™, som ger ett öppet och brett ljudfält
även om det bara finns två fronthögtalare.
AVR 3000 är mycket lätt att ställa in för bästa
resultat för dina högtalare och ditt lyssnings-
rum. De skärmmenyer som finns gör det enkelt
att gör justeringar för dina högtalare, signalkäl-
lor och fördröjningstid, medan Harman/Kardon´s
EZSet ställer in ljudnivåerna i varje kanal auto-
matiskt.
För maximal flexibilitet har AVR 3000 anslut-
nings möjlighet för fem videokällor, alla med
både S-Video och kompositingångar. Två ytterli-
gare analoga ingångar och totalt sex digitala
ingångar. Två video utgångar, förförstärkar
utgångar och 6-channel ingångar gör att AVR
3000 är fullt utbyggd för även framtidens A/V
format.
I den kraftfulla förstärkaren används traditionel-
la konstruktioner för hög strömstyrka, vilket ger
möjlighet att återge dynamikomfånget i varje
ljudkälla.
Harman Kardon uppfann hifi-receivern för snart
femtio år sedan. Med den senaste elektroniken
och beprövade kretslösningar är AVR 3000 en
af de finaste receiver som Harman Kardon
någonsin erbjudit.
■ Inbyggda dekodrar för Dolby Digital
och DTS med Crystal
®
Chip-teknik
■ Harman Kardons unika Logic 7- och
VMAx-lägen
■ MP 3 dekoder för anslutning till din
dator eller en portabel MP 3 spelare 
justerar automatiskt utnivå-
erna för alla kanaler
■ Digital ingång på framsidan för 
anslutning till en digital bandspelare
eller ett digitalt videospel.
■ Ett flertal digitala in och utgångar 
■ Skärmmenyer och Display system.
■ 6-channel ingångar och förförstärkar
utgångar för framtida audioformat.
TM
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
SÄKERHETSINFORMATION
Säkerhetsinformation
Viktig säkerhetsinformation
Kontrollera nätspänningen innan du
använder receivern
AVR 3000 är konstruerad för anslutning till 220-
240 volts växelström. Anslutning till annan spän-
ning kan medföra olycks- eller brandrisk och kan
skada apparaten.
Om du har några frågor om vilken spänning
receivern kräver eller vilken nätspänningen är
där du bor, bör du kontakta den som du har
köpt receivern av innan du ansluter den till ett
vägguttag.
Använd inte förlängningssladdar
För att undvika olyckor bör du endast använda
den nätsladd som är ansluten till apparaten. Vi
rekommenderar inte användning av förläng-
ningssladdar. Som för alla elektriska apparater
gäller att du inte ska placera nätsladdar under
mattor eller ställa tunga föremål på dem. Skada-
de nätsladdar ska genast bytas ut mot sladdar
av samma slag.
Hantera nätsladden försiktigt
När du drar ut nätsladden ur ett vägguttag ska
du alltid dra i stickkontakten, aldrig i sladden.
Om du inte tänker använda apparaten under en
längre tid bör du dra ut kontakten ur väggutta-
get.
Öppna inte höljet
Det finns inte några delar i denna produkt som
du själv kan reparera. Att öppna höljet kan inne-
bära risk för elchock, och varje ändring av pro-
dukten medför att garantin inte gäller. Om vat-
ten eller något metallföremål som gem,
metalltråd eller häftklammer råkar komma in i
apparaten måste du omedelbart dra ut stickkon-
takten ur uttaget och vända dig till en auktorise-
rad serviceverkstad.
Placering
■ För att receivern ska fungera som avsett och
för att undvika olyckor bör du placera den på
en fast och jämn yta. Om du placerar recei-
vern på en hylla måste du kontrollera att hyl-
lan och fästena klarar belastningen.
■ Se till att det finns tillräckligt utrymme för
luftväxling både ovanför och under receivern.
Om den installeras i ett skåp eller annat slutet
utrymme måste det finnas tillräcklig luftväx-
ling i utrymmet. Under vissa omständigheter
kan en fläkt vara nödvändig.
■ Placera inte receivern direkt på en mattklädd
yta.
■ Undvik att ställa receivern på extremt varma
eller kalla platser eller i utrymmen som ut-
sätts för direkt solljus eller värme från 
element.
■ Undvik fuktiga platser.
■ Blockera inte ventilationsspringorna ovanpå
receivern och placera inte föremål direkt
ovanpå dem.
Rengöring
Om receivern blir smutsig kan du torka av den
med en ren och torr mjuk duk. Om så behövs
torkar du först av den med en mjuk duk fuktad
med en mild lösning av tvål och vatten och
sedan med en ny duk med rent vatten. Torka
sedan omedelbart torrt med en torr duk. Använd
ALDRIG bensen, rengöringssprayer, thinner, alko-
hol eller andra flyktiga rengöringsmedel. Använd
inte slipande rengöringsmedel, eftersom de kan
skada metalldelarnas finish. Undvik att spraya
insektsmedel i närheten av receivern.
Förflyttning av apparaten
Ta bort alla anslutningssladdar till andra appara-
ter och dra ut stickkontakten ur vägguttaget
innan du flyttar receivern.
Uppackning
Kartongen och förpackningsmaterialet är utfor-
made så att receivern skyddas mot stötar och
vibrationer under transporten. Spara gärna kar-
tongen och förpackningsmaterialet så att du kan
använda det om du skulle flytta eller om appara-
ten någon gång skulle behöva repareras.
För att kartongen ska ta så lite plats som möjligt
kan du platta till den. Skär försiktigt upp tejpen i
botten och vik sedan ihop kartongen så att den
blir mindre skrymmande. Andra kartongdelar kan
förvaras på samma sätt. Förpackningsmaterial
som inte kan vikas ihop bör sparas tillsammans
med kartongen i en plastpåse.
Om du inte vill spara kartongen och förpack-
ningsmaterialet bör du tänka på att det kan åter-
vinnas. Bidra till en bättre miljö genom att lämna
materialet på närmaste återvinningsstation.
Page of 52

Download Harman Kardon AVR 3000 (serv.man8) User Guide / Operation Manual

Here you can read online and download Harman Kardon AVR 3000 (serv.man8) User Guide / Operation Manual in PDF. AVR 3000 (serv.man8) user guide / operation manual will guide through the process and help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 3000 (serv.man8) Audio. Information contained in service manuals typically includes schematics / circuit diagrams, wiring diagrams, block diagrams, printed wiring boards, exploded views, parts list, disassembly / assembly, pcb.